مجله

تحقیق استقرار ماشین آلات در کارخانه و ایمنی ماشین آلات

امروزه در اکثر مراکز صنعتی بزرگ که با پردازش حجم عظیمی از اطلاعات در مورد تجهیزات، اموال، نیروی انسانی و محیط بیرون از سازمان خود مواجه هستند، توجه و گرایش ویژه به سیستم های کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات به عنوان یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است. در این مقاله با در نظر گرفتن موضوع فوق و استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر اساس سیستم نگهداری و تعمیرات در صنایع نفت به طراحی الگویی از یک سیستم مکانیزه نگهداری وتعمیرات با استفاده از روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی می پردازد. ابتدا برای شناخت کامل از سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، نمودار های گردش کار تهیه و مدل نمودار جریان داده و مدل ارتباط موجودیت های سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، طراحی شده است. با انجام مراحل مختلف نرمال سازی بر روی موجودیت های سیستم، مدل ساختار اطلاعاتی جداول پایگاه داده طراحی شده است. مدل ساختار اطلاعاتی جداول پایگاه داده نحوه ارتباط جداول رابه خوبی نشان می دهد که جهت برقراری این ارتباط در سیستم کامپیوتری از فرم های طراحی شده به کمک نرم افزار ویژوال بیسیک استفاده شده است

سابقه مسائل مرتبط با طرح ریزی واحدهای کارگاهی را باید به قدمت تولید  و تجارت دانـست، بـه مـوازات پیـشرفت و توسعه سیستمهای تولیدی و تجـاری، توجـه بیـشتری بـه بهره گیری از فضاها مطرح شده اسـت. سـوال بـسیاری از مدیران این اسـت كـه ” چـرا بایـد جانمـایی یـا طراحـی چیدمان انجام دهیم ؟” در ساده ترین حالت این كار مانند آوردن اثاث و لوازم به خانه و چیدن و مرتـب كـردن آنهـا بطوری است كه رضایت ما جلب شود. این موضـوع جهـت تغییرات چیدمان تسهیلات و واحدهای سـازمانهـای غیـر کارگاهی نیز صادق اسـت؛ امـا، جـا بـه جـایی تجهیـزات و ملزومات در یك واحد کارگاهی یا تولیدی یـا خـدماتی بـسیار بیـشتر باعث از دسـت رفـتن زمـان، نارضـایتی پرسـنل و معطـل ماندن تجهیزات میشود.
بـا صـرف زمـان كوتـاهی جهـت طراحـی نحـوه چیـدمان تجهیزات و فضا ها قبل از استقرار آن ها، میتـوان از بـروز بسیاری از خـسارت هـا و نارضـایتی هـا جلـوگیری كـرد . بسیاری از مشكلات واحدهای تولیدی، مانند زمان طولانی فرآیند تولید، وجود گلوگاه ها در واحد تولیدی و نارضایتی كاركنــان و… بــا طراحــی مجــدد چیــدمان تجهیــزات و واحدهای تولیدی قابل رفع می باشند. مسلما جا به جـایی و ایجاد تغییرات در چیـدمان فـضاها و تجهیـزات بـر روی كاغذ به مراتب ساده تر و كم هزینـه تـر از انتقـال و جابـه جایی واقعی آنها است. به همین دلیل محققـان در جریـان این مـسائل، بـه دنبـال یـافتن الگـوریتم هـا و روشهـای تصمیمگیری هستند كه در عین حال كه به جواب خـوبی در مورد نحوه چیدمان تجهیـزات و واحـد هـا مـی رسـند، پاسخ قابل اجرا در محیط عملیاتی بوده و با شرایط محیط كار سازگار باشد.
از این رو، باید الزامـات ، نیازمنـدی هـا و محـدودیت هـای محیط كار و كاركنان و… را در فرآیند تصمیمگیری در نظر گرفته و اهدافی برای تصمیمگیری فرض شـود كـه میـزان دستیابی به آنها، معیار سنجش میزان كـارایی و مقبولیـت جواب حاصل از فرآیند تصمیمگیری باشـد. در ایـن مـورد ضرورت وجود تكنیك های قوی كه بتواند تصمیم گیرنـده را در این زمینه یاری كند، كاملا محسوس است.
برای تصمیمگیریهای پیچیده، اغلب از مدلهـای ریاضـی برای ساده كردن و خلاصه كردن مـسائل واقعـی اسـتفاده میشود تا تجزیه و تحلیل سیستماتیك را ممكن سازد.

نوشته تحقیق استقرار ماشین آلات در کارخانه و ایمنی ماشین آلات اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

تحقیق سیل و راههای جلوگیری از آن

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق سیل و راههای جلوگیری از آن

سیل می تواند از راه های زیادی ایجاد شود. شایع ترین راه زمانی است که رودخانه ها و نهرها از کناره هایشان سرریز می کنند. این سیل ها، سیل های رودخانه ای نامیده می شوند. باران سنگین، سد یا خاکریز شکسته، ذوب سریع یخ در کوه ها و یا حتی شکستن سد سگ های آبی در نقطه ای آسیب پذیر می تواند یک رودخانه را سیلابی کند و آن را در خشکی های اطراف نزدیک رودخانه گسترش دهد. خشکی های اطراف یک رودخانه، دشت سیل نامیده می شود.

سیل های ساحلی، سیل دهانه رودخانه نیز نامیده می شود. این نوع سیل زمانی اتفاق می افتد که طوفانی بزرگ و یا سونامی باعث می شود دریا به داخل ساحل هجوم برد.

سیل ها دومین فاجعه طبیعی متداول روی زمین هستند. شایع ترین فاجعه آتش سوزی است.

سیل

سیل به معنی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره‌ای از زمین و طوفانی شدن می‌باشد. در معنای «آب جاری شده»، کاربرد این واژه بر ریزش جریان دلالت داشته و مخالف معنی عدم ریزش یا «فرونشینی» است. «سیل»، طوفان جهانی افسانه و احتمالاً تاریخ، به عنوان طوفان در اساطیر بکار رفته‌است. در خلال یا پس از یک بارندگی شدید، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و در نتیجه آب از بستر عادی خود سر ریز و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می‌گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفت‌های آن، شاید بتوان با درجه‌ای از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیل‌های آتی منطقه را مشخص کرد. اصولاً بزرگی سیل‌ها و تکرار آن‌ها در طول زمان تابع شدت بارندگی، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است.

البته امروزه به دلیل دخالت‌های بی‌رویه در بسیاری نقاط که قبلاً سیل نمی‌آمده، طغیان‌های بزرگی مشاهده می‌شود. فعالیت بشر به چند صورت احتمال وقوع سیل را افزایش می‌دهد. از آن جمله می‌توان به ساختمان‌سازی در دشت سیلابی رود که مستلزم اشغال بخش‌هایی از آن است و باعث کاهش ظرفیت طبیعی رود می‌شود، اشاره کرد. به این ترتیب محدوده‌ای از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب می‌رود، گسترده‌تر می‌گردد.

نوشته تحقیق سیل و راههای جلوگیری از آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

تحقیق خانواده و ارزش آن

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق خانواده و ارزش آن

خانواده  به مفهوم محدود آن عبارتست از یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که فرزندان پدید آمده از آنها آن را تکمیل می کنند. تعریف دیگری خانواده را شامل مجموعه ای از افراد می داند که با هدف و منافع مشترک زیر سقفی گرد هم می آیند.

اسلام  خانواده را گروهی متشکل از افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی می کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشکیل می دهد و نکاح عقدی است که براساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین دارای وظایف و حقوق جدید می شوند. ارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید می آید ؛ اعضای آن دارای روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی می گردند.

اساس تشکیل خانواده  این است که زن و مردی می کوشند اراده خود را بر تأسیس آن و قبول تکالیفی که شرع برای آنها معین کرده است محقق گردانند. بر این اساس خانواده یک تأسیس  حقوق ی به حساب خواهد آمد که اعضای آن با رشته خونی با هم پیوند پیدا می کنند.

 

نوشته تحقیق خانواده و ارزش آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

تحقیق در مورد خانواده درمانی

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق در مورد خانواده درمانی

آموزش مهارت های ارتباطی می تواند هم به شکل گروهی وهم به صورت زوجی صورت پذیرد. آموزش ها شامل ئستورالعمل ها ،سرمشق گیری،ایفای نقش ، تمرین های ساختارمند،اجراوتمرین رفتاری وبازخوردها می باشند .

خانواده درمانی مداخله‌ای است که بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده متمرکز است و در آن تلاش می‌شود کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک ‌تک اعضای خانواده بهبود یابد


درجامعه کنونی مشکلات خانواده وروابط حاکم بر اعضای خانواد ه تا آ ن اندازه اهمیت دارد که رشته جدید به نام خانواده درمانی بوجود آمده است . درخانواده درمانی هدف درما نگر، شنا سایی مشکل ،بررسی روابط بین اعضای یک خانواده ، بررسی نقش و وظایف اعضای خانواده نهایتا تغییر ساختار خانواده با استفاده ازتکنیک موجود و تخصصی است .خانواده ازمشکلات متعددی همچون اختلافات زناشویی،مشکل در ارتباط با فرزند نوجوان،افت تحصیلی فرزندان،ازدواج فرزندان،اعتیاد یکی از والدین، مشکلات رفتاری فرزندان خردسال،مشکلات اخلاقی والدین و یا فرزندان و یا غیره رنج می برند. اختلافات زناشویی یکی از مشکلاتی است که خانواده امکان دارد از آن رنج برد.لذا شاخه ای از خانواده درمانی به نام زوج درمانی به وجود آمد

نوشته تحقیق در مورد خانواده درمانی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

تحقیق خانواده و خانواده درمانی

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق خانواده و خانواده درمانی

خانواده درمانی مداخله‌ای است که بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده متمرکز است و در آن تلاش می‌شود کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک ‌تک اعضای خانواده بهبود یابد

درجامعه کنونی مشکلات خانواده وروابط حاکم بر اعضای خانواد ه تا آ ن اندازه اهمیت دارد که رشته جدید به نام خانواده درمانی بوجود آمده است . درخانواده درمانی هدف درما نگر، شنا سایی مشکل ،بررسی روابط بین اعضای یک خانواده ، بررسی نقش و وظایف اعضای خانواده نهایتا تغییر ساختار خانواده با استفاده ازتکنیک موجود و تخصصی است .خانواده ازمشکلات متعددی همچون اختلافات زناشویی،مشکل در ارتباط با فرزند نوجوان،افت تحصیلی فرزندان،ازدواج فرزندان،اعتیاد یکی از والدین، مشکلات رفتاری فرزندان خردسال،مشکلات اخلاقی والدین و یا فرزندان و یا غیره رنج می برند. اختلافات زناشویی یکی از مشکلاتی است که خانواده امکان دارد از آن رنج برد.لذا شاخه ای از خانواده درمانی به نام زوج درمانی به وجود آمد

تعریف خانواده و خانواده درمانی

خانواده یک واحدزیستی (بیولوژیکی) است که تشکیل آن مبتنی بر پیوند زناشویی است که براساس آن افراد دارای رابطه سببی یا نسبی بوده و با یکدیگر خویشاوندهستند.

خانواده درمانی مداخله‌ای است که بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده متمرکز است و در آن تلاش می‌شود کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک ‌تک اعضای خانواده بهبود یابد. بالین گری که به خانواده درمانی می‌پردازد می‌کوشد الگوهای بین نسلی غیرقابل انعطافی را که سبب ناراحتی در درون افراد یا در روابط بین فردی می‌شود، درهم بشکند. در خانواده‌ درمانی می‌توان دغدغه‌های هر یک از اعضای خانواده را مطرح نمود. اما این روش درمانی بیشتر بر روی کودکان موثر است. زیرا واقعیت روزمره کودکان مستقیما تحت تاثیر بافت خانواده قرار دارد.

خانواده‌درمانی، نوعی گروه‌درمانی است که در آن، واحد درمانی، هسته خانوادگی است و در جلسات درمانی یک یا چند درمان‌گر با تمام اعضا خانواده(یا بخشی از آن‌ها) سر و کار دارد و هدف از آن حل و فصل یا تخفیف تعارضات بیماری‌زا و اضطراب در درون واحد خانواده است.

نوشته تحقیق خانواده و خانواده درمانی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

دوشنبه 26 فروردین 1398

مجموعه بزرگ نمونه سمینار ارشد

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

مجموعه بزرگ نمونه سمینار ارشد

نمونه پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد,قیمت سمینار ارشد,یک نمونه سمینار,درس سمینار کارشناسی ارشد پیام نور,نمونه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی,نمونه سمینار کارشناسی ارشد حقوق,نمونه متن سمینار,تعریف سمینار,سمینار دانشجویی چیست,تحقیق در مورد سمینار,انواع سمینار,یک نمونه سمینار,تفاوت سمینار و پایان نامه,برگزاری سمینار,سمینار موفقیت

مجموعه ای بسیار ارزشمند از انواع سمینار در انواع رشته های دانشگاهی بانک عالی برای نمونه سمینار و متن های سمینار بسیار ارزشمند که برای شما اماده کرده ایم .

به صورت دسته بندی شده در انواع رشته ای دانشگاهی

نمونه پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد,قیمت سمینار ارشد,یک نمونه سمینار,درس سمینار کارشناسی ارشد پیام نور,نمونه سمینار کارشناسی ارشد
نمونه پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد,قیمت سمینار ارشد,یک نمونه سمینار,درس سمینار کارشناسی ارشد پیام نور,نمونه سمینار کارشناسی ارشد

رشته های موجود در محصول:

سمینار برق

سمینار پلیمر

سمینار شیمی

سمینار عمران

سمینار کامپیوتر

سمینار معدن

سمینار مکانیک

سمینار مواد

سمینار نساجی

همچنین لیست سمینار های را می توانید از لینک زیر دانلود کنید :

لیست سمینار

اگر خواستید سمینار های را به صورت تکی خریداری کنید به دسته سمینار مراجعه کنید

نوشته مجموعه بزرگ نمونه سمینار ارشد اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق چگونگي ارائه مقالات و سمينارها

چگونگي ارائه مقالات و سمينارها:

كسي كه راجع به امري قضاوت مي كند ولي نمي تواند آن را تشرحي و به طور مستدل بيان كند نبايد هرگز هيچ فكري در مورد آن كرده باشد.

در عصر جديد بسياري از اشخاص از طريق صحبت در ميان جمع و در همايشها عقايد خود را انتشار داده و مؤثر بوده اند.

فرآيند برقراري ارتباط كلامي:

صرف نظر از انواع رابطة كلامي در جريان هفت جزو ديگر نيز وجود دارد. كه شامل گيرنده پيام، مجراي ارتباط، شنونده، بازخورد، مداخله و موقعيت است.

گوينده: برقراري ارتباط كلامي با گوينده آغاز مي شود. موقعيت شما در نقش گوينده به خود شما به اعتبار شخصي شما، به معلوماتتان دربارة مطلب، به آمادگي براي صحبت، به حالت سخن گفتن، به حساسيت نسبت به شنوندگان و موقعيت بستگي دارد. اين كار علاقه و ايجاد جاذبه نيز مي خواهد. نمي توانيد از مردم توقع داشته باشيد به آنچه مي‌گوييد علاقه و توجه نشان دهند، مگر اينكه توجه و علاقة خودتان جلب شده باشد. البته قبل از اينكه روشها و فنون ارائه مطلب كاربرد داشته باشند نخست بايد چيزي براي گفتن داشته باشيد.

پيام: پيام هر چيزي است كه گوينده به شخص ديگر ابلاغ مي كند. هدف شما در سمينارها و سخنراني عمومي اين است كه پيام عمدي خود را طوري ادا كنيد كه واقعاً سبب برقراري ارتباط شود. دستيابي به اين منظور هم به اين بستگي دارد كه چه مي‌گوييد (پيام كلامي) و هم اينكه چگونه مي گوييد. (پيام غيركلامي)

پيام كلامي را درست همان گونه كه كار طلب مي كند تهيه كنيد. بايد موضوع را به چيزي اختصاص دهيد كه بتوانيد در مدت زماني كه سمينار به شما اجازه مي دهد به قدر كافي درباره آن بحث كنيد. بايد دربارة جزئياتي كه مي تواند به شما كمك كند تحقيق و از ميان آنها مقداري را انتخاب كنيد تا عقايد مطروحه خود را روشن و متقاعد كننده بسازيد. بايد آرا و عقايد خود را طوري نظام دهيد كه شنوندگان بتوانند بدون اينكه عقب بيفتند يا گيج شوند آنها را تعقيب كنند. پيام را نيز در قالب كلماتي بيان كنيد كه دقيق روشن و واضح، معتبر و مناسب باشد.

پيام غيركلامي را علاوه بر پيامي كه از طريق كلمات مي فرستيد، از طريق لحن صدا، ظاهر، حالات، حالات صورت و ارتباط چشمي نيز بفرستيد. نكته مهم اينست كه مطمئن شويد پيام غيركلامي شما پيام كلامي شما را خدشه دار نسازد.

مجرا: مجرا چيزي است كه به وسيلة آن پيام ابلاغ مي شود. وقتي گوشي تلفن را برمي‌داريد تا به يك دوست تلفن بزنيد تلفن مجرا يا وسيلة ارتباطي است. ممكن است در سمينارها از چند مجرا استفاده كنند و هر كدام از آنها بر پيامي كه توسط تماشاچيان دريافت مي شود، اثر خواهند گذاشت در كلاس، مجراي ارتباطي مستقيم ترين نوع است همشاگرديها بدون مداخلة هرگونه وسيله الكترونيكي هم من را مي بينند و هم صدايم را مي شنوند.

شنونده: شنونده كسي است كه پيام ابلاغ شده را دريافت مي كند. بدون شنونده هيچ رابطه‌اي برقرار نمي شود.

هر چيزي كه گوينده مي گويد از طريق چهارچوب انتقالي شنونده از صافي مي گذرد (كل معلومات تجارب، اهداف، ارزشها و نگرشهاي وي)

از آن رو كه گوينده و شنونده افراد متفاوتي هستند هرگز نمي توانند چهارچوب انتقالي كاملا يكساني داشته باشند و چون چهارچوب انتقالي شنونده هيچ وقت دقيقاً آن چيزي نيست كه گوينده دارد معني يك پيام نيز در نزد شنونده و گوينده يكسان نيست. از آنجا كه افراد چهارچوبهاي انتقالي متفاوت دارند بايد براي هماهنگ كردن پيام با شنوندة ويژه‌اي كه مورد خطاب است دقت بسيار زيادي به خرج دهيد و بايد بر شنونده متمركز باشيد.

نمي توانيد فرض كنيد شنوندگان نسبت به آنچه بايد بگوئيد علاقه‌مند خواهند شد. اگر نحوة ايراد سخن شما يكي از دو حالت بسيار پيچيده يا بسيار بنياني باشد و يا اگر موضوع صحبت را به تجارب، علايق، معلومات و ارزشهاي شنوندگان مربوط نسازيد، توجه و حضور ذهن شنوندگان خود را به سرعت از دست خواهيد داد و زماني موفق خواهيد بود كه شنوندگان به خود بگويند «اين براي من هم مهم است».

بازخورد: شنوندگان شما پيامتان را به سادگي مثل گيرنده هاي انساني جذب نمي كنند. آنها از حوزة خود در جواب، پيام مي فرستند. اين پيام بازخورد ناميده مي شود.

آيا شنوندگان شما در صندليهاي خود به جلو خم شده اند مثل اينكه كاملاً متوجه سخنراني هستند؟ آيا با نظرهاي شما موافقند و آن را تحسين مي‌كنند؟ آيا به لطيفه‌هاي شما مي خندند؟ آيا روي چهرة خود نگاههاي تمسخرآميز دارند؟ آيا پاي خود را تكان مي‌دهند جابه جا مي شوند و به ساعتشان خيره مي شوند؟ پيامي كه از طريق اين گونه عكس‌العمل ها فرستاده مي شود مي تواند اينها باشد: من شيفته صحبت شدم- خسته شدم- با شما موافقم- با شما موافق نيستم و … به هر حال بايد نسبت به اين واكنشها هشيار بود و پيام خود را در راستاي آنها هماهنگ نمود.

مداخله: هر چيزي كه باعث كند شدن يا ممانعت از برقراري ارتباط پيامي شود مداخله نام دارد. صداي ماشينها در خارج از ساختمان، صحبت دانشجويان در راهرو و … مي تواند مانع آن شود كه شنوندگان صداي شما را بشنوند.

انواع ديگري از مداخله نيز وجود دارد. بسياري از آنها از ميان خود شنوندگان است و نه از خارج. شنونده اي ممكن است براي امتحاني كه در دورة آتي كلاس خود خواهد داشت نگران باشد. در حالي كه مشغلة فكري شخص ديگري ممكن است به خاطر دعوايي باشد كه با شخص ديگري داشته و وي را در فكر فرو برده باشد.

به رغم وجود انواع اين مداخله ها بايد سعي كنيد توجه و تمركز مخاطبان خود را حفظ كنيد.

موقعيت: موقعيت عبارتست از زمان و مكاني كه برقراري ارتباط در آن صورت مي‌گيرد. مكالمه هميشه در مكاني معين جريان مي يابد. بعضي وقتها شرايط خود كمك

تحقیق چگونگي ارائه مقالات و سمينارها

نوشته تحقیق چگونگي ارائه مقالات و سمينارها اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

یکشنبه 25 فروردین 1398

روشها و فنون تدريس

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

روشها و فنون تدريس

 • تعريف تدريس:
 • تدريس:
 • فعاليتي است در جهت راهنمايي، هدايت و مساعدت در امر ياد‌گيري.
 • بيان صريح معلم درباره آنچه كه بايد ياد گرفته شود.
 • هم ورزي متقابل بين معلم و متعلم.
 • فعاليتي است كه شرايط مساعد و مناسب ياد‌گيري را فراهم مي سازد.
 • فعاليتي است براي رشد فراگيران.

پس: تدريس فعاليتي است منظم، داراي هدف از قبل طراحي شده كه به صورت تعاملي و رابطه دوجانبه بين معلم و فراگيران جريان مي‎گيرد. تا شرايط لازم و مساعد را جهت بازسازي تجارب فردي و تغييرات كيفي در فراگيران ايجاد نمايد[۱].

 • تدريس مجموعه فعاليت هايي منظم و هدفدار است كه منجر به تغيير و ياد گيري شاگرد مي‎شود. يعني فعاليت هايي بايد از قبل طراحي و برنامه‌ريزي شده باشند و در آنها تعامل وجود داشته باشد[۲].
 • تدريس به مجموعه فعاليتهايي اطلاق مي‎شود كه هدفدار است و آگاهانه صورت مي‌پذيرد و به گونه اتفاقي يا تصادفي قوام نمي گيرد. فعاليت هايي كه تدريس را موجب مي‎شوند بر اثر سه ركن اساسي يعني معلم، شاگرد و مواد درسي استوار است[۳].
 • تدريس متشكل از فعاليت هايي است كه با فعاليت هاي ذهني و جسمي معلم و شاگرد همراه است و اين فرايند به گونه اي اصولي، مستدل و با بهره گيري از مواد درسي تحقق مي يابد و زمانيكه يكي از سه مؤلفه معلم، شاگرد و مواد درسي نباشد، به جهت به هم خوردن ارتباط بين اين سه عامل، تدريس به وقوع نمي پيوندد[۴].
 • فرايند تدريس مجموعه اعمالي است سنجيده، منطقي و پيوسته كه به منظور ارائه درس از طرف معلم صورت مي‎گيرد[۵].
 • منظور از تدريس بوجود آوردن تغييري مناسب در رفتار شاگرد است. به عبارت ديگر تدريس بايد شاگرد را از نقطه نظر كارهايي كه مي‎تواند انجام دهد تغيير دهد كه اين تغيير معمولاً به توسط معلم انجام مي پذيرد. معلمان براي تحقق اهداف خود از راهبردهاي تدريس بهره مي گيرند، در واقع اغلب اين تمايل وجود دارد كه مسئله تدريس صرفاً به كار گرفتن يك روش ياددهي يكسان براي تمامي موارد تلقي شود. گاهگاهي، آن هم در صورت بودن وقت براي تأثير بيشتر قدري چاشني وسايل كمك آموزشي ديداري شنيداري نيز به آن اضافه مي‎شود[۶].
 • تدريس جريان بهم پيوسته و مرتبطي است كه با طراحي شروع مي‎شود و با اجرا و ارزشيابي خاتمه مي يابد[۷].
 • تدريس فعاليتي است معطوف به پيشرفت دانش آموز در امر ياد‌گيري، به گونه اي كه يگانگي و گنجايش فكري دانش آموز را براي قضاوت مستقل. تأمين مي سازد[۸].

 

۲- ابعاد تدريس:

به نظر من مي‎توان بعد روشي (فني) را با بعد فناوري تلفيق كرد. چرا كه استفاده يا عدم استفاده و چگونگي استفاده از فناوري به روش تدريس معلم باز مي گردد

۳- سطوح طبقه بندي هدفهاي آموزشي بلوم:[۹]

الف) سطوح ياديگري در حيطه شناختي عبارتند از: ۱- دانش ۲- فهميدن ۳- كاربستن ۴- تجزيه و تحليل ۵- تركيب و ۶- ارزشيابي و قضاوت.

ب) در حيطه عاطفي عبارتند از: ۱- دريافت و توجه كردن  ۲- پاسخ دادن ۳- ارزش گذاري  ۴- سازماندهي ارزشها و ۵- تبلور ارزشهاي سازمان يافته در شخصيت.

ج) حيطه رواني- حركتي عبارتند از: ۱- مشاهده و تقليد ۲- اجراي عمل بدون كمك ۳- دقت در عمل ۴- هماهنگي حركات و ۵- عادي شدن عمل (با توجه به توضيحات جزوه فكر مي‌كنم توضيح نياز نيست.)

 

۴- تعريف ياد‌گيري:

 • ياد‌گيري عبارت است از تغييري كه در توانايي انسان ايجاد مي‎شود و براي مدتي باقي مي ماند و نمي توان به سادگي آن را به فرايندهاي رشد نسبت داد[۱۰].
 • تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه ياد‌گيري ناميده مي‎شود[۱۱]. (سيلگارد و ماركوئيز).
 • ياد‌گيري تغييري است كه بر اثر تجربه يا آموزش در رفتار موجود زنده به وجود مي‎آيد[۱۲].
 • ياد‌گيري را عموماً كسب اطلاعات، معلومات و مهارتهاي خاص مي دانند. عده اي ديگر ياد‌گيري را انتقال مفاهيم علمي از فردي به فرد ديگر تعريف مي‌كنند[۱۳].
 • ياد‌گيري عملي پيچيده و نوعي واكنش دروني است كه در پديد آمدن آن فعال بودن شخص مدنظر واقع مي‎شود و اعمال محركهاي محيطي بدون توجه به انتخاب فرد معنايي ندارد. يا اينكه فقط در ياد‌گيري هاي ساده گزينش دارد.

[۱]  . منبع: ياد‌گيري دانش سه گانه (ص ۲۴) از: منصور شاه ولي، قادر عربي و مسعود شيرني، بهمن ۸۲- نشر نصوح- اصفهان.

[۲]  . www.irib.ir/amouzesh/m/ravesh-tadris/page02.htm

[۳]  . منبع مورد ۳ و ۴: كتاب روشها و فنون تدريس از دكتر داريوش نوروزي، احمد آقازاده و كريم عزت‌خواه، دانشگاه پيام نور- (رشته علوم تربيتي). (سال و انتشارات در كتاب ذكر نشده بود.)

[۴] منبع مورد ۳ و ۴: كتاب روشها و فنون تدريس از دكتر داريوش نوروزي، احمد آقازاده و كريم عزت‌خواه، دانشگاه پيام نور- (رشته علوم تربيتي). (سال و انتشارات در كتاب ذكر نشده بود.)

[۵]  منبع: كتاب كليات روشها و فنون تدريس از: دكتر امان الله صفوي- تهران- ۱۳۷۰- نشر معاصر.

[۶] – منبع: كتاب مديريت ياد‌گيري از: آركي ديويس- ترجمه دكتر داريوش نوروزي و محمدحسين اميرتيموري- ۱۳۷۳- نشر راهگشا- شيراز.

[۷]  – از : كتاب نگاهي دوباره به روشها و فنون تدريس، از دكتر حسين خنيفر چاپ دوم: ۱۳۸۲ ناشر: مؤسسه بوستان كتاب قم، انتشارات: دفتر تبليغات اسلامي، ص ۷۲٫ به گفته رضا رحال زاده ص ۱۹ كتاب روانشناسي تدريس.

[۸] – شفلر- ۱۹۷۲- همان منبع

[۹] – از كتاب مهارتهاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون تدريس) از: حسن شعباني- نشر سمت- چاپ سوم: ۱۳۷۳- قم- ص ۱۸۶-۱۷۱٫

[۱۰] – منبع: كتاب روانشناسي پرورشي از: دكتر علي اكبر سيف، چاپ پنجم، ۱۳۷۰- نقش جهان.

[۱۱] – منبع مورد ۴-۲ : كتاب ياد‌گيري دانش سه گانه از: منصور شاه ولي،‌ قادر عربي و مسعود بشير ني، بهمن ۸۲- نشر نصوح، اصفهان.

[۱۲] – منبع مورد ۴-۲ : كتاب ياد‌گيري دانش سه گانه از: منصور شاه ولي،‌ قادر عربي و مسعود بشير ني، بهمن ۸۲- نشر نصوح، اصفهان.

[۱۳] – منبع مورد ۴-۲ : كتاب ياد‌گيري دانش سه گانه از: منصور شاه ولي،‌ قادر عربي و مسعود بشير ني، بهمن ۸۲- نشر نصوح، اصفهان.

روشها و فنون تدريس

نوشته روشها و فنون تدريس اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

پایان نامه ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس

پيشگفتار:

اين قابليت كه بتوان يك كامپيوتر را در هر كجا به كامپيوتري ديگر در جايي ديگر متصل كرد، به منزلة يك سكة دو رو است؛ براي اشخاصي كه در منزل هستند گردش در اينترنت بسيار لذت بخش است در حالي كه براي مديران امنيت در سازمان ها، يك كابوس وحشتناك به حساب مي‎آيد.

«ديوار آتش» پياده سازي مدرني از روش قديمي حصارهاي امنيتي است: خندقي عميق دور تا دور قلعه حفر مي كردند. اين الگو همه را مجبور مي‌كند تا براي ورود يا خروج از قلعه، از يك پل متحرك و واحد بگذرند و بتوان همه را توسط پليس حراست بازرسي كرد. در دنياي شبكه هاي كامپيوتري، همين راهكار ممكن خواهد بود: يك سازمان مي‎تواند هر تعداد شبكة محلي داشته باشد كه به صورت دلخواه به هم متصل شده اند، اما تمام ترافيك ورودي يا خروجي سازمان صرفاً از طريق يك پل متحرك (همان ديوار آتش) ميسر است.

مطالب اين پايان نامه در دو فصل تنظيم شده است. فصل اول به معرفي ديوارهاي آتش مي پردازد. در اين فصل، مطالبي از قبيل اثرات مثبت و منفي ديوار آتش، تواناييها و ناتواناييهاي آن، نحوة عملكرد ديوارهاي آتش، انواع ديوار آتش، معماري هاي ديوار آتش و نحوة انتخاب، پياده سازي و آزمايش يك ديوار آتش بررسي مي‎شوند. اين فصل،‌ يك ديد جامع در مورد نحوة انتخاب ديوار آتش منطبق با سياست امنيتي سازمان مي‎دهد. فصل دوم به پياده سازي نرم افزاري يك ديوار آتش فيلتر كنندة بسته با استفاده از ابزار ارائه شده در سيستم عامل لينوكس، يعني iptables مي پردازد. در اين فصل، مطالبي از قبيل نحوة پيكربندي سيستم مبتني بر لينوكس به عنوان يك مسيرياب، جداول و زنجيرها، قوانين و تطبيق ها و اهداف، پيكربندي iptables، مشخصات فيلترسازي، تعميم ها، مشخصات هدف، تركيب NAT با فيلترسازي بسته و نحوة ذخيره و بازيابي دستورات iptables بررسي مي‎شوند. اين فصل، نحوة نوشتن قوانين ديوار آتش فيلتر كنندة بسته را به منظور كنترل مناسب ترافيك ورودي يا خروجي توضيح مي‎دهد.

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب……………………………. ۳

فهرست شكل ها…………………………… ۹

فهرست جدول ها………………………….. ۱۱

چكيده (فارسي)………………………….. ۱۲

فصل اول: ديوارهاي آتش شبكه………………. ۱۳

۱-۱ : مقدمه…………………………. ۱۴

۱-۲ : يك ديوار آتش چيست؟……………… ۱۵

۱-۳ : ديوارهاي آتش چه كاري انجام مي دهند؟. ۱۶

۱-۳-۱ : اثرات مثبت………………… ۱۶

۱-۳-۲ : اثرات منفي………………… ۱۷

۱-۴ : ديوارهاي آتش، چه كارهايي را نمي توانند انجام دهند؟  ۱۸

۱-۵ : چگونه ديوارهاي آتش عمل مي‌كنند؟…… ۲۰

۱-۶ : انواع ديوارهاي آتش……………… ۲۱

۱-۶-۱ : فيلتر كردن بسته……………. ۲۲

۱-۶-۱-۱ : نقاط قوت…………….. ۲۴

۱-۶-۱-۲ : نقاط ضعف…………….. ۲۵

۱-۶-۲ : بازرسي هوشمند بسته…………. ۲۸

۱-۶-۲-۱ : نقاط قوت…………….. ۳۱

۱-۶-۲-۲ : نقاط ضعف…………….. ۳۲

۱-۶-۳ : دروازة برنامه هاي كاربردي و پراكسيها  ۳۲

۱-۶-۳-۱ : نقاط قوت…………….. ۳۵

۱-۶-۳-۲ : نقاط ضعف…………….. ۳۶

۱-۶-۴ : پراكسيهاي قابل تطبيق……….. ۳۸

۱-۶-۵ : دروازة سطح مداري…………… ۳۹

۱-۶-۶ : وانمود كننده ها……………. ۴۰

۱-۶-۶-۱ : ترجمة آدرس شبكه………. ۴۰

۱-۶-۶-۲ : ديوارهاي آتش شخصي…….. ۴۲

۱-۷ : جنبه هاي مهم ديوارهاي آتش كارآمد…. ۴۲

۱-۸ : معماري ديوار آتش……………….. ۴۳

۱-۸-۱ : مسيرياب فيلتركنندة بسته…….. ۴۳

۱-۸-۲ : ميزبان غربال شده يا ميزبان سنگر ۴۴

۱-۸-۳ : دروازة دو خانه اي………….. ۴۵

۱-۸-۴ : زير شبكة غربال شده يا منطقة غيرنظامي  ۴۶

۱-۸-۵ : دستگاه ديوار آتش…………… ۴۶

۱-۹ : انتخاب و پياده سازي يك راه حل ديوار آتش    ۴۸

۱-۹-۱ : آيا شما نياز به يك ديوار آتش داريد؟   ۴۸

۱-۹-۲ : ديوار آتش، چه چيزي را بايد كنترل يا محافظت كند؟    ۴۹

۱-۹-۳ : يك ديوار آتش، چه تأثيري روي سازمان، شبكه و كاربران

خواهد گذاشت؟…………… ۵۰

۱-۱۰ : سياست امنيتي …………………. ۵۱

۱-۱۰-۱ : موضوعات اجرايي……………. ۵۲

۱-۱۰-۲ : موضوعات فني………………. ۵۳

۱-۱۱ : نيازهاي پياده سازي…………….. ۵۴

۱-۱۱-۱ : نيازهاي فني………………. ۵۴

۱-۱۱-۲ : معماري…………………… ۵۴

۱-۱۲ : تصميم گيري……………………. ۵۵

۱-۱۳ : پياده سازي و آزمايش……………. ۵۶

۱-۱۳-۱ : آزمايش، آزمايش، آزمايش!……. ۵۷

۱-۱۴ : خلاصه ………………………… ۵۸

فصل دوم: پياده سازي ديوار آتش با استفاده از iptables    ۶۰

۲-۱ : مقدمه…………………………. ۶۱

۲-۲ : واژگان علمي مربوط به فيلترسازي بسته. ۶۲

۲-۳ : انتخاب يك ماشين براي ديوار آتش مبتني بر لينوكس ۶۵

۲-۴ : به كار بردن IP Forwarding و Masquerading…. 65

۲-۵ : حسابداري بسته………………….. ۷۰

۲-۶ : جداول و زنجيرها در يك ديوار آتش مبتني بر لينوكس ۷۰

۲-۷ : قوانين………………………… ۷۴

۲-۸ : تطبيق ها………………………. ۷۵

۲-۹ : اهداف…………………………. ۷۵

۲-۱۰ : پيكربندي iptables…………………. 76

۲-۱۱ : استفاده از iptables……………….. 77

۲-۱۱-۱ : مشخصات فيلترسازي………….. ۷۸

۲-۱۱-۱-۱ : تعيين نمودن آدرس IP مبدأ و مقصد ۷۸

۲-۱۱-۱-۲ : تعيين نمودن معكوس…….. ۷۹

۲-۱۱-۱-۳ : تعيين نمودن پروتكل……. ۷۹

۲-۱۱-۱-۴ : تعيين نمودن يك رابط…… ۷۹

۲-۱۱-۱-۵ : تعيين نمودن قطعه ها…… ۸۰

۲-۱۱-۲ : تعميم هايي براي iptables (تطبيق هاي جديد)    ۸۲

۲-۱۱-۲-۱ : تعميم هاي TCP………… 82

۲-۱۱-۲-۲ : تعميم هاي UDP………… 86

۲-۱۱-۲-۳ : تعميم هاي ICMP……….. 86

۲-۱۱-۲-۴ : تعميم هاي تطبيق ديگر….. ۸۷

۲-۱۱-۳ : مشخصات هدف……………….. ۹۲

۲-۱۱-۳-۱ : زنجيرهاي تعريف شده توسط كاربر   ۹۲

۲-۱۱-۳-۲ : هدف هاي تعميمي ………. ۹۲

۲-۱۱-۴ : عمليات روي يك زنجير كامل…… ۹۴

۲-۱۱-۴-۱ : ايجاد يك زنجير جديد…… ۹۴

۲-۱۱-۴-۲ : حذف يك زنجير ………… ۹۴

۲-۱۱-۴-۳ : خالي كردن يك زنجير …… ۹۵

۲-۱۱-۴-۴ : فهرست گيري از يك زنجير .. ۹۵

۲-۱۱-۴-۵ : صفر كردن شمارنده ها…… ۹۵

۲-۱۱-۴-۶ : تنظيم نمودن سياست…….. ۹۵

۲-۱۱-۴-۷ : تغيير دادن نام يك زنجير.. ۹۶

۲-۱۲ : تركيب NAT  با فيلترسازي بسته……. ۹۶

۲-۱۲-۱ : ترجمة آدرس شبكه…………… ۹۶

۲-۱۲-۲ : NAT مبدأ و Masquerading……….. 98

۲-۱۲-۳ : NAT مقصد…………………. ۹۹

۲-۱۳ : ذخيره نمودن و برگرداندن قوانين….. ۱۰۱

۲-۱۴ : خلاصه…………………………. ۱۰۲

نتيجه گيري…………………………….. ۱۰۵

پيشنهادات……………………………… ۱۰۵

 

فهرست شكل ها

فصل اول

شكل ۱-۱ : نمايش ديوار آتش شبكه………… ۱۵

شكل ۱-۲ : مدل OSI…………………….. 22

شكل ۱-۳ : ديوار آتش از نوع فيلتركنندة بسته ۲۳

شكل ۱-۴ : لايه هاي OSI در فيلتر كردن بسته… ۲۳

شكل ۱-۵ : لايه هاي OSI در بازرسي هوشمند بسته ۲۸

شكل ۱-۶ : ديوار آتش از نوع بازرسي هوشمند بسته    ۳۰

شكل ۱-۷ : لاية مدل OSI در دروازة برنامة كاربردي    ۳۳

شكل ۱-۸ : ديوار آتش از نوع دروازة برنامة كاربردي ۳۴

شكل ۱-۹ : مسيرياب فيلتر كنندة بسته…….. ۴۴

شكل ۱-۱۰ : ديوار آتش ميزبان غربال شده يا ميزبان سنگر  ۴۵

شكل ۱-۱۱ : دروازة دو خانه اي………….. ۴۶

شكل ۱-۱۲ : زير شبكة غربال شده يا منطقة غيرنظامي  ۴۶

شكل ۱-۱۳ : دستگاه ديوار آتش…………… ۴۷

فصل دوم

شكل ۲-۱ : يك سيستم مبتني بر لينوكس كه به عنوان يك مسيرياب به

جلو برنده پيكربندي شده است……… ۶۷

شكل ۲-۲ : تغيير شكل شبكة ۱۰٫۱٫۲٫۰ به عنوان آدرس ۶۶٫۱٫۵٫۱    IP 69

شكل ۲-۳ : مسير حركت بستة شبكه براي filtering.. 72

شكل ۲-۴ : مسير حركت بستة شبكه براي Nat….. 73

شكل ۲-۵ : مسير حركت بستة شبكه براي mangling.. 73

 

فهرست جدول ها

فصل اول

فصل دوم

جدول ۲-۱ : جداول و زنجيرهاي پيش فرض……. ۷۱

جدول ۲-۲ : توصيف زنجيرهاي پيش فرض……… ۷۱

جدول ۲-۳ : هدف هاي پيش فرض……………. ۷۶

جدول ۲-۴ : حالت هاي رديابي ارتباط……… ۹۱

جدول ۲-۵ : سطوح ثبت وقايع…………….. ۹۳

جدول ۲-۶ : ماجول هاي كمكي NAT…………. 97

 

چكيده:

تأمين امنيت شبكه، بخش حساسي از وظايف هر مدير شبكه محسوب مي‎شود. از آنجاييكه ممكن است محافظت هاي متفاوتي موردنياز باشد، لذا مكانيزم هاي گوناگوني هم براي تأمين امنيت در شبكه وجود دارد. يكي از اين مكانيزم ها استفاده از ديوار آتش مي‎باشد. مدير شبكه بايد درك بالايي از انواع ديوار آتش، نقاط قوت و ضعف هر نوع، حملات تهديد كنندة هر نوع، معماري هاي ديوار آتش، تأثيرات آن بر شبكه و كاربران، سياست امنيتي سازمان و همچنين نيازهاي فني پياده سازي داشته باشد تا بتواند راه حل مناسب را انتخاب و به درستي پياده سازي نمايد و سپس آنرا مورد آزمايش قرار دهد. در همين راستا، سيستم عامل «Linux» براي پياده سازي نرم افزاري ديوار آتش فيلتر كنندة بسته، ابزاري را به نام «iptables» در اختيار كاربر قرار مي‎دهد تا با استفاده از دستورات اين ابزار بتواند قوانين و فيلترهاي موردنياز را براي كنترل مطلوب دسترسي، خواه از داخل شبكه به خارج و خواه بالعكس، پيكربندي نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

ديوارهاي آتش شبكه

 

فصل اول: ديوارهاي آتش شبكه

۱-۱ : مقدمه

امروزه با وجود طيف گستردة راه حل‌هاي ديوار آتش، انتخاب و پياده سازي ديوار آتش به فرايندي زمان گير مبدل شده است. روش جذاب در راه حل‌هاي ديوار آتشي كه به بازار عرضه شده اند، به همراه ادعاهاي نصب و مديريت آسان، ممكن است سازمانها را به سمتي سوق دهد كه بدون آنكه به طور كامل نياز به راه حل ديوار آتش را بررسي نمايند، تصميم به پياده سازي آن بگيرند. با اتخاذ تصميمات عجولانه، سازمانها اثراتي را كه يك راه حل ديوار آتش بر شبكة موجود و كاربران آنها مي‌گذارد، ناديده مي‌گيرند.

چه متغيرهايي بايد در هنگام تعيين نياز به يك ديوار آتش، مورد توجه قرار گيرند؟ سازمانهايي كه اتصال به اينترنت يا هر شبكة نامطمئن ديگر دارند، ممكن است نياز به پياده سازي يك راه حل ديوار آتش داشته باشند. به هر حال، اين سازمانها بايد اثراتي را كه يك ديوار آتش بر سرويسهاي شبكه، منابع و

پایان نامه ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس

نوشته پایان نامه ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

پاورپوینت دانستنی های قبل از ازدواج

شرط ازدواج ،تناسب فرهنگی ،مراحل ازدواج ،آشنایی وفوایدآن ،خانواده، تفاهم در رابطه ،جذابیت ،جذب جنس مخالف، مثلث عشق ،عشق رویایی ،جدایی ومراحل آن ،انتخاب همسر ،روانشناسی رابطه،معیار ازدواج ،دوران نامزدی ،دوران عقد ،حد ومرزها در رابطه

محدودیت های آشنایی

۱-هردو نفرسعی درنشان دادن جنبه های مثبت هستند.
۲-باعث دور شدن از دوستان وفعالیت های روزمره میشود.
۳-کوتاهی در مواجهه با موضوعات ومسایل مشترک در زمان آشنایی.
۴-آشنایی بدون حد و مرز،آمادگی هر دونفر برای ازدواج راتضعیف می کند.

۱۰  اشتباه در فرآیند آشنایی

۱- سوالات کافی نمی پرسند.
۲- نشانه های هشدار دهنده را نادیده می گیرند.
۳- عجولانه و زود هنگام سازش می کنند.
۴- تسلیم نیازجنسی می شوند.
۵- تسلیم زرق و برق های مادی وظاهری می شوند.
۶- تعهد را مقدم بر تفاهم می دانند.
۷- تردیدهای خود را نادیده می گیرند.
۸- تفاهم را بر علاقه مقدم می دانند.
۹- باور به اینکه او را تغییر خواهیم داد.
۱۰- باور به اینکه پس از ازدواج مشکلات کم می شود.

نوشته پاورپوینت دانستنی های قبل از ازدواج اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

پاورپوینت ازدواج و تحکیم بنیان خانواده

شرط ازدواج ،تناسب فرهنگی ،مراحل ازدواج ،آشنایی وفوایدآن ،خانواده، تفاهم در رابطه ،جذابیت ،جذب جنس مخالف، مثلث عشق ،عشق رویایی ،جدایی ومراحل آن ،انتخاب همسر ،روانشناسی رابطه،معیار ازدواج ،دوران نامزدی ،دوران عقد ،حد ومرزها در رابطه

نشانه هایی که عملا داشتن نیت ازدواج را در آشنایی نشان می دهد:

۱-فردی که قصد ازدواج دارد،دراین دوره تقاضای ارتباط جنسی نمی کند.
۲-ارتباطش را از خانواده مخفی نمی کند.
۳-زمان آشنایی رابیش از اندازه طولانی نمی کند.
۴-سعی دربدست آوردن اطلاعات داردوتنها به تبادل احساسات بسنده
نمی کند.

مهمترین شیوه های آشنایی:

۱-محیط زندگی
۲-میهمانی ها ومراسم
۳-معرفی توسط دیگران
۴-محیط مجازی
۵-مراکز همسریابی
۶-آشنایی اتفاقی

نوشته پاورپوینت ازدواج و تحکیم بنیان خانواده اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

پایان نامه بيمه‌هاي آتش سوزي و دلايل عدم گرايش افراد به آن

مقدمه

داشتن زندگي عاري از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زير ميل به ايمني و امنيت، بخش تفكيك ناپذيري از ماهيت همه انسانها راتشكيل داده و آنها همواره درتلاش براي بهبود شرايط زندگي و آسايش بيشتر سعي كرده اند با ايجاد تغيير درطبيعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراين راه همزمان با دستيابي به مواد، تجهيزات، دستگاه ها و به عبارتي به خدمت گرفتن فن آوري نوين، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بيشتر و جديدتر و پيچيده تري مواجه گرديده است.

با ظهور انقلاب صنعتي درقرن هيجدهم كه تحول عظيمي درپيشرفت و تبديل كارگاههاي كوچك خانگي و منطقه اي به كارخانجات بزرگ وعظيم به شمار مي رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتي به مخاطرات پيچيده خاص صنايع و فرايند هاي پيچيده تبديل گرديد.

درهمين راستا درفرايند پيشرفت و تكامل، انسان ناچار ازبه كارگيري برخي مواد و ابزار خطرناك و ايجاد تغيير درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پيچيده عصر فوق تكنولوژيك قرن بيست و يكم، تجمع و تراكم سرمايه بالاخص درمناطق كلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ريسك هاي پيرامون زندگي بشر كه بقاء مهم ترين هدف آن است مي افزايد. براساس همين نگرش، رويكرد جديدي درمباحث ريسك علي الخصوص مديريت ريسك حريق در ادبيات بيمه اي جهان متولد شد.

بيمه آتش سوزي سابقه اي بيش از ۳۰۰ سال درجهان دارد و پيشينه آن درايران به حدود يك قرن مي رسد. دراين تحقيق پس از ذكر كلياتي درمورد آتش سوزي و بيمه نامه هاي مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزيابي خسارت و تعيين نرخ و حق بيمه پرداخته و درپايان با بررسي فرضيه هاي تحقيق سعي مي شود با توجه به مطالعات و بررسيهاي آماري عوامل موثر بربيمه هاي آتش سوزي درايران را شناخته و ضمن معرفي آنها پيشنهاداتي جهت توسعه مطلوب اين بيمه نامه ها درايران ارائه داد.

اهداف تحقيق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزي هاي كوچك و بزرگ درگوشه و كنار اين كشور و عدم وجود استطاعت مالي كافي ازسوي افراد و يا سازمانها بمنظور جبران اين خسارتها، متاسفانه شاهد نابودي بسياري از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمكين مالي) و يا سازمانها (عليرغم مفيد بودنشان براي جامعه) مي باشيم، درحاليكه كه باهزينه نمودن مبلغ نسبتاً اندكي اين افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود مي باشند.

هدف از انجام اين تحقيق شناسايي علت و يا عللي مي باشند كه با وجود ارائه پوششهاي نسبتاً كافي بيمه اي توسط شركتهاي بيمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از اين پوششها نمي نمايند ازآن پس نه تنها عنصر فعالي درجامعه به شمار نمي روند بلكه خود محتاج كمك ديگران ميشوندو اين موضوع چه بسا مي تواند منشاء ايجاد مشكلات و نابساماني هاي زياد شوند.

فرضيه هاي تحقيق

جهت تببين عوامل موثر درتوسعه مطلوب بيمه هاي آتش سوزي فرضيه هاي زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.

فرضيه يك: رابطه مستقيمي بين ميزان درآمد مردم و ميزان خريد بيمه نامه هاي آتش سوزي وجود دارد.

فرضيه دوم: رابطه مستقيمي بين ميزان شناخت مردم و ميزان خريد بيمه نامه هاي آتش سوزي وجوددارد .

فرضيه سوم: رابطه مستقيمي بين ميزان تبليغات موثر توسط بيمه گران و خريد بيمه نامه هاي آتش سوزي توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

فرضيه چهارم: رابطه مستقيمي بين اعتقادات مذهبي مردم درزمينه قضا و قدر و ميزان استقبال آنان از بيمه هاي آتش سوزي وجود دارد.

فرضيه پنجم: ميزان حق بيمه صادره شركتهاي بيمه نسبت به سالهاي قبل افزايش پيدا كرده و به همان نسبت ميزان ضريب خسارت كاهش يافته است.

قلمروتحقيق:

شركتهي بيمه ايران و همچنين استفاده از كتابخانه بيمه مركزي ايران و كتب و نشريات بيمه اي موجود درآن و پژوهشهاي مرتبط با موضوع و گزارشهاي آماري.

 

روش تحقيق:

مطالعه و بررسي كتب و نشريات بيمه اي و استفاده ازپايان نامه ها و پژوهشهاي بعمل آمده دراين زمينه و استفاده از پرسشنامه و آمار موجود دربيمه مركزي ايران.

محدوديتهاي تحقيق:

كمبود مقالات علمي و تحقيقات انجام شده درزمينه بيمه (به خصوص بيمه آتش سوزي) و همچنين همكاري نكردن شركتهاي بيمه در زمينه ارائه آمار و گزارشهاي آماري مورد نياز.

تعريف واژه هاي بكار رفته درتحقيق :

بيمه:

«بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند درازاي پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر در صورت يا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. متعهد رابيمه گر و طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه مي‌نامند».

بيمه آتش سوزي :

دربيمه آتش سوزي بيمه گر درچارچوب شرايط بيمه نامه تعهد مي‌كند خسارت هايي راكه علت وقوع آتش سوزي، انفجار و صاعقه به اموال بيمه شده بيمه گذار وارد مي شود، جبران كند. دراين بيمه نامه مي توان خطرهاي ديگري مثل زمين لرزه، سيل، طوفان، نشست و تركيدگي لوله، شكست شيشه و سقوط هواپيما برروي اموال و اماكن رانيز با پرداخت بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.

 

 

 

 

فصل دوم

كليات بيمه

 

تاريخچه بيمه درجهان و ايران

نخستين نوع بيمه كه قبل از سده نوزدهم مود عمل قرارگفته، بيمه باربري دريايي است. بقيه رشته ها كم و بيش بعد از انقلاب صنعتي به تدريج از اين زمان به بعد شروع شده است. دومين رشته، بيمه آتش سوزي است كه بعد از آتش سوزي مهيب لندن به فكر انديشه گران رسيد. عموماً با پيشرفت  تكونولوژي و ورود فراورده هاي صنعتي، با وجود رفاهي كه براي بشر به ارمغان مي آورند، بالقوه خطرهاي جانبي و مالي نيز درپي دارند.

بيمه گران مدام درفكر ارائه تأمين بيمه اي براي اين دسته ازخطرها هستند. اينكه كدامين قوم يا ملت، نخستين بار با بيمه آشناشد معلوم نيست. برخي دريانوردان فينيقي را مبتكر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت كه دريانوردان ازبازرگانان وام دريافت مي كردند و هرگاه دريانورد بدهكار با موفقيت سفر خود را به پايا مي برد، موظف بود كه اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معين به بازرگانان طلب كار بپردازند. درطي اين مدت كالاي دريانورد درگرو بازرگانان بود و اگر به موقع موفق به پرداخت طلب خود نمي شد مي توانست كالا را حراج كند ولي اگر كشتي دريا با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و كالا به غارت مي‌رفت وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام پرداختي نداشت. اين نوع وامها را در تاريخ و پيدايش بيمه، بيمه وامهايي دريايي ناميده اند. كه درسده هاي پنجم و ششم قبل ازميلاد مسيح درمديترانه شرقي كه مركز تجارت اروپايي آن زمان بود رواج داشت. برخي معقتدند كه تقسيم ريسك را كه امروزه يكي از ويژگيهاي مهم حرفه بيمه گري محسوب مي شود، چينها درسه هزار سال قبل ازميلاد رعايت مي‌كرده اند. به نظر بسياري از مولفان، بيمه به مفهوم واقعي و امروزي آن درسده چهاردهم به وجود آمده است. ازسده پانزدهم، شماري ازبازرگانان فعاليت خود را به صدور بيمه نامه منحصر كردند و حرفه بيمه گري اهميتي خاص يافت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل يك- كليات تحقيق………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقيق و علت انتخاب موضوع………………………………………………………………

فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………….

قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………

روش تحقيق………………………………………………………………………………………………

تعريف واژه هاي بكار رفته در تحقيق……………………………………………………………….

فصل دو- كليات بيمه…………………………………………………………………………………..

تاريخچه بيمه در جهان و ايران……………………………………………………………………….

مباني تئوريك بيمه……………………………………………………………………………………….

بررسي فقهي مساله بيمه………………………………………………………………………………..

تقسيم بندي انواع بيمه…………………………………………………………………………………..

فصل سه- كليات بيمه هاي آتش سوزي…………………………………………………………….

تاريخچه بيمه آتش سوزي……………………………………………………………………………..

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

بيمه آتش سوزي در ايران………………………………………………………………………………

مفاهيم آتش سوزي………………………………………………………………………………………

طريقه بوجود آمدن آتش سوزي………………………………………………………………………

طبقه بندي آتش سوزيها…………………………………………………………………………………

عوامل گسترش آتش سوزي……………………………………………………………………………

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزي……………………………………………………………….

قرارداد بيمه آتش سوزي……………………………………………………………………………….

مراحل صدور بيمه نامه آتش سوزي………………………………………………………………….

كارشناسي و بازديد اوليه……………………………………………………………………………….

نحوه تعيين نرخ و محاسبه حق بيمه………………………………………………………………….

قيمت تمام شده در بيمه آتش سوزي………………………………………………………………..

خطرات تحت پوشش در بيمه آتش سوزي………………………………………………………..

– انفجار……………………………………………………………………………………………………

– صاعقه……………………………………………………………………………………………………

خطرات اضافي بيمه نامه هاي آتش سوزي…………………………………………………………

– بيمه شكست شيشه……………………………………………………………………………………

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

– بيمه سرقت با شكست حرز…………………………………………………………………………

– بيمه طوفان………………………………………………………………………………………………

– بيمه ضايعات…………………………………………………………………………………………..

– بيمه سيل………………………………………………………………………………………………..

– بيمه زلزله……………………………………………………………………………………………….

– بيمه سقوط هواپيما…………………………………………………………………………………….

انواع بيمه هاي آتش سوزي…………………………………………………………………………….

– بيمه منازل مسكوني……………………………………………………………………………………

– بيمه تمام خطر…………………………………………………………………………………………

– بيمه نامه آتش سوزي بر مبناي اولين خسارت………………………………………………….

– بيمه مشترك…………………………………………………………………………………………….

– بيمه نامه اظهارنامه اي…………………………………………………………………………………

خسارت آتش سوزي……………………………………………………………………………………

پرداخت خسارت………………………………………………………………………………………..

حدود تعهدات بيمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزيابي خسارت………………………….

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل چهار- نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………………

عوامل مؤثر بر بيمه هاي آتش سوزي ……………………………………………………………….

– عوامل اجتماعي………………………………………………………………………………………..

– عوامل مربوط به برنامه ريزي………………………………………………………………………..

– عوامل آموزشي…………………………………………………………………………………………

– عوامل بازاريابي………………………………………………………………………………………..

– عوامل اقتصادي………………………………………………………………………………………..

– عوامل مذهبي…………………………………………………………………………………………..

– عوامل ساختاري……………………………………………………………………………………….

بررسي آمار و عملكرد شركتهاي بيمه ايران از سال ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۲………………………

نتيجه بررسيهاي بعمل آمده در آمار شركتها تا سال ۸۲………………………………………….

پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………

منابع…………………………………………………………………………………………………………

 

پایان نامه بيمه‌هاي آتش سوزي و دلايل عدم گرايش افراد به آن

نوشته پایان نامه بيمه‌هاي آتش سوزي و دلايل عدم گرايش افراد به آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقيق بررسي تأثير پشت گرد بر روي ميزان انعطاف پذيري در دختران دانشجو

مقدمه

ازميان اجزاي ساختاري و اسكلتي شايد ستون فقرات را بتوانيم با اهميت ترين جزء ازبدن محسوب نماييم. زيرا گذشته از اينكه حافظ و حمايت كننده نخاع يكي از حساس ترين بخش هاي بدن مي باشد. اين ستون متحرك با تغييرات خود مي تواند اشكال مختلفي به بدن داده و وضعيت هاي گوناگوني راطراحي مي نمايد. ازطرف ديگر قوسهايي كه درستون فقرات وجود دارند ازوارد شدن مستقيم فشار و نيروهايي كه ازطرف بالا مي آيند به سرجلوگيري مي نمايند و اين نيروها درقوسها تعديل ميگردند. همچنين نقش حركتي ستون فقرات است كه حركات اين ستون مديون حركات جزئي است كه درهريك از ديسكهاي بين مهره اي بوجود مي آيد و اين حركات جزئي هستند كه درمجموع بعنوان يك حركت مثلاخم شدن يا چرخش نمايانگر مي شوند و اگر هركدام از اين اجزاء حركت دچار اختلال گردند نهايتاً حركت را دچار اختلال مي نمايند. ستون فقرات انسان درهنگام تولد دو انحناي اوليه دارد قوس بزرگتر درناحيه پشتي و قوس كوچك درناحيه خاجي مي باشد همگام با چهاردست و پا رفتن ايستادن و راه رفتن قوسهاي ناحيه پشت و خارجي داراي تحدب خلفي بوده كه به نام كيفوز پشتي و خاجي معروف مي باشد. افزايش غير طبيعي قوس ناحيه پشتي را گرد پشتي يا كيفوزيس مي نامند دراين عارضه كه قسمت بالاي پشت گرد شده استخوان جناغ فرو مي رود و سينه پايين مي آيد. بدين ترتيب حفره سينه كوچك مي شود و احتمالاً اندامهاي بسيار حساس داخلي ازموقعيت اصلي خود تغيير جا مي دهند. درموارد شديد، بروز اين ناهنجاري همراه با اختلالات تنفسي و خستگي زودرس است امروزه تمام دست اندركاران و مربيان ورزشي معتقدند كه براي رسيدن به سطوح بالاي قهرماني به آمادگي جسماني بالايي نياز است. دراين ميان عامل انعطاف پذيري از اهميت بسزايي برخوردار است، چرا كه انعطاف پذيري با افزايش دامنه حركت حول مفاصل اولاً ازدردهاي عضلاني و آسيبهاي ورزشي جلوگيري مي‌كند و ثانياً به بهبود اجراي فعاليت هاي ورزشي كمك مي نمايد. فردي كه داراي ستون فقرات غير قابل انعطاف است دربسياري از فعاليت هاي جسماني و همچنين درجذب كامل ضربات وارده بر ستون فقرات درهنگام راه رفتن، دويدن و پريدن ناتوان مي‌باشد. عدم انعطاف پذيري در پشت همچنين مي تواند باعث وضعيت بد بدني، فشردگي اعصاب محيطي و اندازه گيري هاي دردناك شود. تست ميداني كه دراين تحقيق جهت سنجش انعطاف عضلات پشتي ستون فقرات به كار ميرود، تست خمش به پشت است.

بيان مسئله

افزايش غير طبيعي قوس ناحيه پشتي را كه گردن پشتي يا كيفوزيس مي نامند يكي از عارضه هاي شايع درناحيه خلفي ستون مهره هاي پشتي است. عارضه گرد پشتي انواع مختلف دارد كه درنوع حاد آن بخشي ازستون فقرات  به صورت زاويه دار بيرون مي زند كه قوز نام دارد. اين عارضه ارتباط نزديكي با ضعف عضلات پشت و جلوي سينه دارد. تحقيق حاضر درنظر دارد با تعيين ميزان انحناي مهره هاي پشتي و ارتباط آن با ميزان خمش به پشت دانشجويان دختر غير تربيت بدني مراجعه كننده به باشگاه ورزشي كه براي پركردن اوقات فراغت ورزش مي كنند تعيين نمايد كه آيا بين ميزان عارضه پشت گرد و ميزان خمش به پشت ارتباط معني داري وجود خواهد داشت يا خير؟

ضرورت و اهميت تحقيق

ازآنجا كه ساختار استخواني بعضي از مفاصل هم موجب محدوديت درانعطاف پذيري مي شود يعني علاوه بربافتهاي نرم كه نقش بخصوصي دارند وضعيت هاي عادتي بدن و كارهاي سنگين مزمن دامنه حركتي را محدود كرده و منجر به كوتاه شدگي تطبيقي عضلات مي گردند اين تحقيق درنظردارد ميزان ارتباط اين عوامل را تعيين نمايد.

هدف تحقيق

هدف كلي پژوهش تعيين رابطه ميزان انحناي مهره هاي پشتي و انعطاف پذيري درتست خمش به پشت مي باشد.

اهداف اختصاصي

 • ارائه پيشنهاداتي براي اصلاح ناهنجاري كيفوز پشتي.
 • ميزان خمش به پشت دانشجويان مبتلا به عارضه كيفوز و دانشجويان فاقد اين عارضه تعيين و مقايسه نمايد.
 • درصد شيوع كيفوز پشتي دردانشجويان غير تربيت بدني تعيين مي شود.
 • رابطه كيفوز پشتي با ميزان قد تعيين مي شود.

فرض هاي تحقيق

بين انعطاف پشت و ميزان انحناي مهره هاي پشتي ارتباط معني داري وجود ندارد (دارد).

بين انحناي پشت و ميزان قد ارتباط معني داري وجود ندارد‌ (دارد).

محدوديت هاي تحقيق

محدوديت هاي قابل كنترل

 • سن جامعه مورد تحقيق
 • زمان فعاليت تحقيق كه ازتاريخ ۱۵/۱/۸۵ لغايت ۱۵/۳/۸۵ بوده است.
 • آزمودني هاي اين تحقيق ازميان دانشجويان دختر غير تربيت بدني مراجعه به يك باشگاه ورزشي مي باشند.

محدوديت هاي غير قابل كنترل

 • هيچ گونه كنترلي برروي فعاليت هاي قبل از اندازه گيري درآن روز وجود نداشت.

تعاريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات

 • عارضه پشت گرد: منظور وضعيتي است كه زاويه بين مهره چهارم پشتي و مهره دوازدهم پشتي با استفاده از فرمول برابر با ۴۰ يا بيشتر از ۴۰ باشد. (۱۰)
 • انعطاف پذيري: انعطاف پذيري، حركت آزادانه مفصل درسراسر دامنه حركتي خود است و يا توانايي به كشش واداشتن نسوج اطراف يك مفصل است.

 

 

 

 

مقدمه

با توجه به اهميت و نقش انعطاف پذيري درامر سلامتي وورزش اين فصل ازچهار قسمت تشكيل شده است درقسمت اول به بحث درباره وظايف ستون فقرات و ميزان حركت آن خواهيم پرداخت و درقسمت دوم به توضيح  درمورد عضلات ناحيه پشت و نقش آنها در حفظ وضعيت صحيح بدن مي پردازيم و درقسمت سوم به تعريف انعطاف پذيري، انواع و نقش آن درسلامتي و ورزش خواهيم پرداخت ودرقسمت چهارم عارضه كيفوز موردبحث قرار گرفته است.

وظايف ستون فقرات

بطور كلي ساختمان ستون فقرات بنحوي است كه دو وظيفه مهم متضاد ومتفاوت را بخوبي انجام مي دهد. يعني از يك طرف ستون فقرات مركزي جهت تحرك و انعطاف پذيري مي باشد و ازطرف ديگر ستون فقرات بعنوان سمبل ثبات و استحكام دربدن مطرح است. همچنين ستون فقرات نه تنها از احشاء و اعضاي دروني شكم محافظت مي نمايد. وظيفه ديگر ستون فقرات جذب و تحمل فشارها و نيروهاي وارد برآن است.

ستون فقرات داراي چهار انحناء يا برآمدگي قوسي مي باشد كه دو انحناء بطرف جلو و دو انحناء به طرف عقب مي باشد و انحناء ياقوس قسمت پشت بطرف عقب است. وجود قوسهاي فوق درستون فقرات باعث مي گردد كه مقاومت و تحمل فشارها و استرس هاي وارد برستون فقرات تا حدود ده برابر افزايش يابد. ستون فقرات را مي توان به دوقسمت يا دو ستون تقسيم كرد يكي ستون قدامي كه ازجسم يا تنه مهره تشكيل شده و ديگر ستون خلفي كه ازقوس مهره ها بوجود مي آيد.

براي حفظ ثبات و پايداري و استحكام مهره ها وايجاد تحرك و انعطاف پذيري عوامل متعددي دخالت دارند كه بطور خلاصه عبارت است از:

ا) عضلات

عضلات درناحيه ستون فقرات كه درشكل است يكي عضلاتي كه درناحيه كمر قرار گرفته اند و ديگر عضلاتي كه دراتصالات آن درقسمت هاي ديگر ستون فقرات بوده و در ناحيه كمر نيز اتصالاتي دارند.

عضلات ستون فقرات نه تنها باعث ثبات و استحكام مي شوند بلكه د رايجاد حركت ستون فقرات هم شركت دارند تقريباً تمام چهار طرف ستون فقرات توسط عضلات متعددي پوشيده شده است.

۲)ليگامنت ها (رباطها)

ليگامنت ها همچون طنابي دردو طرف جلو وعقب مهره ها قرار گرفته اند. ليگامنت ها هم به شكل كوچك و كوتاه كه فقط بين دو مهره قرار مي گيرند و هم به شكل بزرگ كه درطول چندين مهره واقع مي شوند وجود دارد.

 • ديسك بين مهره اي

ديسك بين حجم يا تنه بين دو مهره قرار دارد. ديسك از دو قسمت محيط وهسته بوجود مي آيد. كار و وظيفه ديسك درورزشكاران داراي اهميت بسيار زيادي است.

۴)سطوح مفصلي بين زوايد مهره ها

هرمهره ازدو قسمت تشكيل شده يكي تنه و ديگري زوائد مهره .در ستون فقرات بجز تنه مهره ها كه با

تحقيق بررسي تأثير پشت گرد بر روي ميزان انعطاف پذيري در دختران دانشجو

نوشته تحقيق بررسي تأثير پشت گرد بر روي ميزان انعطاف پذيري در دختران دانشجو اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

پایان نامه بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي

مقدمه

داشتن زندگي عاري از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زير ميل به ايمني و امنيت، بخش تفكيك ناپذيري از ماهيت همه انسانها راتشكيل داده و آنها همواره درتلاش براي بهبود شرايط زندگي و آسايش بيشتر سعي كرده اند با ايجاد تغيير درطبيعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراين راه همزمان با دستيابي به مواد، تجهيزات، دستگاه ها و به عبارتي به خدمت گرفتن فن آوري نوين، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بيشتر و جديدتر و پيچيده تري مواجه گرديده است.

با ظهور انقلاب صنعتي درقرن هيجدهم كه تحول عظيمي درپيشرفت و تبديل كارگاههاي كوچك خانگي و منطقه اي به كارخانجات بزرگ وعظيم به شمار مي رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتي به مخاطرات پيچيده خاص صنايع و فرايند هاي پيچيده تبديل گرديد.

درهمين راستا درفرايند پيشرفت و تكامل، انسان ناچار ازبه كارگيري برخي مواد و ابزار خطرناك و ايجاد تغيير درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پيچيده عصر فوق تكنولوژيك قرن بيست و يكم، تجمع و تراكم سرمايه بالاخص درمناطق كلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ريسك هاي پيرامون زندگي بشر كه بقاء مهم ترين هدف آن است مي افزايد. براساس همين نگرش، رويكرد جديدي درمباحث ريسك علي الخصوص مديريت ريسك حريق در ادبيات بيمه اي جهان متولد شد.

بيمه آتش سوزي سابقه اي بيش از ۳۰۰ سال درجهان دارد و پيشينه آن درايران به حدود يك قرن مي رسد. دراين تحقيق پس از ذكر كلياتي درمورد آتش سوزي و بيمه نامه هاي مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزيابي خسارت و تعيين نرخ و حق بيمه پرداخته و درپايان با بررسي فرضيه هاي تحقيق سعي مي شود با توجه به مطالعات و بررسيهاي آماري عوامل موثر بربيمه هاي آتش سوزي درايران را شناخته و ضمن معرفي آنها پيشنهاداتي جهت توسعه مطلوب اين بيمه نامه ها درايران ارائه داد.

اهداف تحقيق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزي هاي كوچك و بزرگ درگوشه و كنار اين كشور و عدم وجود استطاعت مالي كافي ازسوي افراد و يا سازمانها بمنظور جبران اين خسارتها، متاسفانه شاهد نابودي بسياري از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمكين مالي) و يا سازمانها (عليرغم مفيد بودنشان براي جامعه) مي باشيم، درحاليكه كه باهزينه نمودن مبلغ نسبتاً اندكي اين افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود مي باشند.

هدف از انجام اين تحقيق شناسايي علت و يا عللي مي باشند كه با وجود ارائه پوششهاي نسبتاً كافي بيمه اي توسط شركتهاي بيمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از اين پوششها نمي نمايند ازآن پس نه تنها عنصر فعالي درجامعه به شمار نمي روند بلكه خود محتاج كمك ديگران ميشوندو اين موضوع چه بسا مي تواند منشاء ايجاد مشكلات و نابساماني هاي زياد شوند.

فرضيه هاي تحقيق

جهت تببين عوامل موثر درتوسعه مطلوب بيمه هاي آتش سوزي فرضيه هاي زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.

فرضيه يك: رابطه مستقيمي بين ميزان درآمد مردم و ميزان خريد بيمه نامه هاي آتش سوزي وجود دارد.

فرضيه دوم: رابطه مستقيمي بين ميزان شناخت مردم و ميزان خريد بيمه نامه هاي آتش سوزي وجوددارد .

فرضيه سوم: رابطه مستقيمي بين ميزان تبليغات موثر توسط بيمه گران و خريد بيمه نامه هاي آتش سوزي توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

فرضيه چهارم: رابطه مستقيمي بين اعتقادات مذهبي مردم درزمينه قضا و قدر و ميزان استقبال آنان از بيمه هاي آتش سوزي وجود دارد.

فرضيه پنجم: ميزان حق بيمه صادره شركتهاي بيمه نسبت به سالهاي قبل افزايش پيدا كرده و به همان نسبت ميزان ضريب خسارت كاهش يافته است.

قلمروتحقيق:

شركتهي بيمه ايران و همچنين استفاده از كتابخانه بيمه مركزي ايران و كتب و نشريات بيمه اي موجود درآن و پژوهشهاي مرتبط با موضوع و گزارشهاي آماري.

 

روش تحقيق:

مطالعه و بررسي كتب و نشريات بيمه اي و استفاده ازپايان نامه ها و پژوهشهاي بعمل آمده دراين زمينه و استفاده از پرسشنامه و آمار موجود دربيمه مركزي ايران.

محدوديتهاي تحقيق:

كمبود مقالات علمي و تحقيقات انجام شده درزمينه بيمه (به خصوص بيمه آتش سوزي) و همچنين همكاري نكردن شركتهاي بيمه در زمينه ارائه آمار و گزارشهاي آماري مورد نياز.

تعريف واژه هاي بكار رفته درتحقيق :

بيمه:

«بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند درازاي پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر در صورت يا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. متعهد رابيمه گر و طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه مي‌نامند».

بيمه آتش سوزي :

دربيمه آتش سوزي بيمه گر درچارچوب شرايط بيمه نامه تعهد مي‌كند خسارت هايي راكه علت وقوع آتش سوزي، انفجار و صاعقه به اموال بيمه شده بيمه گذار وارد مي شود، جبران كند. دراين بيمه نامه مي توان خطرهاي ديگري مثل زمين لرزه، سيل، طوفان، نشست و تركيدگي لوله، شكست شيشه و سقوط هواپيما برروي اموال و اماكن رانيز با پرداخت بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.

فصل دوم

كليات بيمه

 

تاريخچه بيمه درجهان و ايران

نخستين نوع بيمه كه قبل از سده نوزدهم مود عمل قرارگفته، بيمه باربري دريايي است. بقيه رشته ها كم و بيش بعد از انقلاب صنعتي به تدريج از اين زمان به بعد شروع شده است. دومين رشته، بيمه آتش سوزي است كه بعد از آتش سوزي مهيب لندن به فكر انديشه گران رسيد. عموماً با پيشرفت  تكونولوژي و ورود فراورده هاي صنعتي، با وجود رفاهي كه براي بشر به ارمغان مي آورند، بالقوه خطرهاي جانبي و مالي نيز درپي دارند.

بيمه گران مدام درفكر ارائه تأمين بيمه اي براي اين دسته ازخطرها هستند. اينكه كدامين قوم يا ملت، نخستين بار با بيمه آشناشد معلوم نيست. برخي دريانوردان فينيقي را مبتكر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت كه دريانوردان ازبازرگانان وام دريافت مي كردند و هرگاه دريانورد بدهكار با موفقيت سفر خود را به پايا مي برد، موظف بود كه اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معين به بازرگانان طلب كار بپردازند. درطي اين مدت كالاي دريانورد درگرو بازرگانان بود و اگر به موقع موفق به پرداخت طلب خود نمي شد مي توانست كالا را حراج كند ولي اگر كشتي دريا با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و كالا به غارت مي‌رفت وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام پرداختي نداشت. اين نوع وامها را در تاريخ و پيدايش بيمه، بيمه وامهايي دريايي ناميده اند. كه درسده هاي پنجم و ششم قبل ازميلاد مسيح درمديترانه شرقي كه مركز تجارت اروپايي آن زمان بود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل يك- كليات تحقيق……………………………………………………………………………..

مقدمه………………………………………………………………………………………………………

اهداف تحقيق و علت انتخاب موضوع…………………………………………………………..

فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………

قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………..

روش تحقيق……………………………………………………………………………………………..

تعريف واژه هاي بكار رفته در تحقيق………………………………………………………….

فصل دو- كليات بيمه…………………………………………………………………………………

تاريخچه بيمه در جهان و ايران…………………………………………………………………..

مباني تئوريك بيمه…………………………………………………………………………………….

بررسي فقهي مساله بيمه……………………………………………………………………………

تقسيم بندي انواع بيمه……………………………………………………………………………….

فصل سه- كليات بيمه هاي آتش سوزي………………………………………………………

تاريخچه بيمه آتش سوزي…………………………………………………………………………

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

بيمه آتش سوزي در ايران…………………………………………………………………………

مفاهيم آتش سوزي…………………………………………………………………………………..

طريقه بوجود آمدن آتش سوزي…………………………………………………………………

طبقه بندي آتش سوزيها…………………………………………………………………………….

عوامل گسترش آتش سوزي………………………………………………………………………

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزي………………………………………………………….

قرارداد بيمه آتش سوزي…………………………………………………………………………..

مراحل صدور بيمه نامه آتش سوزي…………………………………………………………..

كارشناسي و بازديد اوليه…………………………………………………………………………..

نحوه تعيين نرخ و محاسبه حق بيمه…………………………………………………………….

قيمت تمام شده در بيمه آتش سوزي…………………………………………………………..

خطرات تحت پوشش در بيمه آتش سوزي……………………………………………………

– انفجار…………………………………………………………………………………………………..

– صاعقه………………………………………………………………………………………………….

خطرات اضافي بيمه نامه هاي آتش سوزي………………………………………………….

– بيمه شكست شيشه………………………………………………………………………………..

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

– بيمه سرقت با شكست حرز……………………………………………………………………..

– بيمه طوفان……………………………………………………………………………………………

– بيمه ضايعات…………………………………………………………………………………………

– بيمه سيل………………………………………………………………………………………………

– بيمه زلزله……………………………………………………………………………………………..

– بيمه سقوط هواپيما………………………………………………………………………………..

انواع بيمه هاي آتش سوزي……………………………………………………………………….

– بيمه منازل مسكوني……………………………………………………………………………….

– بيمه تمام خطر……………………………………………………………………………………….

– بيمه نامه آتش سوزي بر مبناي اولين خسارت………………………………………….

– بيمه مشترك………………………………………………………………………………………….

– بيمه نامه اظهارنامه اي…………………………………………………………………………..

خسارت آتش سوزي…………………………………………………………………………………

پرداخت خسارت……………………………………………………………………………………….

حدود تعهدات بيمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزيابي خسارت………………….

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل چهار- نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………..

عوامل مؤثر بر بيمه هاي آتش سوزي ………………………………………………………..

– عوامل اجتماعي……………………………………………………………………………………..

– عوامل مربوط به برنامه ريزي…………………………………………………………………

– عوامل آموزشي……………………………………………………………………………………..

– عوامل بازاريابي…………………………………………………………………………………….

– عوامل اقتصادي…………………………………………………………………………………….

– عوامل مذهبي………………………………………………………………………………………..

– عوامل ساختاري……………………………………………………………………………………

بررسي آمار و عملكرد شركتهاي بيمه ايران از سال ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۲……………

نتيجه بررسيهاي بعمل آمده در آمار شركتها تا سال ۸۲……………………………….

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………..

منابع

پایان نامه بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي

نوشته پایان نامه بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه

مقدمه:

فرازي از سخنان آقاي مصباح يزدي:‌

امروز روشن شده است كه تنها چيزي كه مانع منافع دنيوي مستكبرين مي شود، همين دين است و دين اسلام براي آنها خطرساز است. امروز كاملاً با صراحت دشمنان اسلام به اين مطلب اعتراف مي كنند كه محور اصلي برنامه ي ما، محو كردن اصل ولايت فقيه است. دشمن به صورت هاي مختلف در پي برانداختن ولايت فقيه مي باشد[۱].

وظيفه ما است كه نظام اسلامي خود را حفظ كنيم، شياطين كارشان القاء شبهه است، ما بايد جواب منطقي براي شبهات بياوريم تا مردم آگاه و بيدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سيدالشهداء قسم مي دهم اين نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدي فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولايت مطلقه فقيه

ولايت مطلقه فقيه از مطلوبترين مفاهيم حقوقي– سياسي است كه در ايران مطرح شده است، هم بدان جهت كه دشمنان مغرض و سرسختي دارد و هم از آن رو كه بسياري از دوستان و طرفدارانش تنيين هاي صحيح و استواري ارائه نداده، بيشتر به تمجيد مي پردازند.

تحقيق حاضر متكفل آن است كه حدود و اختيارات ولي فقيه را بيان كند و لازم اسـت كه ولايت مطلقه فقيه را تبيين كرده اما قبـل از آن بـايد به انتصاب يا انتخابـي بودن ولايت فقيه بپردازيم، زيرا انتصاب و انتخاب هر كدام به تنهـايي ،‌مـعاني مـتفاوتي از ولايت مطلقه ارائه مي دهند. به عبارت ديگر فقهايي كه طرفدار انتخاب فقيه، از سوي مردمند فقط فقيه منتخب مردم را داراي ولايت مي دانند.

در واقع فقهاي جامع الشرايط متعددي كه در يك جامعه حاضرند،‌ مطابق نظريه نصب، خود به خود و به صورت قهري داراي ولايتند. اما بر اساس نظريه انتخاب، آن فقها فقط كانديداهاي كسب قدرتند و تنها آن فقيهي حق ولايت دارد كه از سوي مردم برگزيده شود[۲] .

پس لازم مي آيد قبل از پرداختن به مسأله ولايت مطلقه ابتدا منشاء آن را معين كنيم، كه آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟‌

فصل اول: نظريه اسلام در باب حكومت : انتصاب يا انتخاب؟‌

دلايل متعددي وجود دارد مبني بر اين كه حاكم اسلامي بايد از جانب خداوند تعيين گردد وبه عبارت ديگر،‌حاكم اسلامي در هر زمان بايد به نوعي از ناحيه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هيچ كس چنين انتصابي از جانب خودش نمي تواند داشته باشد اين ضابطه حتي در مورد شخص پيامبر نيز ساري و جاري است و در اين زمان نيز ضابطه همين است و تغييري نكرده است[۳].

از جمله يكي از علل آن:‌ اطاعت انسانها از يكديگر نيازمند ادله كافي است و چون هيچ حكمي نمي تواند بيرون از چارچوب احكام تكليفي، براي انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از ديگري ولو آنكه فقيه باشد،‌نيازمند يك حكم تكليفي معين است كه از سوي خدا يا پيامبر يا امام معصوم (عليه السلام) بيان شده است،‌ چرا كه آنان داراي ولايت تكويني و تشريعي مي باشند و منصوبين آنها نيز ولايت مي يابند و اطاعت از آنها الزامي است،‌ فقهاي جانبدار[۴] نظريه انتصاب فقيه،‌مبناي مشروعيت را در انتصاب دانسته و براي رأي مردم و پذيرش آنان در امر مشروعيت دخلي قائل نيستند ولي همين فقها اذعان دارند كه دخالت يكجاي همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأكيد مي كنند كه تشكيل حكومت بر فقها واجب كفايي است و در صورت انجام آن از سوي يك فقيه ، از فقهاي ديگر ساقط مي شود[۵].

در نتيجه نظريه انتخاب براي ولايت فقيه رد مي شود. حالا بعد از بيان نظريه فقهاي مدافع نصب و ذكر يك دليل، بر آن هستيم كه معناي نصب را بدانيم كه در گفتار اول مي آيد. و همچنين دلايل نصب ولي فقيه را در احاديث و آيات بررسي ‌مي‌كنيم.

گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاكم:

اين كه مي گوييم ‹‹ حاكم اسلامي بايد به نوعي از جانب خداي متعال منصوب باشد››  مقصود اين است كه نصب الهي اعم از مستقيم و نصب غير مستقيم و هم چنين ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. يك مصداق نصب خاص اين است كه خداوند مستقيماً شخصي را براي حكومت تعيين كند و به او اجازه حاكميت وحكومت بدهد. اين نصب خاص مستقيم است،‌ واگر پيامبر و امام معصوم – كه خود مستقيماً از ناحيه خدا هستند – شخصاً فردي براي حكومت تعيين كنند، اين نصب خاص غير مستقيم است، به عنوان مثال تعيين ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولي عصر(عليه السلام) در زمان غيبت صغري، مصاديقي از نصب خاص غير مستقيم مي باشد. اما نصب عام اين است كه امام معصوم (‌عليه السلام) شخص معيني را با نام خاص براي حكومت و حل و فصل امور تعيين نكرده بلكه با يك ‹‹ عنوان عام›› يا يك سلسله از شرايط،‌ اجازه حكومت را براي هر كس كه آن عنوان را داشته، صادر كرده است[۶].

يكي از موارد نصب عام مربوط به زماني است كه امام معصوم (عليه السلام) با آن كه در جامعه حضور دارد، اما نمي تواند حكومت كند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط اليد[۷]›› نيست ،‌اكنون سؤال اين است كه وظيفه شيعيان و پيروان چيست؟‌از يك سو طبق عقيده شيعه، وظيفه مردم اين است كه در كليه مسائل اجتماعي خود به امام معصوم (عليه السلام) مراجعه كنند و از سوي ديگر، امام معصوم بسط يد ندارد و گاه درگاه در تبعيد است، اهميت اين پرسش آن گاه بيشتر روشن مي شود كه توجه كنيم مسائل حكومتي همه اش مسائل جنگي، صلح نيست،‌بلكه بسياري از امور اجتماعي مثل ازدواج، طلاق و … را شامل مي شود. و در نتيجه لازم است كسي بين زن ومرد قضاوت كند و آنها حكم وقضاوت او را بپذيرند[۸].

از اين رو ائمه براي چين شرايطي چاره اندايشي كرده اند، ائمه افرادي به عنوان نماينده، بين مردم تعيين كرده تا مردم به آنها رجوع كنند،‌ تعيين آن نماينده گاهي با معرفي فردي خاص و با نام معين صورت مي گرفت اما گاهي تعيين نماينده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غيبت – به صورت كلي و در قالب بيان كلي و در قالب اوصاف و عنواني عام انجام مي شد. كه شاهد مثال ما در روايت امام صادق (ع) ديده مي شود،‌آن حضرت به ياران خويش فرمودند:[۹]

‹‹ من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخف بحكم الله و علينا رد والراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله››

( هر كس از راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد،‌او را به عنوان داور بپذيرد،‌او را حاكم بر شما قرار دادم،‌ پس هرگاه حكمي كرد و از او قبول نكردند،‌حكم خدا را سبك شمرده اند و ما را رد كرده اند و هر كه ما را رد كند،‌خدا را رد كرده  و رد كردن خدا در حد شرك است)  .

در اين روايت، امام صادق شخص خاصي را به عنوان نماينده خود به مردم معرفي نفرموده، بلكه با بيان يك سري اوصاف صلاحيت هر كسي را كه واجد اين اوصاف باشد،‌ تعيين كرده است. و در واقع اين روايت اشاره به همان كسي دارد كه ما امروزه او را به عنوان ‹‹فقيه جامع الشرايط›› تعبير مي كنيم، در اين روايت امام صادق (عليه السلام) به جاي جعل منصب حكومت و مديريت براي شخص خاص، به يك ‹‹ عنوان عام›› اشاره فرموده و بدين ترتيب از ‹‹نصب خاص›› به ‹‹نصب عام›› روي آورده است.

آيه اي كه اشاره به نصب امامان معصوم و بعد ولايت فقيه دارد عبارت است از :

‹‹ اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم››[۱۰] (اي كساي كه ايمان آورده ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر را اطاعت كنيد.)

از ديدگاه تفكر شيعي، غير از پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله و امامان معصوم عليهم السلام) شرط نصب الهي شامل افراد ديگر مي شود،‌كه اطاعت از آنها نظير اطاعت از خدا و پيامبر و امام است. از اين رو در اين زمان نيز اگر شرايط مساعد براي يك ‹‹ فقيه جامع الشرايط ›› فراهم شد، اطاعت از او مثل اطاعت خدا و پيامبر و امام مي

[۱] – محمد تقي مصباح،‌متن سخنراني آقاي مصباح در ميان ائمه جمعه سراسر كشور،‌به نقل از نشريه رسالت.

[۲]- محمد تقي مصباح، ‹‹ مفهوم منصوب بودن ولي فقيه چيست›› ،‌به نقل از نشريه ارزشها- ۸۳، ص۱ .

[۳] – سخنراني آقاي مصباح، ۲۴/۱۲/۸۴                           www. Mesbahyazdi . org                     با عنوان ‹‹ ولايت فقيه و خبرگان ›› ص۱۳ .

[۴] -مطابق نظريه  فقهاي مدافع نصب،‌صرف صلاحيت،‌قهراً ولايت را به دنبال دارد و تنها در مرحله عينيت بخشيدن به حكومت و ولايت ،‌مقبوليت لازم است ،‌لذا همه فقها داراي ولايتند.

[۵] – مطابق نظريه محمدتقي مصباح، «مفهوم منصوب بودن فقيه»، به نقل از نشريه ارزشها، ص ۲٫

[۶] – سخنراني آقاي مصباح با عنوان ‹‹ ولايت فقيه و خبرگان ››، ص ۱۴ www. Mesbahyazdi . org

[۷] – در رابطه با مبسوط اليه بودن و قبض اليد بودن در گفتارهاي بعدي صحبت خواهد شد.

[۸] – ‹‹ مفهوم منصوب بودن فقيه››، به نقل از نشريه ارزشها، ص۲ / www. Mesbahyazdi . org

[۹] -وسائل الشيعه، ج۱۸، ص۹۸/ اصول كافي،  ج۱، ص۶۷٫

[۱۰] – سوره نساء/ ۶۵

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولايت مطلقه فقيه

فصل اول: نظريه اسلام در باب حكومت: انتصاب يا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاكم

گفتار دوم: چگونه مي توان فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد را از ميان فقها تشخيص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولايت مطلقه فقيه

گفتار اول: معاني ولايت (تكويني،تشريعي، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختيارات ولي فقيه

گفتارسوم: تشكيك در ولايت مطلقه از سوي بدانديشان

الف: آيا كاربرد صحيح حجر در امور عمومي صحيح است؟

ب : آيا لازمه محجوريت، ناتواني از تصدي است؟‌

ج: مردم در نظام ولايت فقيه ، ناتوان و محجور فرض نمي شوند.

د: آيا ولي فقيه بر فقها نيز ولايت دارد؟‌

بخش دوم: اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها
 • فصل اول: مسائل مطروحه
 • فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه

بخش سوم:‌رابطه مرجعيت و ولايت فقيه

 • فصل اول: ماهيت كار مجتهد و ولي فقيه و تفاوت آن دو
 • فصل دوم:‌ولايت فقيه يا افقه
 • فصل سوم: تفاوت حكم و فتوا
 • فصل چهارم:‌قوانين ثابت و متغير

گفتار اول: منشأ تيير حكم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغيير حكم، تابع تغيير زمان

گفتار سوم:‌تغيير حكم،‌ تابع تغيير قيد موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حكم و اهميت ملاك

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

 • þ سؤال اول: آيا اختيارات و وظايف ولي فقيه منحصر به اموري است كه در قانون اساسي آمده است؟‌
 • þ سؤال دوم:‌ آيا ولايت مطلقه فقيه، به اندازه ولايت انبيا ولايت پيامبران است؟‌
 • þ سؤال سوم:‌ با توجه به اينكه ولايت فقيه مطلق است، آيا وي مي تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟
 • þ سؤال چهارم: اگر فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر اختلاف داشته باشد چه بايد كرد؟‌
 • þ سؤال پنجم:‌ آيا در نظام اسلامي، فقيه وكيل مردم است؟‌
 • þ سؤال ششم: جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايي كجاست؟
 • þ سؤال هفتم:‌ منظور اينكه ولي فقيه مي تواند احكام فرعي اسلام را تغيير دهد،‌چيست‌؟
 • þ سؤال هشتم:‌ با توجه به اختيارات ولي فقيه،‌اگر به طور همزمان وي،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وي را عزل كند چه بايد كرد؟‌

منابع و مأخذ

تحقیق قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه

نوشته تحقیق قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic