مجله

دوشنبه 19 فروردین 1398

تحقیق نقش مطبوعات درتوسعه سياسي

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق نقش مطبوعات درتوسعه سياسي

دانشكده صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران

تحقيق درس ارتباطات وتوسعه

سيرتحول تاريخي توسعه سياسي:

مقوله توسعه سياسي از اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوايل دهه ۱۹۶۰ درچارچوب مطالعه سياستهاي تطبيقي مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهاني دوم نسبت به روند توسعه سياسي و دگرگونيهاي اجتماعي برخوردي خوشبينانه شده و محققين تحت تأثير موفقيت ها و رونق اقتصادي كه نصيب غرب بويژه آمريكا شده بود اين مقوله را از بعد مثبت و اميدواركننده مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. بهرحال علي رغم اينكه در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ به ابعاد اقتصادي توسعه سياسي توجه مي شد، ولي از اواخر دهه ۱۹۶۰ محققين علوم سياسي به پارامترهاي اجتماعي و سياسي بيش از عوامل و شاخصهاي اقتصادي بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سياسي به نحوي از انحا بامقوله فرهنگ سياسي گره خورد. زيرا گروهي از دانشمندان براين نظر بودند كه چنانچه از طريق تجزيه و تحليل فرهنگ سياسي جوامع بتوان به متغيرهايي دست يافت كه اين عناصر را درجهت بهره گيري از تواناييهاي نظام براي پاسخگويي بيشتر نسبت به نيازهاي جامعه بكار انداخت، مي‌توان به تحقق توسعه سياسي مطلوب اميدوار شد.

بنابراين فرهنگ سياسي بعنوان يك عامل تأثير گذار درفرآيند توسعه سياسي جوامع ممكن است از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت بوده و از ساختارهاي اجتماعي – سياسي جوامع متاثر شده باشد. بطور كلي منظور از فرهنگ سياسي نظام اعتقاداتي است كه درباره الگوهاي كنش و واكنش متقابل و نهادهاي دروني شده سياسي گفتگو مي كند. فرهنگ سياسي درباره وقايع كه درجهان سياست رخ مي دهد صحبت نمي‌كند، ولي درباره اعتقادات و نظرياتي كه درخصوص چنين رخدادهايي ابراز مي‌شود صحبت مي راند. چنين اعتقاداتي داراي گونه هاي متفاوت است. ممكنست «تجربي» باشد. بدين معني كه درباره آنچه كه به وقوع مي پيوندد ابراز مي‌شود، يا ممكنست بعد «بياني» باشد، بدين معني كه جنبه عاطفي و احساسي داشته باشد. از دهه ۱۹۷۰ برخي از محققين، توسعه را بيشتر از بعد بيروني مورد توجه قرار دارند. از اين دوران به بعد اين مقوله عمدتاً درچارچوب نظريات «توسعه نيافتگي» و نيز «استقلال و وابستگي» عنوان شد.

بسياري معتقدند كه فرآيند نوسازي وتوسعه سياسي خاص كشورهاي توسعه نيافته يا دولتهايي است كه هنوز مرحله «ملت سازي» را طي مي كنند. «ايزن شتات» معتقد است كه نوسازي سياسي از قرن ۱۷ دراروپاي غربي آغاز شد و سپس به سايركشورهاي اروپايي و قاره آمريكا سرايت كرد.

بسياري از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگي، تاريخي و سنتي، دير يا زود جوامع جهان سوم راهي را طي خواهند كرد كه جوامع صنعتي غرب درقرون گذشته پيموده اند. دربرخي از مطالعات مزبور اين تصور قوت مي‌گيرد كه جوامع صنعتي غرب نقش «رهبري» را برعهده دارند، در حاليكه كشورهاي درحال توسعه تابعان بي چون و چرا هستند.

مطالب ذكر شده درمورد توسعه سياسي از يك مشكل عام گرايي توسعه سياسي رنج مي برد. زيرا در واقع يك الگوي تك خطي و ثابت را مطرح مي سازد كه كشورهاي ديگر و بويژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نيل به توسعه سياسي مجبور به عبور از محل تعيين شده هستند. اين موضوع يك سري تعصبات مفهومي را توسط غربي ها در مورد توسعه سياسي بيان مي كند. بدين صورت كه به واقعيات زندگي اجتماعي و سياسي و پيچيدگي هاي دگرگوني هاي مستمر جوامع جهان سوم حساسيت اندكي را نشان مي دهند. درمواقعي نيز كه به اين واقعيات و پيچيدگي ها پي مي برند، سعي مي كنند كه آنها را بر مبناي تجارب تاريخي، اجتماعي و سياسي كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي توضيح دهند.

ازسوي ديگر تعصبات ارزشي ناشي از خطاي دو قطبي شدن «نسبت گرايي» و «نوگرايي» در توصيف توسعه سياسي نقش دارد. براين اساس «نوگرايي» در زمينه اقتصاد و صنعت و سياست بعنوان يك پديده مثبت تلقي مي شود؛ درحاليكه «سنت گرايي» به عقب ماندگي تعبير مي شود. بنابراين نوگرايي از ويژگي هاي جوامع صنعتي پيشرفته به شمار مي رود.

مفهوم توسعه سياسي

مفهوم توسعه سياسي اززمان پيدايش اولين ديدگاهها درمورد آن از اواخر دهه ۱۹۵۰ تا به امروز به صورت هاي مختلف تعريف شده است. هريك از مفاهيم ارائه شده درمقاطع زماني با تأكيد بر يك سري از ويژگيها و ابعاد بوده كه متأثر از شرايط اجتماعي و سياسي جهان وتغييرات بوجود آمده است.

«لوسين باي» لازمه توسعه سياسي را توسعه اداري و قانوني مي داند و آنرا مترادف نوسازي سياسي و تجهيز توده مردم عنوان كرده و مشاركت را لازمه توسعه سياسي مي داند.

وي درمجموع افزايش ظرفيت نظام را درپاسخگويي به نيازها و خواسته هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصي شدن ساختارها و همچنين افزايش مشاركت سياسي را  لازمه توسعه سياسي مي پندارد. «جميزكلمن» افزايش كيفي ظرفيت سياسي نظام را در تعريف خود مورد تأكيد قرار مي دهد به نظر وي توسعه سياسي دستيابي به موقعيتي است كه درآن يك نظام سياسي به جستجوي آگاهانه و موفقيت آميز براي افزوده شدن كيفي ظرفيت سياسي خود، از طريق ايجاد نهادهاي مؤثر و موفق نايل آيد. در اين تعريف از توسعه سياسي به دو الگوي زير توجه شده است:

الف: الگوهاي جديد تجمع و رسوخ كه قادر به تنظيم و درنظر گرفتن نقشهاي افزاينده نظام باشد به وجود مي آيد.

ب: الگوهاي جديد مشاركت و توزيع منابع، به حدي كه كفايت پاسخگويي به تقاضاهاي برابري طلبانه روي نظام را داشته باشد، ايجاد مي گردد.

به نظر «كلمن» دستيابي نظام سياسي به چنين ظرفيت عملكردي، عامل مؤثر در حل بحرانهاي هويت و مشروعيت محسوب مي گردد. «رونالد چيكلوت»معتقد است كه نظريه هاي توسعه سياسي را به قسمت يا گروه مي‌توان تقسيم كرد:

 • آن دسته كه توسعه سياسي را با دموكراسي مترادف مي دانند.
 • آن دسته كه برتغيير و توسعه سياسي تمركز تحقيقاتي را داشته اند.
 • آن دسته كه به تجزيه و تحليل بحران ها و مراحل تسلسلي توسعه سياسي پرداخته اند.

به نظر مي آيد كه اين تقسيم بندي جامع ترين تقسيم بندي ها باشد. نظريه پردازان گروه اول كه ازميان آنها كارل فريدريك، جيمز برايس، لوسين پاي، سيمور ليپست و آدتورا اسميت را مي‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، كثرت گرايي، نظامهاي سياسي چند حزبي و نظام سياسي رقابتي، اقتدار قانوني نظام يافته، آزادي مطبوعات و توسعه اقتصادي ومشروعيت سياسي را به عنوان شاخصهاي اصلي توسعه سياسي اشاره كرده اند.

گروه دوم سعي برآن داشته اند كه ميان تغيير و توسعه سياسي ارتباط ايجاد نمايند. از تحقيقات كلاسيك دراين رابطه، مي توان كارل فردريگز، لوئس كوزر و رابرت نيسبت را نام برد. اين دسته از نظريه پردازان به نظريه هاي تغيير وتحول به عنوان نياز طبيعي انسانها و جوامع توجه نموده اند.

گروه سوم از نظريه پردازان كه در رابطه با توسعه سياسي، كارتئوريك كرده اند، شامل افرادي مانند لئونارد بايندر، جميز كلمن، لاپالومباراو سيدني وربا مي باشد. اين گروه به كاركردهاي اجتماعي درمسير توسعه سياسي مانند پديده ظرفيت اجتماعي سياسي، عدالت و تقسيم امكانات و منابع و نهايتاً طبقات اجتماعي و سياسي پرداخته اند. شيوه هاي تقسيم قدرت، رقابت دركسب قدرت و شيوه هاي برخورد هيئت هاي حاكمه با بحران مشروعيت سياسي از ديگر زواياي تحقيقاتي اين گروه از محققين مي‌باشد.

«لوسين پاي» دربحث خود بحرانها و توالي ها درتوسعه سياسي درخصوص ارزيابي «ظرفيت نظام سياسي» شاخصهايي ارائه مي دهد، اين شاخص عبارتند از:

 • غلبه و نفوذ وسايل ارتباط جمعي
 • نحوه ماليات گيري
 • نسبت ابواب جمعي صاحب منصبان حكومتي و درصد توزيع آنها درمشاغل مختلف.
 • نسبت منابع تخصيص داده شده به آموزش، دفاع و رفاه اجتماعي.
 • جلوه هاي انفكاك و برابري.
 • پيچيده شدن دستگاههاي اداري.

«آيزن اشتات» و «ديامنت» توسعه سياسي را با توانايي نظام سياسي براي رشد و تطابق باتقاضاهاي جديد مترادف مي دانند. «آيزن اشتات» رشد سياسي مستمر را مسئله اصلي نوسازي تلقي كرده و معتقد است: «توانايي براي رويارويي با دگرگوني مداوم آزموني حياتي براي رشد به شمار مي رود «ديامنت» توسعه سياسي را فرآيندي مي داند كه براساس آن نظام سياسي انواع جديدي از هدفها و تقاضاها را حفظ و سازمانهاي جديد را ايجاد مي كند»

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

سير تحول تاريخي توسعه سياسي…………….. ۱

مفهوم توسعه سياسي …………………….. ۳

شاخصهاي توسعه سياسي …………………… ۹

الف.ساخت اجتماعي ……………………… ۱۰

ب.ساخت سياسي …………………………. ۱۱

ج.فرهنگي سياسي………………………… ۱۲

د.رفتاري سياسي………………………… ۱۳

ه.فرآيند سياسي………………………… ۱۴

جامعه پذيري سياسي……………………… ۱۵

الف.گروههاي نخستين ……………………. ۱۷

ب.گروههاي دومين……………………….. ۱۸

مشروعيت سياسي ………………………… ۲۰

مشاركت سياسي………………………….. ۲۱

مطبوعات و توسعه سياسي………………….. ۲۲

ارتباطات سياسي………………………… ۲۲

 

نقش مطبوعات و توسعه سياسي ……………… ۲۶

جامعه پذيري سياسي و مطبوعات…………….. ۳۰

مطبوعات و دموكراسي…………………….. ۲۱

مطبوعات وايجاد مشروعيت ………………… ۳۲

نقش مطبوعات درايجاد مشاركت……………… ۳۳

نقش مطبوعات درايجاد فضاي عمومي …………. ۳۴

 

منابع    ۳۶

تحقیق نقش مطبوعات درتوسعه سياسي

نوشته تحقیق نقش مطبوعات درتوسعه سياسي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق ارتباط و راه هاي نفوذ در ديگران

نام واحد درسي :

تعامل پليس با مردم

مقدمه

ديگران بزرگترين سرمايه و منبع قدرت ما هستند. راه استفاده از آن منبع، برقراري رابطة صحيح است. چنانچه اين رابطه را برقرار كنيم هم نياز ديگران را بر آورده كرده ايم كه ما را در حل مسائل ياري مي دهند وهم نياز خود را. پس قدرت ايجاد رابطة صحيح يكي از مهارت هايي  است كه افراد بايد داشته باشند[۱]. يعني اگر بخواهيم يك دوست خوب، معلم خوب با پدر و مادر خوب و از همه مهمتر يك مشاور خوب و صميمي باشيم به اين مهارت نياز داريم و بايد بتوانيم رابطة صحيح برقرار كنيم. اما ارتباط چيست؟ عده اي از افراد ارتباط را كلمه اي تعريف شده و بي‌نياز از توضيح مي دانند و خود را متخصص ارتباط تلقي مي‌كنند. اما اگر ارتباط آنقدر ساده است پس چرا بعضي از زوج ها در برقراري ارتباط موثر بي اطلاعند و يا چرا بعضي خانواده ها به علت عدم ارتباط صميمي از هم پاشيده شده اند ويا چرا گاهي يك روان پزشك، روان شناس ويا مشاور مراجعان خود را از دست مي دهند[۲].

تعريف ارتباط:

تعداد كم و معمولاً دونفر هست فرآيندي است كه طي آن اطلاعات، معاني، احساسات را از طريق پيام هاي كلامي و غير كلامي با ديگران در ميان مي گذاريم[۳].

 

ويژگي هاي ارتباطات

۱ :  ارتباط يك فرايند است.

ارتباط يك فرايند ارسال و دريافت پيام است براي برقراري ارتباط بايد حداقل دو نفر در رويدادهايي مستمد و پويا با هم در گير شوند و طي آن بر يكديگر تأثير و از يكديگر تأثير پذيرند.

مؤلفه هاي فرايند ارتباط

الف ) برقرار كنندگان ارتباط:

در هر ارتباطي وجود طرفين ارتباط الزامي است كه شامل منبع و گيرنده است وفقط زماني فرايند ارتباط شروع ميشود كه منبع پيامي به گيرنده ارسال كند اما ارتباط برقرار كنندگان به طور همزمان هم فرستنده پيام هستند و هم گيرنده آن يعني شخصي الف: در حين صحبت، اثرات گفتارش را نيز بازبيني مي‌كند و در همان حال از شخص ب: اطلاعات مي گيرد.

ب) پيام:

در واقع همان محتواي ارتباط و گوياي منظور ارتباط برقرار كنندگان است.

ج) رسانه :

شيوه خاص انتقال پيام است رسانه  نظامي از نمادها يا رمزهاست كه مي تواند به اشكال مختلف، باشد.

 

د) كانال :

منظور از كانال همان چيزي است كه ارتباط برقرار كنندگان را به هم پيوند مي‌دهد و رسانه را در خود جاي مي‌دهد: كانال هاي ارتباطي عبارت اند از: كانال صوتي ـ شنوايي كه گفتار را ميسر مي‌كند. كانال ژستي ـ بينايي كه ارتباط غير كلامي را تسهيل مي‌كند. كانال شيميايي ـ بويايي كه بوها را در خود جاي مي‌دهد و كانال پوستي ـ لامسه كه مار را قادر مي سازد كه در ارتباط ميان فردي از حس لامسه استفاده كنيم. ما از اين كانال هاـ كه  همگي در ارتباط رودر رو بكار گرفته مي شوند ـ مي توانيم همزمان استفاده كنيم.

هـ) فيدبك :

فرستنده از طريق فيدبك هاي دريافتي مي  فهمد كه پيام او تا چه حد دريافت شده و چقدر موثر بوده است و با بازبيني واكنش هاي طرف مقابل، ارتباط بعدي را بهبود بخشيده و به نتايج بهتر مي رسد.

و) بافت :

[۱] . به سوي كاميابي (۱)، ص ۲۰۳

[۲] . همان منبع ، ص ۲۰۴

[۳] . ارتباط ميان فردي، ص ۲۸ـ۲۱

فهرست

مقدمه ……………………………….. ۱

تعريف ارتباط …………………………. ۱

ويژگي هاي ارتباط زبان تن + زبان كلامي ……. ۵

ارتباط كامل ………………………….. ۸

زبان تن ……………………………… ۸

ارتباط كلامي ………………………….. ۸

ارتباط خوب …………………………… ۱۰

ارتباط بد ……………………………. ۱۱

نفوذ در ديگران ……………………….. ۱۱

نتيجه گيري …………………………… ۱۳

منابع و مآخذ………………………….. ۱۴

تحقیق ارتباط و راه هاي نفوذ در ديگران

نوشته تحقیق ارتباط و راه هاي نفوذ در ديگران اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

دوشنبه 19 فروردین 1398

تحقیق موضوع طبیعت و گردشگری

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق موضوع طبیعت و گردشگری

طبیعت، چگونه از محیط زیست حفاظت کنیم،گردشگری،امکانات در گردشگری،استفاده کمتر از وسایل شخصی،توریست، توقف جنگل زدایی،صنعت گردشگری،عوامل موثر در گردشگری،گردشگری فرهنگی،گردشگری معماری،گردشگری مجازی،جنگل،منظره،

فصل زیبایی ها دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید جلوه گُلشن به باغ، هم چون نگاران رسید مولوی بار دیگر بهار، این فصل زیبایی ها، به همراه نسیم دل انگیز و دل نوازش از راه رسید. سرمای سوزان و پُربرف زمستانی، رخت بر بست و سبزه ها آرام آرام سر از خاک بُرون آوردند و شکوفه های درختان، با هر باد نوروزی، نفس کشیدند. چه زیباست در فصل شکوفایی شکوفه ها خانه هایمان نیز از بوی گُل و طبیعت بهاری عطر آگین، و دل ها، از کدورت ها و کینه ها، خانه تکانی شوند. طبیعت طبیعت با شکوه و نشان قدرت بی پایانِ خداوندگاری سایه مِهر و نوازش خود را بالای سرمان گسترده، و در زیر پایمان، چونان مَهدِ آرامش و آسایش نشسته و گویا عهدی ناگُسستنی با ما بسته است. دریاهای گاه آرام و گاه نا آرام، کوه های سر به فلک کشیده، آفتابِ عالَم آرا، ماه و ستارگان شورانگیز و آسمان، این آبیِ آرام بلند که چون پرنیان، افق تا افق دامن گشوده و در هر چین دامانش، هزاران پولَک نقره ای جلوه گری می کند، ما را به مِهر می پذیرند، اما همواره از ما قهر و نامهربانی می بینند

 

انسان امروزی و طبیعت در جهان پُر آشوب امروز، انسانِ دردمند، گرفتار مصیبت های بی شماری است که فقط اندکی از آن ها از دامن طبیعت سرچشمه می گیرد، اما بیشتر آن ها، زاییده حضور نامتعادل انسان در طبیعت است که روز به روز از برابری فطری آن می زداید و در آتشی که خود برافروخته می سوزد و خاکستر می شود. به راستی، امروز ما با طبیعت و دنیایی پیرامون خود، چه رفتاری داریم؟ آگاهان و صاحب نظران بر آنند، با وقوع پیوستن بلایی که انسان بر سر طبیعت در آورده، دور نیست محیط زیستِ انسان ها، به جهنّمی سوزان و نا آماده برای زیست، مُبدّل گردد. پیامِ مهر سیزدهمین روزِ فروردین ماه، به نامِ روز «طبیعت» نام گذاری شده است. در این روز، گرایش روح انسان به طراوت و طبیعت، شکوفا می شود.

نوشته تحقیق موضوع طبیعت و گردشگری اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

مهارت كنترل خشم و کنترل مردان عصبانی

خشم،چه زمانی آستانه ی خشم پایین میاید،نشانه ی خشم،راههای ابراز خشم،چه کسانی در معرض خشم هستن،آسیب های خشم،روش های بروز پرخاشگری،پرخاشگری،زندگی بامرد عصبی،نحوه ی برخورد با همسر لجباز،راههای آرام کردن آدم عصبانی،احساسات

احساساتی که آدم تجربه می کند مثل شادی،خشم و …رفتار رافعال و هدایت می کنند.هیجان نه تنها مضر نیست بلکه لازمه زندگی است زیرا نمی توانیم هیجان ها را از زندگی دور کنیم، تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که یا از وقوع آن بکاهیم، یا یاد بگیریم چگونه با آن ها سازگاری (مثل غم)یا مقابله (مثل خشم)داشته باشیم.

همه ما عصبانیت را احساس نموده ایم و می دانیم که چیست. عصبانیت عموماً رفتا کاملاً طبیعی انسان است. اما زمانی که از کنترل خارج شود، می تواند مشکلاتی در کار، ارتباطات اجتماعی و حتی در کل کیفیت زندگی به وجود آورد.

گرچه همه افراد خشمگین می شوند اما برخی بیشتر از بقیه خشمگین می شوند که این هم علت های خاصی دارد. زیاد خشمگین شدن برای سلامتی بدن و روان مضر است. از طرفی برخی افراد خشمگین ممکن است خشم خود را فرو دهند که این کار به سلامتی آنان صدمه می زند و یا خشم خود را روی دیگران خالی می کنند که این کار پرخاشگری نامیده می شود و به رابطه فرد با دیگران آسیب می زند.

 

 

نوشته مهارت كنترل خشم و کنترل مردان عصبانی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق مجموعه هاي مركزي و شعاع ها درگراف هاي مقسوم عليه صفر از حلقه هاي جابجايي

خلاصه‌ي مطالب

برآن شدم تا با تلاش مستمر مطالبي را از نظر گراميتان بگذرانم كه بديع باشد و قابل ارائه، اميدوارم رضايت خاطر شما خوانندگان گرامي را جلب نمايم. دراين‌جا خلاصه‌اي از مطالبي كه مطالعه خواهيد كرد آورده شده است.

دريك حلقه‌ي جابجايي و يكدار R، گراف مقسوم عليه صفر ، گرافي است كه رأس هاي آن مقسوم عليه هاي صفر غيرصفر R مي باشند كه درآن دو رأس مجزاي xو y مجاورند هرگاه xy=0. اين مقاله اثباتي براين مطلب است كه اگر R نوتري باشد آن گاه شعاع ،۰،۱ و يا ۲ مي باشد و نشان داده مي‌شود كه وقتي R آرتيني مي‌باشد اجتماع مركز با مجموعه {۰} اجتماعي از ايده آل هاي پوچ ساز است. زماني كه مركز گراف مشخص شده باشد مي توان قطر  را تعيين كرد و نشان داده مي‌شود كه اگر R حلقه‌ي متناهي باشد آن گاه ميانه زير مجموعه اي از مركز آن است. زماني كه R آرتيني باشد با به كاربردن عناصري از مركز  مي‌توان يك مجموعه‌ي غالب از  ساخت و نشان داده مي شود كه براي حلقه‌ي متناهي ، كه F ميدان متناهي است، عدد غالب  مساوي با تعداد ايده آل هاي ماكسيمال مجزاي R است. و هم‌چنين نتايج ديگري روي ساختارهاي  بيان مي‌شود.

واژه هاي كليدي

مجموعه هاي مركزي؛ حلقه‌ي جابجايي؛ مقسوم عليه صفر؛ گراف مقسوم عليه صفر

 

فصل اول

۱-مقدمه

حلقه‌ي جابجايي و يكدار R داده شده است. گراف مقسوم عليه صفر، ، گرافي است كه رأس هاي آن مقسوم عليه هاي صفر غيرصفر حلقه R مي باشند، بين دو رأس مجزاي x  و y يال وجود دارد اگر وفقط اگر xy=0 باشد. گراف مقسوم عليه صفر حلقه‌ي R با  نشان داده مي شود. اين تعريف از  ابتدا توسط livings Ston (1999) و Anderson بيان شد كه تعداد زيادي از ويژگي هاي اساسي  مورد بررسي قرار گرفت. تعريف اصلي توسط Beck (1988) و Nasser (1993) و Anderson بيان شد كه همه‌ي عناصر حلقه به عنوان رأس هاي گراف انتخاب مي شدند.

و Anderson et al.(2001) , De meyer and Schnieider (2002), Smit (2002) مقاله‌هاي ديگري درارتباط با گراف مقسوم عليه صفر از حلقه هاي جابجايي ارائه دادند. اين ساختار هاي گرافيكي به شكل موضوع هاي جبري ديگر توسط Cannon et al.(2005) and DeMeyer et al.(2002), Redmond (2002)2003,2004) تعميم داده شده است، كه در ادامه به آن مي پردازيم.

درطول اين پژوهش برآنيم كه نتايجي را روي حلقه هاي يكدار و جابجايي متناهي بيابيم. اين نتايج براي عمومي ترين موارد ممكن بيان مي شود. هدف ارائه دادن همه‌ي نظريه هاي كاربردي از مركزيت گراف و تحقيق درمورد مفاهيم تقريباً محض از گراف هاي مقسوم عليه صفر مي باشد. ابتدا نشان داده مي شود كه شعاع هاي گراف مقسوم عليه صفر يك حلقه نوتري و جابجايي و يكدار ۰، ۱، ۲ مي‌باشد. اين قضيه دربخش هاي بعدي براي تعريف خصوصيات سه مجموعه مركزي (مركز، ميانه و مجموعه هاي غالب با اندازه‌ي مي نيمال) درگراف هاي مقسوم عليه صفر از حلقه‌هاي جابجايي و يكدار به كاربرده مي شود. و نيز ارتباط بين اين مجموعه ها مورد بررسي قرار مي گيرد. به عنوان پيامدي از اين نتايج، ويژگي هاي ديگري از  را بيان مي كنيم كه از جمله‌ي آن ها قطر و كران ها روي تعداد يال هاي گراف مي‌باشد.

۲-پيش نيازها

بالطبع لازمه‌ي پردازش به مبحث مجموعه هاي مركزي و شعاع ها در گراف هاي مقسوم عليه صفر حلقه هاي جابجايي واقف بودن به تعاريفي است كه آن را بايد پيش نياز ناميد:

تعريف ۱٫۲٫۱ پوچ ساز (annihilator) x مجموعه‌ي عناصر  مي باشد به طوري كه xy=0 به عبارت ديگر

تعريف ۲٫۲٫۱عنصر ناصفر x درحلقه‌ي R را يك مقسوم عليه صفر (zero dirisor)  گوييم هرگاه عنصر ناصفري از R مانند موجود باشد به طوري كه xy=0.

مجموعه‌ي مقسوم عليه هاي صفر حلقه‌ي R را با Z(R) نشان مي دهيم كه به صورت زير مي‌باشد:

تعريف ۳٫۲٫۱عنصر  راعنصر پوچ توان R (nillpotent) مي ناميم هرگاه  موجود باشد به طوري كه xn=0.

تذكر: بديهي است كه هر عنصر پوچ توان يك مقسوم عليه صفر حلقه مي‌باشد.

تعريف ۴٫۲٫۱ پوچ راديكال (nillradical) حلقه‌ي R ايده آلي شامل همه‌ي عناصر پوچ توان حلقه R مي باشد كه به صورت nill (R) نمايش داده مي شود.

تعريف ۵٫۲٫۱اشتراك همه‌ي ايده آل هاي ماكسيمال حلقه‌ي R را راديكال جيكوبسن R (Jacobson) مي ناميم و با J(R) نمايش مي دهيم.

تعريف ۶٫۲٫۱ حلقه‌ي R راتحويل يافته يا تقليل يافته  (reduced) مي ناميم هرگاه عنصر پوچ توان غيرصفر نداشته باشد.

اكنون مروري داريم بر بعضي از تعريفات و نمادهاي نظريه گراف:

 

تعريف ۷٫۲٫۱گرافي مانند G=(V,E) ساختاري است مركب از يك مجموعه‌ي متناهي مانند V از رئوس (گره ها) كه با نماد V(G) نشان داده مي شود و يك زير مجموعه از زير مجموعه هاي دو عنصري V مانند E از يال ها، و دو رأس از V مانند w,v مجاورند اگر يالي مانند e از E آن دو را به هم وصل كند. يالي كه رأسي را به خودش وصل كند طوقه نام دارد.

V={a,b,c,d}

E={(a,b), (b,c), (a,c), (c,d)}

تعريف ۸٫۲٫۱گراف G كه بين دو رأس آن بيش از يك يال وجود داشته باشد را گراف چندگانه مي ناميم.

تعريف ۹٫۲٫۱گراف G را ساده مي نامند هرگاه طوقه و يال چندگانه نداشته باشد.

تعريف ۱۰٫۲٫۱ دو رأس را مجاور گويند هرگاه كماني از يكي به سوي ديگري وجود داشته باشد.

تعريف ۱۱٫۲٫۱ گراف Gرا همبند گويند هرگاه بين هر جفت از رئوس آن مسيري وجود داشته باشد.

تعريف ۱۲٫۲٫۱گراف ساده‌ي n رأس را گراف كامل مي نامند هرگاه هر رأس آن با همه رئوس ديگر مجاور باشد. يك گراف كامل n رأسي را با kn نمايش مي دهيم.

 

تعريف ۱۳٫۲٫۱ گراف G را گراف دو بخشي كامل مي ناميم هرگاه: اگر مجموعه‌ي رأس ها اجتماعي از دو مجموعه‌ي مجزاي B,A باشد، هر عضو از A با هر عضو از B مجاور باشد ولي هيچ دو عضو از A و هيچ دو عضو از B مجاور نمي باشند، گراف دو بخشي كامل را با kn,m نمايش مي دهيم كه درآن  به طور مثال اگر:

V={1,2,3,4,a,b,c,d}

فهرست

عنوان

پيش گفتار ……………………………………………………………………………………………

خلاصه‌ي مطالب ……………………………………………………………………………………

۱فصل اول

۱-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………

۱-۲پيش نيازها ……………………………………………………………………………………..

تعاريف ………………………………………………………………………..

قضيه ها…………………………………………………………………………

۲فصل دوم

۲-۲مركز ……………………………………………………………………………………………..

۲-۳ ميانه …………………………………………………………………………………………….

۲-۴ مجموعه هاي غالب …………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………………………

تحقیق مجموعه هاي مركزي و شعاع ها درگراف هاي مقسوم عليه صفر از حلقه هاي جابجايي

نوشته تحقیق مجموعه هاي مركزي و شعاع ها درگراف هاي مقسوم عليه صفر از حلقه هاي جابجايي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

یکشنبه 18 فروردین 1398

تحقیق بتن و انواع آن

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق بتن و انواع آن

این تحقیق در مورد بتن وانواع آن در ۳۱ صفحه درقالب وردو شامل عناوین زیر میباشد:انواع بتن وافزودنی های بتن،بتن آرمه، بتن پیش تنیده،بتن پس تنیده،تکنولوژی بتن، بتن آماده، قالب بتن،بتن پاشیده،بتن متخلخل،بتن مکیده،بتن منقش،

مقدمه  ۳

بتن آرمه  ۵

۴) بتن پیش تنیده ۶

۱۴) بتن شاتکریت )( بتن پاشیده) ۹

۱۵) بتن متخلخل یا نفوذ پذیر ( Pervious Concrete ) ۹

۱۶) بتن مکیده ( Vacuum Concrete) ۱۰

۱۷) بتن پمپی ( Pumped Concrete ) ۱۰

۱۸) بتن منقش ) ( بتن استامپی یا دکوراتیو ( Stamped Concrete ) ۱۰

۱۹) بتن آهکی ( LimeCrete ) ۱۱

۲۰) بتن آسفالتی ( Asphalt Concrete ) ۱۱

۲۱) بتن غلتکی ( Roller Compacted Concrete ) ۱۱

۲۲) بتن زودگیر ( Rapid Strength Concrete ) ۱۱

۲۳) بتن شیشه ای ( Glass Concrete ) ۱۱

بتن انواع: ۱۲

انواع بتن – بتن مسلح   ۱۲

انوع بتن – بتن پر مقاومت    ۱۴

انواع بتن – بتن سبک     ۱۵

انواع بتن – بتن سنگین   ۱۶

انواع بتن – شاتکریت    ۱۶

انواع بتن – شاتکریت    ۱۷

انواع بتن – بتن اصلاح شده با پلیمر  ۱۷

بتن پلیمری چیست؟  ۱۸

انواع بتن – بتن الیافی   ۲۰

انواع بتن – بتن الیافی   ۲۰

انواع بتن – بتن اسفنجی   ۲۲

انواع بتن – بتن شفاف    ۲۳

انواع بتن – بتن رنگی   ۲۴

روش ساخت بتن رنگی: ۲۴

این بتن ها به همان روش بتن های معمولی ساخته و تولید می شوند. ۲۴

انواع بتن – بتن غلتکی   ۲۵

انواع بتن غلتکی: ۲۶

انواع بتن – بتن انعطاف پذیر  ۲۷

ویژگی های شگفت انگیز بتن انعطاف پذیر: ۲۷

انواع بتن – بتن مگر  ۲۸

جمع بندی: ۲۹

انواع بتن   ۲۹

منابع: ۳۱

theconstructor ۳۱

 

مقدمه

در صنعت ساخت و ساز ، انواع مختلفی از مصالح ساختمانی وجود دارند. یکی از این مصالح ساختمانی ، بتن است. بتن نیز، بسته به شرایط استفاده و کارایی آن، انواع مختلفی دارد. انواع مختلف بتن، دارای ویژگی های خاصی هستند که هر کدام از آن ها را برای استفاده در شرایط خاص، منحصر به فرد می‌کند. در این مقاله، امروز این خواص و انواع بتن مورد بررسی قرار گرفته است.در سال های اخیر، بتن در صنعت ساخت و ساز ، با توجه به خاصیت تطبیق پذیری و سازگاری انواع مختلف بتن با شرایط، محبوبیت فراوانی پیدا کرده است. مطالعاتی که در عصر اخیر در مورد بتن و انواع آن شکل گرفته است، باعث شده تا پیشرفت های فراوانی در این زمینه رخ داده و عملکرد و دوام این ماده ی ساختمانی ، به طور شگفت آوری بهبود یابد!انواع مختلفی از بتن ، بسته به مصالح تشکیل دهنده و طراحی مخلوط آن ، روش ساخت ، منطقه ای که در آن استفاده شده ، و نوع هیدراسیون آن وجود دارد. در این مقاله سعی کردیم تا تمام انواع بتن مورد استفاده تا به امروز را برایتان بررسی نماییم.

انواع مختلف بتن و کارایی آن ها

بتن معمولی

بتن ساده

بتن آرمه (بتن مسلح)

بتن پیش تنیده

بتن پیش ساخته

بتن سبک

بتن با تراکم بالا

بتن هوادهی شده

بتن آماده

بتن پلیمری

بتن پر مقاومت

بتن پربازده

بتن خودمتراکم (بتن SCC)

بتن پاشیده (بتن شاتکریت)

بتن متخلخل (بتن اسفنجی)

بتن مکیده (vacuum concrete)

نوشته تحقیق بتن و انواع آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

یکشنبه 18 فروردین 1398

تحقیق در مورد بتن پیش تنیده

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق در مورد بتن پیش تنیده

َاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن در ۱۴ صفحه درقالب وردو شامل عناوین زیر میباشد:انواع بتن وافزودنی های بتن،بتن آرمه، بتن پیش تنیده،بتن پس تنیده،تکنولوژی بتن، بتن آماده، قالب بتن،بتن پاشیده،بتن متخلخل،بتن مکیده،بتن منقش،مقاطع مشبک،مقاطع جعبه ای،مفاهیم پایه بتن پیش ساخته،قالب قطعات پیش ساخته بتن پیش تنیده

پيش تنيدگي عبارت از ايجاد تنش داخلي در يک جسم است تا تنش را که به علت تاثير نيروهاي خارجي بوجود مي‌آيد به مقدار مورد نياز خنثي کند يا به عبارت ديگر پيش تنيدگي به معناي ايجاد تنش هاي دائمي مخالف با تنش‌هايي مي‌باشد که دراثر بارهاي خدمت در سازه ايجاد خواهند شد. عمده ترين کاربرد پيش تنيدگي در بتن پيش تنيده است .

بتن که يکي از ارزانترين و عملي ترين مصالح ساختماني است,مقاومت خوبي در برابر فشار دارد و تاب کششي کمي از خود نشان مي دهد.بنابراين در ناحيه اي از بتن که بعد از بارگذاري تحت کشش قرار مي گيرد, قبلا ايجاد فشار مي کنند. اين عمل, به اصطلاح«پيش تنيدن بتن» ناميده مي شود.

بر اساس «آيين نامه ACI318- 95 » بتن پيش تنيده عبارت است از بتن سازه‌اي (ساختماني) که جهت کاهش تنش هاي کششي بالقوه حاصل  از بارها, در آن تنش هاي داخلي ايجاد شده است.

هدف اصلي از پيش تنيده کردن يک عضو بتني محدود کردن تنش هاي کششي و ترکهاي ناشي از لنگر خمشي تحت تاثيري بارهاي وارده درآن عضو مي‌باشد.

پيش تنيدگي اصلي عمومي است که در موارد ديگر نيز مورد استفاده قرارمي گيرد. يک چرخ دو چرخ يک مثال از پيش تنيدگي را نشان مي دهد: لاستيک چرخ دوچرخه بسيار نرم است و سيمهاي داخل آن بسيار بلندتر است, به طوري که تحت نيروي فشار امکان کمانش آنها وجود دارد. ولي هم لاستيک و هم سيمها در مقابل کشش مقاوم اند, پس لاستيک چرخ را پراز باد مي کنند و در سيمها کشش قبلي ايجاد مي کنند.

 

نوشته تحقیق در مورد بتن پیش تنیده اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

جمعه 16 فروردین 1398

تحقیق درباره عدالت

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق درباره عدالت

مقدمه:

عدالت واژه اي است كه از چند حرف تشكيل شده است، اما در خودش معناي وسيع و گسترده اي دارد. عدالت در فرهنگ لغت به معني دادگري كردن، عدالت كردن آمده است. جرجاني مي‌گويد: «عدالت در لغت استقامت باشد و در شريعت عبارت است از استقامت بر طريق حق است باجتناب از آن چه محظور است در دين.[۱]

سخن از حق و عدالت زياد به گوش مي رسد، اما وقتي جاي قول و عمل فرامي‌رسد كناره گيري مي‌كنند چرا كه ممكن است منافع خود را از دست بدهند. قرآن كريم كتاب به كمال رساندن انسان است و در اين جهت همه امور را با عدالت تنظيم نموده است، كه عدالت جان هر چيز است، و اگر عدالت از چيزي سلب شود،‌ گويا جان و روح آن چيز را گرفته باشند، جز مرده اي بيش نخواهند بود. حضرت علي عليه السلام در بيان كلي مي فرمايد: عدالت حيات و زندگي است.[۲]

يكي از دل مشغولي‌هاي اصلي پيامبران الهي در تمامي اعصار و نيز شاخصه اصلي دولت ديني و مردم سالار عدالت اجتماعي است. انسانها بالفطره شيفته عدالتند و وعده و انتظار عدالت شيرين ترين وعده و انتظار براي انسانهاست چه سرها كه براي عدالت پاي دار نرفته و چه قلم ها كه به خاطرش به خون آغشته نشده است.

با آن كه كتابهاي بسياري دربارة عدالت منتشر شده و هنوز موضوع داغ محافل فكري جهان است، جهان از جهت علمي و عملي با حقيقت و سير عدالت و عدالت دزدي فرسنگ‌ها فاصله دارد. اميدواريم كه روزي اين فاصله از بين برود:

عدالت كن، كه در عدل آنچه يك ساعت بدست آيد                ميسر نيست در هفتاد سال اهل عبادت را

(صائب)

 

چكيده :

مقاله اي كه پيش رويتان قرار دارد، از چند بخش تشكيل شده است. مقاله با يك مقدمه شروع مي‎شود. در مقدمه عدالت را معني كرده ام كمي در اين باره مطلب نوشته ام تا به اين طريق مخاطب را متوجه موضوع مورد بحث كنم. بعد از مقدمه كم كم وارد موضوع عدالت شده ام. در قسمت بعد از مقدمه سعي كرده ام مفهوم عدالت در لغت و همچنين جايگاه آن را تا حدودي بيان كنم. در اين قسمت از سخنان و حكمتهاي امام علي (عليه‌السلام) هم استفاده كرده ام تا از سخنان آن بزرگوار هم در ارائه مطلب كمكي گرفته باشم. قسمت بعدي در مورد عدالت بستر كمالات است. كه مطلب اساسي آن اينست كه انسان اگر مي‌خواهد به آنچه كه لايق آن است برسد بايد عدالت را در همه امور جاري گرداند. مطلب بعدي عنوانش عدالت از آرزو تا عمل است، كه از روزنامه تفاهم گرفته شده اين نوشته از آقاي رضاي غلامي است، كه در مورد عدالت اجتماعي در جامعه مي‎باشد. اين قسمت هدفش اينست كه اجراي عدالت در جامعه نيازمند يك برنامه جامع علمي و مبارزه با ظلم از سوي هر دولتي مي‎باشد. مطلب آخر هم در مورد اينست عدالت راه رسيدن به قله انسانيست. بندگان در سايه عدالت بهترين آدم ها مي‎شوند و با بي عدالتي به بدترين آدم تبديل مي گردند. اين بود مختصري توضيح در مورد مقاله‌اي كه نوشته شده است.

مفهوم عدالت در لغت و جايگاه عدالت

عدالت در لغت به معناي استقامت چيزي و مستقيم بودن و مساوات و داد و انصاف و حكم حق و ميزان و امر متعادل آمده است.۱ و در اصطلاح حدوسط ميان افراط و تفريط است، كه عبارت است از تعديل قوه‌ي عليه و تهذيب آن۲، و در اين معنا از بهترين فضايل اخلاقي شمرده شده است، چنانكه امام خميني (ره) در اين مورد مي نويسد: «و آن از امهات فضايل اخلاقيه است، بلكه عدالت مطلقه، تمام فضايل و ظاهريه و روحيه و قلبيه و نفسيه و جسميه است.»۳ عدالت در كلمات اميرالمومنين به معناي قرار دادن هر چيز در جاي خود و رعايت استحقاق هر چيز و رساندن هر زي حقي به حقش آمده است، چنانكه آن حضرت فرموده است: «اَلْعَدلُ يَضَعُ الاُموُرَ تواضِعَها»۴ عدالت كارها را بدانجا مي نهد كه بايد اينگونه بودن و بر اين اساس زيستن و همه امور را بر اين قاعده گرداندن از والاترين كمالات انساني است، بلكه تمام معاني گفته شده براي عدالت در ساية همين معنا حاصل مي‎شود، يعني قرار دادن هر چيز در جاي خودش و حق هر چيز را ادا كردن، آن گونه كه بايسته و شايسته است، و هر چيز را به كمال لايقش رساندن و از خلاف اين امور پرهيز نمودن. در همين ملاي روي سروده است[۳]:

عدل چه كرد؟ وضع اندر موضعش         ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش

و براي تبيين اين امر مثال آورده است كه آب دادن به درختان عدالت و آب دادن به جاي ظلم است، و نيز نهادن نعمت در جاي مناسب خود عدالت است و نهادن چيزي در غير موضع خود ظلم است.

عدل چه بود؟ آب ده اشـجار را    ظلـم چه بود؟ آب دادن خار را

عدل وضـع نعمتي در موضعش   نه به هر سنجي كه باشد آبكش

ظلم چه بود؟وضع در ناموضعي كـه نبـاشد جـز بـلا را منبــعي

نيست حق را به جان و عقل دِه           نه به طبـع پـرذخـيره پـر گره۶

پس بايد نعمتها و عطاياي الهي را در راه راست و در طريق اعتلاي جان مصرف نمود و هر امري چه امور فردي و شخصي،‌ و چه امور اجتماعي و سياسي – هنري حقي را به حقش رساند و با همه چيز نسبتي عادلانه برقرار كرد؛ و اين كمالي است بنياني و سرمنشأ درستي از اين رو آنجا كه بايد مساوات پاس داشته شود و عدالت رعايت مساوات، كمال انسان در عمل به مساوات است؛ و آنجا كه تناسبها و گوناگوني نسبتها و حقوق بايد پاس داشته شود و عدالت رعايت حقوق و رساندن هر ذي حقي به حقش است، كمال انسان در عمل به اين امر است، و نيز اعتدال در كليه اعمال نشانة عدالت در قوه عمليه و تحقق اين كمال است.

انسان به ميزاني كه استحقاقهاي خودش و ديگران را رعايت مي‌كند و حق هر چيز و هر كس را آن طور كه بايد به او مي رساند، از كمال عدالت بهره مند مي‎شود بر

[۱] . رجوع به فرهنگ لغت. قسمت عين

[۲] . رجوع به طاير فرخ پي. (كمالات انساني در نهج البلاغه)

[۳] . رجوع به طاير فرخ پي و كمالات انساني در نهج البلاغه

تحقیق درباره عدالت

نوشته تحقیق درباره عدالت اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

كليات

طرح مسئله

توسعه سياسي و امنيت ملي دو متغير كليدي اين تحقيق را در بر مي گيرند در متغير مستقل توسعه سياسي بعنوان يك اصل مهم در جامعه شناختي سياسي دول تلفي گرديده بطوريكه كم و كيف آن تعيين كننده نوع حكومت و ساختار تصميم گيري در آن و چگونگي تعامل مردم با حكومت و بالعكس محسوب مي شود و اساس دموكراسيهاي معاصر را در بر مي گيرد . گرچه ابعاد توسعه سياسي متعدد و متنوع مي باشد و گستردگي آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در يك تحقيق خاص مي گردد به همين سبب در اين تحقيق نيز شاخصه هاي چون مشاركت و رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات مورد بررسي قرار مي گيرد و از سوي ديگر امنيت ملي بعنوان متغير وابسته از موضوعات كلان روابط بين المللي به شعار مي رود به طوري كه حيات با اضمحلال حكومتها تا حد بسيارزيادي در قالب تهديد يا تأمين امنيت ملي مورد بررسي قرار مي گيرد اگر چه اين مفهوم از ابهام و پيچيدگي خاص برخوردار مي باشد و نظامهاي سياسي مختلف بر اساس نگرش كلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادي ، نظامي ، اجتماعي و فرهنگي و يا سياسي را تهديد يا تضمين كننده امنيت ملي مي دانند و مقتضيات زمان و تحولات در عرصه سياست بين الملل نقش اساسي در تعقير اين نگرشها داشته است به گونه اي كه اگر در مقطعي ترس از حمله نظامي و قدرت تهاجمي دولتها از منظر تجهيزات و جنگ افزارهاي نظامي اساسي تهديد ملي مدنظر ساير دولتها را تشكيل مي داد امروزه اين مسئله تعديل شده و ابعاد ديگر امنيت ملي اهميت بيشتري يافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاري به سمت عوامل نرم افزاري جهت پيدا كرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزي صرف ، بسياري از مسائل داخلي نيز جنبه فراملي يافته است و به تبع امنيت ملي را متأثر ساخته است . زيرا كه مرزهاي ملي تا حدود بسيار زيادي نفوذپذير گرديده و بسياري از مطالبات داخلي جنبه بين المللي يافته است و به صورت قواعد و ارزشهاي فراملي درآمده است و به نسبت پذيرش يا عدم پذيرش نظامهاي سياسي با اين قواعد بر امنيت ملي واحدهاي سياسي تأثير گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداري از حقوق قانوني و مدني ، آزاديهاي اساسي ، حق انتخاب كردن و … در بحث توسعه سياسي مدنظر محقق مي باشد و اين تحقيق درصدد موشكافي اين مسئله است كه توسعه سياسي با شاخصه هاي مطرح شده و نقش روزافزون اهميت اين شاخصه ها در جهان امروزه كه حكومتها دموكراسي را يك ارزش بالا براي خود مدنظر دارند و مردم نيز نسبت به حقوق خويش بسيار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها مي باشد چگونه بر امنيت ملي تأثير مي گذارد و اين موضوع در خصوص جمهوري اسلامي ايران تا چه حدودي مصداق پيدا مي كند .

 

سوال تحقيق:

تأثير توسعه سياسي بر امنيت ملي در ايران ( با تأكيد بر فاصله زماني ۸۰-۱۳۷۶ ) چيست؟

 

فرضيه تحقيق :

با گسترش توسعه سياسي در ايران ( ۸۰-۱۳۷۶ ) امنيت ملي نيز تقويت شده است .

 

 

تعريف مفاهيم و متغيرها :

 

توسعه سياسي : تعاريف متعدد و متنوعي از توسعه سياسي به عنوان متغير مستقل تحقيق صورت گرفته است كه مهمترين تعاريف به زعم تعدادي از انديشمندان عنوان
مي­گردد :

الموند پاول معتقد است توسعه سياسي عبارت از پاسخی است كه سيستم سياسي به تحولات محيط اجتماعي يا بين المللي خود مي دهد و به ويژه پاسخی است در مقابل مبارزه جويیهاي دولت سازي ، ملت سازي ، مشاركت و توسعه سياسي را توزيع سه معيار شامل تنوع ساختاري ، خودمختاري در خرده سيستم و دنيايي شدن فرهنگي مي داند .

مارك گاز يورسكي توسعه را نشان دهنده پویشی ترقي جويانه براي نيل به يك هدف مي داند و با تاكيد بر اين موضوع معتقد است توسعه سياسي مفهومي سياسي و غايت گراست كه هدفي سياسي را مفروض مي داند و واجد بار ايدئولوژيك مي باشد .

سيرين بلاك معتقد است براي رسيدن به توسعه سياسي جوامع بايد چهار مرحله را پشت سربگذرانند كه اين چهار مرحله عبارتند از ۱- سيتره بتدايي در برابر نوگراني .

۲- تثبيت رهبري نوسازانه . ۳- انتقال افتصادي و اجتماعي از وضعيت كشاورزي روستايي به يك وضعيت شهري . ۴- همگرائي و يكپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنيادي به ساختار اجتماعي .

لوسين پاي توسعه سياسي را عبارت از تغیير وضع مردم از صورت اطاعت كنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشاركت كننده در تعداد زياد مي داند و در پايان هانينگتون توسعه مطلوب سياسي را در شرايطي مي داند كه نظام سياسي بتواند با تمركز منابع قدرت نهادهاي انعطاف پذير ، پيچيده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . كه در بحث توسعه سياسي در اين تحقيق شاخصه هاي نظیر مشاركت و رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات مورد بررسي قرا مي گيرد .

 

امنيت ملي :

چند تعريف عمده در خصوص امنيت ملي بعنوان متغير وابسته به شرح زير مي باشد .

مايكل لوه امنيت ملي را شامل سياست دفاع ملي و نيز اقدامات غيرنظامي دولت برا ي تضمين ظرفيت كامل بقاي خود ( بعنوان يك موجوديت سياسي ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلي و بين المللي مي داند .

كالج دفاعي كانادا : امنيت ملي را حفظ راه و روش زندگي قابل پذيرش براي همه مردم و مطابق با نيازها و آرزوهاي مشروع شهروندان مي داند و اين امر شامل رهائي از حمله يا فشار نظامي ، براندازي داخلي و نابودي ارزشهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه برا ي كيفيت زندگي ضروري هستند مي داند .

ولفرز امنيت ملي را بطور عيني به معناي فقدان تهديد نسبت به ارزشهاي مكتسبه و بطور ذهني به معناي فقدان ترس از حمله به اين گونه ارزشها تلقي مي نمايد و پيترسون و سبینوس با استفاده از تعریف كاربردي شوراي امنيت ملي امريكا ، امنيت ملي را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهاي بنيادي آن جامعه مي داند .

در نهايت تعريف تقريبا جامعي كه مي توان از امنيت ملي عنوان كرد شامل تعقيب رواني و مادي ايمني است و اصولا جز مسئوليت حكومتهاي ملي است تا از تهديدات مستقيم ناشي از خارج ، نسبت به بقاي ژيم هاي نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در اين تعريف نوع تهديد مشخص نشده است چون فراتز از تهديدات نظامي است و شامل تهديدات منابع محيطي ، اقتصادي و سياسي و فرهنگي مي شود . البته در صورتي كه اين تهديدات بقاي كل حكومت ، مردم يا شيوه زندگي ملت را مستقيما تهديد كند .

در متغير وابسته ( امنيت ملي ) شاخصه هاي چون فشار هاي اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد .

 

ضرورت و اهميت تحقيق :

متناسب با تغیير و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهاي سياسي از شيوه حكومتي خودكامگي و اقتدار گرايانه فردي به سمت نظام هاي سياسي دموكراتيك و مردمي كه با انقلابهاي انديشه اي و فكري همراه بوده است ، توسعه سياسي با اركان و شاخصه هايش كه جز لاينفك نظامهاي دموكراتيك به شمار مي رود روزبه روز گسترش بيشتري پيدا كرده است و تمام حكومتها اعم از اينكه برخي براساس قانون اساسي عمده خود را مقيد به اصول توسعه سياسي مي دانند و برخي حداقل در شعار و حفظ و يا افزايش اعتبار در سطح نظام جهاني ، سيستم حكومتي خود را دموكراتيك و پايبند به قواعد توسعه سياسي مي بينند و انگونه به ذهن متبادر مي شود كه توسعه سياسي از ملزومات اساسي نظام دموكراتيك به شمار مي رود . در جمهوري اسلامي ايران هم با توجه با اينكه با انديشه حكومت مردمي و زمينه سازي جهت احقاق حقوق انساني و سياسي مردم پايه ريزي گرديده است در اوايل انقلاب به سبب كشمكشهاي تثبيت انقلاب و سپس جنگ تحميلي و پس از آن تلاش در جهت ترميم خرابيها و ويرانيهاي جنگ زمينه جهت توجه به برخي از شاخصه هاي توسعه سياسي مطرح شده در اين تحقيق با تأخير روبرو شد و متناسب با آن شرايط امنيت ملي نيز به معناي حفظ تماميت ارضي و استقلال سياسي و جلوگيري از تهاجم نظامي صرف معنا مي گرديد . در حاليكه دولت خاتمي در خرداد ۱۳۷۶ توسعه سياسي به كليدي ترين مبحث درسياست داخلي دولت تبديل گرديد و از سوي ديگر فراتر از بعد نظامي امنيت ساير ابعاد آن نيز مورد توجه جدي قرا گرفت .

در دوره جديد كه همراه با تغیير و تحولات اساسي نگرش نسبت به سياست داخلي و خارجي ارزيابي مي شود زمينه را جهت توجه بيشتر به شاخصه هاي اساسي توسعه سياسي كه در اين تحقيق به برخي از آنها پرداخته مي شود فراهم نمود كه متعاقب توجه ويژه دولت به چنين مسئله اي موضع گيريها و انديشه هاي درصدد تخريب يا تصديق اهميت ويژه آن برآمده اند .

اين تحقيق كه با اعتقاد به اهميت موضوع در شرايط كنوني جامعه ايران پي ريزي شده است درصدد تبيين و تحليل تاثیر موضوع فوق برحيات سياسي هر كشور يعني امنيت ملي برآمده است و با اين ايده نزديك به واقعيت كه تحقيقات در مورد توسعه سياسي در ايران بسيار اندك است درصدد كاووش و پژوهشي متناسب با توانايي در خصوص غني تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنيت ملي برآمده است .

 

ادبيات و تاريخچه موضوع تحقيق :

به تناسب تغیير و تحولات در نظامهاي سياسي ، اهميت يافتن مردم و تاثير اساسي آنها در انتخاب حاكمان شكل غالب نوع حكومت در جوامع امروزي شده است كه تناسب اين تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدي قرا گرفته است . گرچه اين مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهاني دوم و گسترش دموكراسي ، اساس نظامهاي سياسي را شكل مي داد اما در كشورهاي جهان سوم اين مسئله با تاخير مواجه گريد بطوريكه در ايران پس از تشكيل دولت هفتم و انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري موضوع توسعه سياسي و ملزومات آن مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است .

به همين سبب عمده تاليفات در اين خصوص در مقطع زماني پس ازدوم خرداد ۱۳۷۶ در ايران به رشته تحرير درآمده است . به دليل جديد بودن موضوع تحقيق و عدم دسترسي به مراكز و نهادهاي دولتي مطالب و كتابهاي قابل عنوان چنداني وجود ندارد اما با اين وجود مي توان به مقاله هاي نظير تنگناهاي توسعه سياسي به مثابه تهديدي عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از محمد توحيد فام ؛ مشاركت سازمانهاي غير دولتي در امور اجتماعي و تاثيرآن بر امنيت ملي ايران نوشته مهدي انصاري امين ، و مطبوعات ، تهديد امنيت ملي يا شاخص توسعه پايدار اشاره نمود كه با موضوع كلي تحقيق تا حدودي همخواني دارد .

جدا از موضوع كلي تحقيق اگر بخواهيم در زمينه دو متغير مستقل و وابسته تحقيق منابعي را مطرح كنيم كتب و مقلات متعددي وجود دارد كه در بعد متغير مستقل ( توسعه سياسي ) مي توان به كتبي نظير توسعه سياسي و جامعه مدني حسين بشیریه ، درسهاي دموكراسي براي همه از حسين بشیريه ، تحزب و توسعه سياسي از دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت كشور ، درك توسعه سياسي از وانير ما یرون ، توسعه سياسي تاليف بديع برتران ، مجموعه مقالاتي پيرامون توسعه سياسي از جواد اطاعت ، عقل در سياست از حسين بشيريه، بحرانها و توالي ها در توسعه سياسي از غلامرضا خواجه سروي ، و توسعه سياسي و تحول اداري عبدالعلي قوام و … نام برد علاوه بر كتب فوق مقالاتي

تحقیق توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

نوشته تحقیق توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق تأملي كوتاه در رابطه فرهنگ و تكنولوژي تكنـوپـولـي

مقدمه

اغلب انسانها به «تكنولوژي» به عنوان يك رفيق قابل اعتماد مي نگرند؛ به دو دليل، نخست اينكه: تكنيك و صنعت زندگي را آسان تر، تميزتر و طولاني تر مي سازد. مگر از يك دوست و رفيق چه توقعي غير از اينها مي توان داشت؟ دوم اينكه: تكنيك از مدتها قبل و از همان آغاز رابطه اي بسيار نزديك و در عين حال انعطاف ناپذير با فرهنگ داشته است. به دليل همين نزديكي و اثرگذاري، بررسي تاثير تكنولوژي در فرهنگ چندان ضروري به نظر نمي رسيده است. تكنيك در زمرة آن گروه از دوستان است كه اعتماد و متابعت ما را طلب مي كند؛ و از آنجا كه اين دوست نعمتهاي بيشماري را به ما ارزاني مي دارد، اغلب انسانها به خواستة او تن داده و اعتماد به او و متابعت از او را پذيرفته اند. اما چهره اين دوست بخش تاريكي نيز دارد، هداياي او مستلزم هزينه هاي سرسام آوري است. اگر بخواهيم خطرات آن را گوشزد كنيم بايد بگوييم كه رشد افسار گسيخته و غيرقابل كنترل تكنولوژي، تمام چشمه ها و كانونهاي لازم زندگي و حيات را نابود مي سازد. تكنولوژي مباني اخلاقي را از فرهنگ زدوده و روابط روحي و رواني انسانها را، كه در حقيقت ارزشهاي حيات انساني است، به گور مي سپارد. به طور خلاصه: تكنولوژي براي ما هم دوست است و هم دشمن.

 

قضاوت تاموس

در يكي از آثار افلاطون، به نام فايدروس (Phaidros) به داستاني برمي خوريم دربارة يكي از پادشاهان مصر عليا به نام تاموس.

«روزي يكي از خدايان به نام تئوت (Theuth) نزد تاموس ميهمان بود. تئوت صاحب اختراعات و دانشهاي بيشماري بود، از جمله، اعداد، علم حساب، هندسه، نجوم و كتابت. او اختراعات خود را به شاه عرضه داشته و از او مي خواهد كه مصريان را با اين اختراعات آشنا ساخته و آنان را بهره مند كند.» سقراط سپس چنين ادامه مي دهد: «تاموس دربارة هر كدام از اين اختراعات سوال مي كرد و بسته به پاسخي كه از تئوت دربارة فوايد و كاربرد هر كدام مي شنيد، براساس استنباط خود كه كدام را مفيد و يا مضر تشخيص مي داد، وي را تمجيد و يا سرزنش مي كرد، بيان تمام آنچه كه تئوت درباره فوايد و كاربرد اختراعات خود به شاه گفته است موجب اطالة كلام مي گردد. اما زماني كه او موضوع «كتابت» و اختراع «حروف» را مطرح كرد، به شاه گفت: اين هنر و فن خرد مصريان را بهبود بخشيده و قدرت حافظة آنان نيز به وسيله اين حروف افزوده خواهد شد. چه مهم ترين كاربرد اين حروف كمك به يادآوري اندوخته هاي ذهني است. شاه در پاسخ گفت: اي تئوت هنرآفرين! فردي لازم است تا خواص آنچه را كه آفريده اي روشن سازد ولي شخص ديگري نيز لازم است كه فوايد و مضرات آفريده هاي تو را براي كساني كه از آن استفاده مي كنند گوشزد نمايد. حتي خود تو به عنوان پدر و خالق حروف نتيجه اي را كه از فراگيري آن حروف بيان كردي خلاف فايده اي است كه از آنها برشمردي؛ اين حروف ذهن آموزنده را بيشتر به طرف فراموشي سوق مي دهد. زيرا اعتماد و اتكا به اين وسيله، كه از خارج باعث يادآوري و به خاطر آوردن محفوظات است، نيروي دروني و خلاقه دماغي او را كه ماية اصلي قدرت حافظه است مي كاهد و كم كم از بين مي برد. آنچه تو اختراع كرده اي، در حقيقت براي تقويت حافظه نيست، بلكه وسيله اي است براي حفظ يك خاطره. و آنجا كه مي گويي به كمك اين حروف صاحب خرد و شعور برتر مي شوند، در حقيقت سرابي را نشان مي دهي بدون آنكه به آبي دسترسي باشد. چه زماني كه آنان مطالبي را مي بينند، بدون آنكه آنها را آموخته باشند، خيال مي كنند جزو دانايان هستند در حالي كه ناداناني هستند كه براي اجتماع نكبت مي آفرينند و اين در شرايطي است كه خود را خردمند و صاحب شعور مي دانند.

امروزه بر هر كس كه حداقل لحظاتي به اين واقعيت بينديشد، اين نكته كه گفتيم مبرهن است؛ اما با وجود آن، در حول و حوش خود انبوهي از «تئوت» هاي مصر و متعصب و پيامبران پرخروشي را كه فقط با يك چشم ، قدرت نگريستن دارند مي بينيم كه فقط به تواناييهاي صنعت و تكنيك چشم دوخته اند، بدون آنكه به اين جنبه نيز بپردازند كه تكنولوژي چه چيزهايي را ويران ساخته است. اين گونه افراد را مي توان «تكنوفيل» (دلباختگان تكنولوژي) دانست كه مانند يك عاشق كه به معشوق خود نظاره مي كند، به تكنيك مي نگرند بدون آنكه لحظه اي نقاب از ديگر چهرة آن برداشته و يا حتي ذره اي به عواقب آتي آن بينديشند. اين چنين انسانهايي خطرناكند و بايد با احتياط با آنان روبه رو شد.

واقعيت اين است كه قراردادي منعقد مي شود كه براساس آن تكنيك هم مي دهد و هم مي ستاند. فقط كساني كه داراي قدرت تعقل و عقل سليم هستند مي توانند خود را از هيجان زدگيهاي ناشي از تحول و نوآوري تكنيك مصون نگاه دارند و عنان از كف ندهند.

اين است كه اگر در موردي و يا زمينه اي راه را براي صنعت و تكنيك بازگشوديم، بايد تمام تبعات آن را بپذيريم. زيرا هر چه را كه در توان و بالقوه داراست و بدان منظور فراهم آمده است به انجام خواهد رساند. تنها وظيفه اي كه ما عهده دار آن هستيم در اين خلاصه مي شود كه اين كاربرد و هدف و وظيفه تكنولوژي را بشناسيم. به عبارت ديگر اگر راهي را براي ورود تكنيك به فرهنگ خود باز كرديم، بايد اين امر را با بصيرت و چشمان باز انجام دهيم.

تكنولوژيهاي مهم، «دانش انحصاري» را براي بهره مندان از خود پديد مي آورد و اين افراد اطلاعاتي را در «انحصار» خود مي گيرند و اين دقيقا همان نكته اي كه تاموس بيان مي دارد: كساني كه با بهره گيري و يا به كارگيري تكنولوژي خاصي را در كنترل خود دارند، خواسته يا ناخواسته و رفته رفته صاحب اقتداري خاص و تسلطي انكارناپذير خواهند شد و آن را بر كسان ديگري كه از اين قدرت محرومند و افسار اين تكنولوژي را در دست ندارند بي رويه اعمال مي كنند.

به اين ترتيب، اگر بتوان اين واقعيت را يك توطئه ناميد، مي توان گفت كه اين امر توطئه يك جامعه و فرهنگ است عليه خودش.

در اينجا فقط به ذكر يك مثال مي پردازم كه چگونه تكنولوژي جديد برداشت جديدي از «آنچه واقعيت دارد» را به جاي استنباط قديمي آن باعث مي شود، و چگونه با خلق يك مفهوم جديد از يك واقعيت قديم، استنباط قديمي را از همان واقعيت به گور مي‌سپارد.

اين روش به ظاهر بي اشكال ارزيابي آموخته هاي يك دانش آموز و يا دانشجو را در نظر بگيريد. با دريافت پاسخ سوالاتي كه از يك داوطلب در امتحان مي شود، به او «نمره» مي دهيم. اين روش در نزد و ذهن اغلب قريب به اتفاق ما امري طبيعي مي نمايد، چنانكه هرگز دربارة ماهيت آن نمي انديشيم و از معناي واقعي آن غافل هستيم. شايد درك اين مطلب براي اغلب ما دشوار باشد كه اعداد و نمره در واقع يك ابزار و وسيله و اگر بهتر بخواهيد يك تكنولوژي است كه ما به كمك آن قضاوت خود را درباره ديگران اعلام مي داريم. چه بسا باشند كساني كه درك اين نكته برايشان مشكل باشد كه كاربرد اين ابزار و تكنيك چقدر شگفت آور و نامناسب است.

براي اولين بار در سال ۱۷۹۲ در دانشگاه كمبريج، براساس پيشنهاد يك استاد به نام ويليام فاريش انشا و نوشته هاي دانشجويان را با نمره ارزيابي كردند. در مورد اين ويليام فاريش اطلاع زيادي در دست نيست و جز معدودي افراد كسي دربارة او و از او چيزي نشنيده است. با اين همه پيشنهاد او براي تعيين مقدار كمي قدرت تفكر انساني، گام تعيين كننده اي شد براي ساختار جديدي از مفاهيم رياضي و به رياضيات و معيارهاي آن مفهوم و تصوري ديگر اعطا كرد.

اگر بتوان قدرت كيفي يك انديشه را با عدد مشخص كرد، پس به تبع آن بايد بتوان قدرت كيفي بخشايش، عشق،‌ نفرت، زيبايي، آفرينندگي، هوشمندي، و حتي تندرستي را با ارقام و اعداد بيان و ارزيابي نمود. هنگامي كه گاليله اظهار داشت زبان طبيعت، زبان رياضيات است، هرگز به ذهنش خطور نمي كرد كه حوزه و ميدان احساسات بشري و تواناييها و معارف انساني را در درون اين زبان- رياضيات- بگنجاند. اما امروزه روز اغلب ما به چنين كاري مشغوليم. روان شناسان ما، جامعه شناسان و آموزگاران و مربيان ما عدم استفاده از اعداد را براي ارزيابي كارهاشان غيرممكن مي دانند. آنها بر اين عقيده اند كه دانش قابل اعتماد را بدون كمك از اعداد نه مي توان تحصيل كرد و آموخت و نه مي توان بيان كرد و ارزش گذاري نمود. من نمي خواهم ادعا كنم كه اين برداشت و تصور، احمقانه و يا خطرناك است، بلكه مي گويم، حداقل عجيب و درخور شگفتي و تعمق است و شگفت آورتر اينكه بسياري از ما در اين امر هيچ شگفتي و نكتة درخور توجه و تعمق نمي بينيم.

اگر گاليله، شكسپير يا توماس جفرسون مي شنيدند كه از فلان شخص انتظار قدرت خلاقه بيشتري مي رود زيرا درجه هوش و ذكاوت او ۱۳۴ است و يا آن ديگري داراي درجه حساسيت ۲/۷ است و يا مثلا ارزش مقاله اين شخص دربارهرشد و

تحقیق تأملي كوتاه در رابطه فرهنگ و تكنولوژي تكنـوپـولـي

نوشته تحقیق تأملي كوتاه در رابطه فرهنگ و تكنولوژي تكنـوپـولـي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق نگاهي به علم از ديدگاه قرآن و احاديث

چكيده

اين مجموعه كه پيش رويتان قرار دارد،‌ كاري است تحقيقاتي در مورد علم، اين مقاله تحقيقاتي علم را از منظر قرآن و احاديث و روايات مورد بررسي قرار داده است. همه ما مي دانيم كه علم و دانش از اهميت و جايگاه ويژه اي در دين و آئين ما برخوردار مي‎باشد آيات فراوان و احاديث و روايات زيادي در اين مورد نقل شده است؛ از طرف ديگر علم و دانش استوارترين وسيله اي است كه امور اجتماعي و وضعيت زندگي ما را به خوبي اداره مي‌كند و بر آدمي لازم است كه تا آن جا كه توانايي دارد در اين راه قدم بگذارد و از اين نعمت الهي كه به ما ارزاني شده به نحوه شايسته بهره ببرد. به همين خاطر هدف اين مجموعه اينست كه تا جايي كه امكان دارد جايگاه و ارزش و اهميت علم را از طريق آيات و روايات و همچنين احاديث براي خوانندگان آشكار سازد. اين مقاله از هفت قسمت تشكيل شده است و در هر قسمت آيات و احاديث مربوط به آن نقل شده است. به عنوان مثال قسمت اول در مورد علم در قرآن است. در  اين قسمت آياتي از قرآن كريم كه مربوط به علم مي‎شود جمع آوري شده است و در اين بخش نوشته شده است و يا مثلاً در قسمت جايگاه علم، احاديث و روايات مربوط به اين بخش از منابع مختلفي جمع آوري شده است و در اين قسمت نوشته شده است. در واقع هدف كلي اين مجموعه اين بوده است كه علم كه اينهمه در موردش تأكيد شده است را از جنبه هاي مختلف به خوانندگان عزيز بشناسد. اين چند جمله چكيده اي بود در مورد معرفي اين مجموعه مقاله كه انشاء ا… مطالعه خواهيد كرد.

 

مقدمه

علم چيست؟ اگر به ظاهر كلمه نگاه كنيم از سه حرف ساده تشكيل شده است. اما همين كلمه ساده در خودش معناي وسيع و گسترده اي دارد. علم در فرهنگ دهخدا به معناي دانستن، تعيين كردن، دريافتن، ادراك، استوار كردن، انفاق، معرفت دقيق و با دليل بر كفيات مهينه و يا حضور معلوم نزد عالم، دانست و يقين، معرفت و هر چيز دانسته، دانش و آگاهي و معرفت و شناسائي، هنر، فضل، به كار رفته است. در فرهنگ دهخدا در بعد از معناي علم سخناني از شاعران و بزرگان ادبي در اين مورد بيان شده كه به اختصار چند مورد از آنها را ذكر مي كنيم. مثلاً ابوالفضل بيهقي گفته: ما را از علم خويش بهره دادي و هيچ چيز دريغ نداشتي تا دانا شديم. يا در كتاب كليله و دمنه آمده است، طلب علم و ساختن توشه آخرت از مهماتست خواجه عبدا… انصاري مي‌گويد: علم بر سرتاج است و مال بر گردن غل …

در فرهنگ دهخدا علم آموختن به معناي تعليم دادن دانش، ياد دادن علم به ديگران آمده است. در ادامة اين مطلب سنائي شاعر بزرگ گفته است و چو علم آموختي از حرص آنكه ترس،‌ كاندر شب- چو دزدي با چراغ آيد،‌ گزيده تر برد كالا.

در فرهنگ دهخدا علم داراي تقسيمات زيادي است كه به چند نمونه از آنها به صورت فهرست وار اشاره مي‌كنم. علم احجار، علم اخلاق، علم ادب،‌ علم اديان، علم استخراج (بيان احكام به واسطه قواعد نجومي يا رملي)، علم انشاء (مطالب را نيكو و فصيح نوشتند)، علم اندازه (هندسه)، علم با كار (علمي كه عمل شود)، علم بديع، علم بلاغت هر چند مورد ديگر، … اگر بخواهيم همة آنها را ذكر كنيم در اينجا نمي گنجد.

علم در فرهنگ معين هم علاوه بر معناهايي كه در فرهنگ دهخدا آمده است به معناي ادراك مطابق يا حصول صور اشيا نزد عقل چه آنكه نفس معلوم باشد كه علم حضوري است و يا به واسطة معلوم باشد كه علم حصولي است. علم نوريست مقتبس از مشكات نبوت در دل بنده مؤمن كه بدان راه يابد بخداي يا به كار خداي يا به حكم خداي.

علم در فرهنگ معين هم تقسيمات به خصوصي دارد كه به چند نمونه از آنها در ذيل اشاره شده است.

– آخرت (علمي كه به فساد بودن فاسد نشود و آن علم تأمين سعادت آخرويست)، – اجمالي (علم به اشيا در مقام اجمال)، سير اخلاق (علم اخلاق)، – ادني (علم طبيعي)، – اعلي (علم الهي)، – اقوال (علم به قواعد سخن گفتن، – برهان (علم منطق) و …

اما خود علم در زبان فارسي و عربي بود و معناي متفاوت به كار برده مي‎شود و غفلت از اين دو نوع كاربرد اغلب به مطالعاتي عظيم انجاميده است، ۱- معناي اصلي و نخستين علم، دانستن در برابر ندانستن است به همه دانستينها صرف نظر از نوع آنها علم مي گويند و عالم كسي را مي گويند كه جاهل نيست. مطابق اين معنا اخلاق، رياضيات، فقه، دستور زبان، مذهب، زيست شناسي و نجوم همه علم اند و هر كس يك يا چند رشته از آنها را بداند عالم دانسته مي‎شود.

خداوند به اين معنا عالم است، يعني نسبت به هيچ امري جاهل نيست و براي او مسأله مجهولي وجود ندارد. محتواي قرآن به اين معنا علمي است يعني كه مجموعه يي از دانستني هاست و هر كس آنها را بداند عالم به قرآن است. همه فقها عالم اند و هر كس از خدا و صفات و افعال او آگاهي داشته باشد نيز عالم است، ديده مي‎شود كه در دين معناي علم در برابر جهل قرار مي‎گيرد، كلمه KNOWLEDGE در انگليسي CONNALSSANCE در فرانسه معادل اين معناي علم اند. ۲- كلمه علم در معناي دوم منحصراً اگر بدانستني هايي اطلاق مي‎شود كه از طريق تجربه مستقيم حسي بدست آمده باشند. علم در اينجا در برابر جهل قرار نمي گيرد بلكه در برابر همة دانستنيها قرار مي‎گيرد. كه مستقيماً از آزمون حسي برنمي خيزند. اخلاق (دانش خوبي ها و بديها) متافيزيك (دانش احكام و عوارض هستي مطلق) عرفان (تجارب دروني و شخصي) منطق (ابزار هدايت فكر)، فقه، اصول، بلاغت و … همه بيرون از علم به معناي دوم آن قرار مي گيرند. و همه به اين معنا غيرعلمي اند.

فهرست مطالب

مقدمه

علم در قرآن

ارزش علم

اهميت علم

جايگاه علم

آثار بركات علم

انواع علم

بهترين علم

منابع

تحقیق نگاهي به علم از ديدگاه قرآن و احاديث

نوشته تحقیق نگاهي به علم از ديدگاه قرآن و احاديث اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

پنجشنبه 15 فروردین 1398

تحقیق مديريت مدرسه مدار

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق مديريت مدرسه مدار

خلاصه:

مفهوم مديريت فرآيند مدار بهبود مستمر كيفيت و رضايت دانش آموزان از طريق بهبود فرآيند است. همچنين رهبري آموزشي عبارتست از ياري و مدد به بهبود كار آموزشي است و هر عملي كه بتواند معلم را يك گام به جلوتر ببرد.رهبري آموزشي خوانده مي‎شود.

رهبر آموزشي مي بايست در بهبود وضع آموختن كودكان و ايجاد فضاي مناسب براي آموختن دانش آموزان و … اهتمام ورزد.

 

مقدمه:

از مشاغلي كه نقش بسيار مهمي در افزايش و كيفيت مصنوع جمع ساز دارد مديريت سازماني مي‎باشد و از انواع مديريت ها، مديريت بر سازمان هاي آموزشي و پرورشي است بويژه در سطوح پايين آن كه ارتباط با درون داد و برون داد آن سيستم دارد و به عبارتي در تربيت و هدايت قشر نوپاي جامعه سهيم مي باشد، لذا مديريتي را مي طلبد كه به دور از هرگونه فشار رواني مخاطره آميز باشد. فشار رواني در ابعاد و جنبه هاي مختلفي بر مديران تأثير مي گذارد و متاثر از فرهنگ سازمان است.

فرهنگ سازماني نشأت گرفته از مديريت سازماني مي‎باشد از آنجا كه مدير بر فرهنگ موجود در سازمان تأثير مي گذارد در اين زمينه لازم است فرهنگ قوي ايجاد نمايد تا نيروي انساني موجود در واحد تحت سرپرستي او احساس آرامش و امنيت كنند.

 

مفهوم مديريت فرايندمدار

مفهوم مديريت فرايندمداري عبور مستمر كيفتي و رضايت دانش‌آموزان از طريق بهبود فرايند است. مديريت فرايندمدار يك رويكرد سازماني است كه با هدف ارتقاي مستمر كيفيت جامع بهسازي روش‌ها و استفاده مطلوب از امكانات و بهره‌گيري از راهبردهاي فرايندي عملكرد مدرسه را بهبود مي‌بخشد. ص‌۳۵

رويكرد نوين مديريت، فرايند محور در مقابل نگاه مديريت سنتي مبتني بر درونداد كمك مي‌كند تا مدير مدرسه همه‌ي منابع و توانمنديهاي مدرسه خود را به منظور ارتقاي كيفي مدرسه به كار بندد. ص ۳۵

نگاه نسبتي درونداد راه‌حل بسياري از مشكلات و موانع و نواقص را در ورودي‌هاي سيستم جستجو مي‌كند در حاليكه رويكرد فرايند مدار و نتيجه گرا معتقد است كه با تضمين كيفيت همراه به بهسازي و ارتقاي فرايند و استراتژي‌هاي آن مي توان بسياري از انتظارات و نيازها را پاسخ داد.

در مفهوم سنتي مديريت كار وقتي خوب انجام شده كه درصد قبولي از بالاترين ميزان برخوردار باشد. طبق اين مفهوم مديران همه تلاش خود را به افزايش درصد قبولي دانش‌آموزان متمركز مي‌كنند نه فرايند يادگيري.

در اين نگرش سنتي مديران و معلمان اغلب دانش‌آموزان را افراد بي‌انگيزه و ناتوان از شناخت نيازهايشان مي‌دانند و در پاسخ به اعتراض دانش‌آموزان از وضعيت نمره درسي اين جمله را بيان مي‌كنند شما خوب درس نخوانديد و به حرف معلم گوش نداديد. دانش‌آموزان نيز فكر مي‌كنند كارشان فقط حفظ مفاهيم كتاب‌ها و آوردن نمره قبولي است نه بيشتر لكن در رويكرد فرايند مداري همه تلاش و هدف مدرسه و مدير معطوف به رضايت دانش‌آموزان و توسعه يادگيري است.

مديران فرايند مدار معتقدند تا وقتي رضايت دانش‌آموزان و معلمان حاصل نشده است در مدرسه كاري انجام نگرفته است در اين مفهوم دانش‌آموز ارباب و سرور است.

طبق مفهوم مديريت مدار رضايت همه كاركنان مدرسه بويژه معلمان مورد توجه قرار مي‌گيرد.

مدارس كيفي جامع چيست؟

حسن ارتباط بين كاركنان از جمله معلمان و دانش‌آموزان و توسعه رفتار آنان در كلاس درس افزايش اثر بخشي مدرسه و كاربرد مفاهيم و ابزارهاي مديريت كيفيت جامع‌ از جمله عناصر مدارس كيفي جامع هستند.

در مدارس كيفي جامع وظيفه مشخص مديريت سرو سامان دادن امكانات و منابع براي پاسخ به نيازهاي خارج از مدرسه است. مدارس كيفي جامع به رهبران فرايند مدار احتياج دارد كه آينده نگر بوده و پذيراي پيشنهاد‌ها و تجربيات جديدي باشند.

مهارت كارگروهي در مدرسه:

همه معلمان و كاركنان مدرسه به طور موثر در برنامه هاي يادگيري و رضايت دانش‌آموزان و فعاليت‌هاي بهبود و ارتقاي مستمر كيفيت نقش دارند. مدارس نمي‌توانند تنها به توانايي، قابليت و هوش مديران متكي باشند. بلكه همه كاركنان بايد بسيج شوند و هر كس در حوزه فعاليت خود نسبت به بهبود شرح وظايف در جهت تعميق يادگيري و رضايت دانش‌آموزان تلاش كند. بنابراين مديران فرايند مدار براي ايجاد محيطي مشاركت پذير بايد نگرش خود را نسبت به سازماندهي كارها تغيير دهند. مديران سنتي درونداد و وظيفه‌گرا كارهاي روزانه و جاري را به معاونان و ديگر كاركنان مدرسه و كارهاي بهبود مدرسه و روش هاي كار را به خودشان واگذار مي‌كنند. ص ۱۲۷

اين نوع سازماندهي در كار خلاقيت و نوآوري را در كاركنان كاهش مي‌دهد. ذوق و شوق كار را از بين مي‌برد. فضاي مدرسه به فضايي ساكت و سرد تبديل مي‌شود. در حاليكه هدف مديريت مدار بهبود امور مدرسه از طريق تلفيق كار روزانه و كار بهبود كيفيت بخشي است به طوري كه همه كاركنان مدرسه اين نگرش را كه «كار من نيست» از ذهن خود خارج كنند. ص ۱۳۹

بعضي از ويژگيهاي گروه با كيفيت:

 1. همه اعضاي گروه در فرايند مشاركتها، گزارش‌ نهايي و ارائه پيشنهاد فعال هستند.
 2. اتحاد و همدلي بين اعضاي گروه.
 3. گروه بايد در مورد مسائل فردي خودداري كنند و به دستور كار جلسه بپردازند.
 4. گروه به نقاط ضعف و فعاليت‌هاي الگو و نمونه مدرسه توجه خاص دارد.
 5. گروه به موضوعات خارج از مدرسه مانند والدين و مراكز علمي ديگر توجه مي‌كند.
 6. گروه داراي تجارب به زبان و ادبيات تقريباً‌ يكساني هستند. ص ۱۳۱

اكثر كارهاي مهمي كه در مدارس امروز انجام مي‌شود به عنوان بخشي از كار گروهي تلقي مي‌شود و بخش وسيعي از قدرت و توان مدارس از كار گروهي و مشاركت كاركنان در امور مدرسه نشأت مي‌گيرد.

مديريت فرايندمدار كمك مي‌كند تا اولاً گروههاي فعالي در مدرسه شكل گرفته و ثانياً به خاطر داشتن حس ارتباط و مناسبات انساني، گروه‌ها از اثر بخشي بيش‌تري برخوردار شوند.

مديريت كيفيت جامع:

مديريت كيفيت جامع، مدارس امروز را در مواردي نظير فرايند ارزشيابي و قبولي دانش‌آ‎موزان ارتقاي جذابيت مدرسه نزد دانش‌آموزان و معلمان بهبود برنامه‌هاي درسي و آموزشي، سرعت و ارائه خدمات آموزشي و پرورشي بهتر و كاهش هزينه بهبود مي‌بخشد.

مدارسي كه فاقد بينش سيستمي و روش‌هاي اجرايي بوده و بر نياز دانش‌آموزان و معلمان تمركز نداشته باشد نمي‌توانند در دراز مدت به بهبود و ارتقاي مستمر كيفيت و مشاركت همه كاركنان و ايجاد شبكه‌هاي همكاري پايدار دست يابند. بي‌توجهي به هر كدام نوعي ضعف كاربرد، محسوب مي‌شود.

مديريت كيفيت جامع، روش مديريت گروهي انجام دادن كار براي بهبود مداوم كيفيت و بهره‌وري قابليت‌ها و استعدادهاي مديريت و نيروي انساني است.

مديريت كيفيت جامع چيزي نيست كه فقط با تصويب و امضاي مسائل ويا تفويض اختيار به ديگران اكتفا شود بلكه اگر مدير خود شخصاً مديريت و رهبري نكند موفق

تحقیق مديريت مدرسه مدار

نوشته تحقیق مديريت مدرسه مدار اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق پوششهاي لايه نازك، كاربرد خواص مكانيكي و روشهاي اندازه گيري

خواص مكانيكي لايه ها

تركيب عمومي (طرح عمومي)

رفتار مكانيكي لايه ها از دو ديدگاه اصلي داراي اهميت است. در اصل،‌ مطالعه و فهميدن چنين رفتارهايي مي‎تواند منجر به درك بهتر ما از خواص تودة مواد شود. در عمل كار رضايت بخش بسياري از قطعات لايه اي به شكل و ترتيب قرار گرفتن لايه هاي پايدار- كه مي‎توانند در برابر تاثيرات محيط زيست تاب بياورند- بستگي بحراني دارد.

مانند خيلي از خواص ديگر لايه ها، خواص مكانيكي لايه ها هم به چند تايگي معمولي فاكتورهاي وابسته در آماده سازي آنها بستگي دارد. به دليل مشكلات تجربي و محدوديت هاي موجود در آزمايشها، اكثريت كار انجام شده روي خواص مكانيكي روي لايه هاي چند بلوري انجام گرفته و اين به خاطر ساختار مختلط بيشتر لايه ها است. مطالعاتي دربارة برآراستي لايه ها انجام شده، اما طبيعت اندازه گيري دقيق،‌ كه مستلزم استخراج اطلاعات خواص مكانيكي است،‌ و عدم قطعيت مشكلاتي را در اين مطالعات ايجاد مي‌كند.

بيشتر مطالعات انجام شده دربارة لايه هاي فلزي بوده اند و به مواد دي الكتريك كه در قطعات الكتريكي و اپتيكي گوناگون اهميت دارند نيز توجه شده است. اندازه گيري ها شامل فشار (تنش) و كرنش، خزش، رفتار قالب پذيري و نرمي، قدرت شكست و در پايين ترين سطح و كمترين حد شامل سختي مي‎شوند. مدلهاي تئوري گوناگوني پيشنهاد شده اند كه اگرچه در اين مرحله حتي در جزئيات با تجربه توافق دارند ولي آنها را در نظر نمي گيريم. با وجود اين، يك اصول عمومي وجود دارند كه به عنوان راهنما براي كارهاي بعدي بكار گرفته مي‎شوند.

وقتي لايه ها با تبخير گرمايي، يا با تجربه بخار روي يك بستر گرمايي، شكل مي گيرند، آنگاه اگر ضريب انبساط لايه ها و بستر گرمايي يكسان باشد وقتي سيستم تا دماي اتاق سرد مي شود، يك فشار گرمايي ايجاد شده و پيشرفت مي‌كند. اين اثر- كه در بسياري از موارد اتفاق مي افتد- خودش را به شكل جداسازي لايه ها از سطح به وضوح نشان مي‎دهد. در حقيقت هنگامي كه بستر گرمايي در دماي اتاق است، فشار گرمايي ذخيره شده در لايه هاي رسوبي رابا هيچ وسيله اي نمي توان آشكار كرد. دمايي كه لايه ها در آن شكل مي گيرند، از آنجايي كه مفهوم بد تعريفي است، ممكن است با دماي بستر گرمايي تفاوت داشته باشد. مخصوصا وقتي كه اتمهاي چگاليده با يك سرعت بالاي گرمايي وارد مي‎شوند: اثر «دما»ي لايه هاي چگاليده به عاملهاي تعادل كه گرماي مادة چگال را كنترل مي‌كنند بستگي دارد و اين عاملها معمولاً به سختي قابل تشخيص هستند. قستمي از دماي سطح بستر گرمايي توسط تابشهاي دريافت شده از منبع تعيين مي‎شود و قسمتي از آن را گرماي نهاني كه توسط لايه هاي چگاليده داده شده تعيين مي‌كند. وقتي ضخامت لايه هاي فلزي افزايش پيدا مي كند، كسر بزرگي از انرژي گرمايي كه از بستر گرمايي تابش مي كند ممكن است بازتابيده شود. بعلاوه وقتي ثابتهاي اپتيكي لايه هاي بسيار نازك با ضخامت به سرعت (و اغلب با رفتاري بسيار پيچيده) تغيير مي‌كنند اين اثر به دشواري قابل تشخيص است. قبل از بحث كردن دربارة جزئيات اين اثر،‌ مي‎پردازيم به روشهاي تجربي اي كه براي مطالعه خواص مكانيكي لايه هاي نازك به كار مي روند.

۲-۵) تكنيك هاي تجربي

الف) اندازه گيري تنش و كرنش

اندازه گيري تنش (فشار) در لايه ها معمولاً با تكنيك باريكه- خمش انجام مي‎شود. تكنيكي كه در آن لايه ها روي يك باريكة مستطيلي نازك ته نشين شده و رسوب مي‌كنند. در اندازه گيري انحرافهاي كوچكي كه در تداخل سنجي،‌ ظرفيت و نظم و ترتيب الكترومكانيكي به كار گرفته شده رخ مي‎دهد هر تغييري مي‎تواند در روشها ايجاد شود. در بيشتر موارد حل عمومي براي خمش باريكة مركب از دو ماده با خواص الاستيكي متفاوت، تا وقتي كه ضخامت لايه در برابر ضخامت باريكه كم است، مورد نياز نمي باشد.

اگر لايه ها به طور ثابتي مقيد به بستر گرمايي باشند و اگر شارش نرم و قالب پذيري در سطح مياني به وجود نيايد آنگاه براي ضخامت باريكه (d) ، مدول يانگ (Y)، نسبت پواسون () و فشار (S) در ضخامت لايه (t) داريم:

(۱-۵)

وقتي كه  شعاع انحناي فشار باريكة اوليه،‌ مستقيم فرض شود.

اندازه گيري مستقيم كرنش با متد بارگيري مستقيم عليرغم مشكلات زيادي كه وابسته به زياد شدن لايه ها است، بكار مي رود. طرح يكي از سيستمهايي كه استفاده مي‎شود در شكل (۱-۵) نشان داده شده است (اين طرح در اصل براي مطالعات تاره ها طراحي شده بود ولي بعدها براي كار لايه ها تعديل شد).

 

شكل ۱-۵- دستگاه اندازه گيري تنش- كرنش

سيم لوله/ آهنربا فشار مشخصي را به لايه ها مي رساند و كشيدگي لايه به وسيله ترانسفورماتور ديفرانسيلي گزارش مي‎شود. در موارد ديگر،‌ براي اندازه گيري كشيدگي هاي بسيار كوچك مشاهده شده از روشهاي اپتيكي استفاده مي‎شود در حاليكه روشهاي معمولي از نوع بالا براي لايه هاي تقريباً ضخيم تر- در محدودة ضخامت ۱/۰ ميكرومتر- بكار گرفته مي شوند، و اين به دليل مشكلات شديد بررسي و مطالعه نمونه هاي نازك تر است. يك تناوب در روش بارگيري خطي اين است كه ببينيم كدام لايه ها در انتهاي يك سيلندر زياد شده است و توسط فشار ديفرانسيلي يك برآمدگي ايجاد كرده است. فريزهاي تداخلي شكل گرفته شده بين لايه و سطح مرجع يك روش حساس را براي اندازه گيري پس زدن ايجاد مي‌كند. در يك تقريب ناقص ممكن است فرض شود كه لايه ها به صورت يك كلاهك كروي تغيير شكل پيدا مي‌كند. اگر a شعاع لايه، T0 كشش لايه با تفاضل فشار صفر و  شعاع انحنا براي فشار P استفاده شدهباشد آنگاه:

(۲-۵)

(۳-۵)

وقتي كه t ضخامت لايه، Y مدول يانگ و  نسبت پواسون باشد.

در حقيقت شكل سطح لايه ها نزديك به سطح يك حركت انتقالي درجه دوم است و يك اندازه بهتر از شعاع لايه با دو اندازه گيري از ارتفاع لايه در بالاتر از حد پايه بدست مي آيد، يكي در نقطه اوج و ديگري در ربع وتر (شكل ۲-۵). با توجه به شكل ۲-۵ شعاع انحنا توسط فرمول زير داده مي‎شود:

(۴-۵)

 

شكل ۲-۵

يك روش برجستة مطالعه لايه ها، روش دقيق و شسته رفته بر آراستي رشد لايه هاي طلا مي‎باشد. در اين روش لايه ها مي‎توانند روي سطح يك بلور سنگ نمك رشد كنند و فشار بسيار شديد جريان آب يك حفره در بستر (زير تراز) ايجاد مي‌كند و باقي ماندة لايه ها روي بلور باقي مي مانند. مشكلات معمول پيوستن لايه ها نيز قابل اجتناب هستند.

گرچه كرنش هاي اصلي در ريز بلورك هاي يك لايه ممكن است توسط پهناي الكتروني يا حلقه ها و مكانهاي پراش پرتو X محدود شود ولي اغلب جدا كردن چنين اثرهاي مشخصي از اثرهايي در سايز بلورك ها دشوار است.

ب) اندازه گيري شكست كرنش:

براي مطالعه شكست لايه ها در زير فشار و درك روند آن دو روش به كار مي رود. در روش اول كه براي مطالعة لايه هاي ته نشين شده استفاده مي‎شود، يك چرخة استوانه‌اي (استوانة چرخان) با سرعت زيادي كه سبب شكست مي‎شود مي چرخد. [چسبندگي و كشش سطحي بين لايه ها و چرخانه كم است].

در روش دوم، كه در ميكروسكوپ الكتروني از آن استفاده مي شود، لايه روي يك صفحة شكاف دار (شكل ۳-۵) در انتهاي جايي كه نيروها از هم جدا مي‎شوند ثابت مي‎شود. گرچه از اين راه شكست فشارها به طور تقريبي به دست مي‎آيد ولي اين روش از اين جهت سودمند است كه ساختار لايه و حركت و جابجايي در رفتگي ها در طول آزمايش قابل مشاهده است.

 

 

 

(شكل ۳-۵)

۳-۵) فشاري كه تبخير گرمايي در لايه ها ايجاد مي‌كند: (هافمن ۱۹۶۰)

براي نشان دادن مطلب بالا، وقتي يك لايه رسوب مي‌كند روي يك بستر گرمايي؛ اگر ضريب انبساط گرمايي لايه و مادة بستر گرمايي متفاوت باشد، انتظار مي رود كه حالتي از فشار و تنش در لايه ها به وجود آيد. اگرچه قبلاً اين بدست آمده و مشخص شده كه در اثر انقباض ديفرانسيلي در بسياري از مواد يك تنش و فشار داخلي به وجود مي‎آيد.

نتايج مخشصي از فشار لايه هاي آهني در شكل (۴-۵) نشان داده شده اند؛ كه فشار به وجود آمده از اثر انقباض ديفرانسيلي از كل فشار مشاهده شده كسر شده است.

بزرگي فشار داخلي هم به ضخامت لايه و هم به دماي بستر گرمايي بستگي دارد و محتمل است كه از تركيب ساختار لايه ها به وجود آمده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

(شكل ۴-۵)

فشار كششي در تبخير گرمايي لايه هاي آهن

A حالتي است كه در آن دماي بستر Cْ ۱۰۰ است. B حالتي است كه دماي بستر Cْ۱۶۵ است و نمودار C در حالتي است كه دماي بستر Cْ۲۴۰ ميباشد.

به دليل اينكه لايه ها اغلب به صورت پيچيده روي بستر يافت مي شوند، اين واضح است كه تغيير فشار با عمق بازتابي از تغيير ساختار لايه ها با عمق است. هم تراكم و هم كشش تنش داخلي (فشار داخلي) اغلب با

تحقیق پوششهاي لايه نازك، كاربرد خواص مكانيكي و روشهاي اندازه گيري

 

نوشته تحقیق پوششهاي لايه نازك، كاربرد خواص مكانيكي و روشهاي اندازه گيري اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس

بازار خدمات مالي هم چون بانكداري، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمايه‌گذاري بطور فزاينده‌اي از طريق وسايل الكترونيكي در حال رونق گرفتن مي‌باشد. يكي از اين وسايل اينترنت مي‌باشد. برخي از بانكها و مؤسسات مالي از اين مسئله واهمه دارند كه اينترنت روش سنتي امور تجاري آنها را از بين ببرد.

حتي با وجود اينكه كشور سوئيس در حيطه بانكداري «بويژه» داراي شهرت بين‌المللي مي‌باشد و در اينگونه خدمات مالي پيشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجيح مي‌دهند كه با بانكداران خود رودرور و حضوري ملاقات كنند با اين حال در كشور سوئيس از سالها پيش طرز فكر بانكداري بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسياري از كشورها در سوئيس نيز در مقابل توسعه سريعي كه در بازار رخ مي‌‌دهد قوانين بانكداري الكترونيك بسيار كند جلو مي‌رود. اما با بررسي‌هاي انجام شده مشخص گرديد كه با رخداد موضوعات خاص و ويژه در قلمرو و بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات مالي الكترونيكي وجود چهارچوب قانوني كافي به شناخت هر چه بيشتر آنها كمك خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانكداري الكترونيكي:

پيدايي وارائه خدمات مالي توسط وسايل الكترونيكي همانند موضوعات بانكداري سنتي مثل مواردي كه جهت ارائه خدمات مورد نياز مؤسسات بين المللي هستند يا مشاوران قضايي در رابطه با موضوعاتي كه شركت تجاري در ارتباط با مشتريان خود نياز دارد (تشخيص هويت شناخت مشتريان و جلوگيري از پولشويي و غيره) و موضوعاتي از قبيل حفاظت از اطلاعات ظهور پيدا كرد.

تا به امروز راهنمايي ويژه‌اي در رابطه با مسئوليت‌هاي متشكل جهت تهيه خدمات بانكداري الكترونيك اعلام و منتشر نشده است. نيازهاي مهم جهت دارا بودن يك مؤسسه مناسب و ارائه اطمينان جهت معاملات تجاري مطلوب ما را به وضع قانوني خارج از قانون فعلي بانكداري سوئيس و هم چنين فراهم كنندگان خدمات بانكداري الكترونيك هدايت مي كند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌هاي خاص خود نيز باشد.

تأييد قوه قضائيه جهت ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي هر دولت را تحت فشار قرار مي‎دهد تحت قوانين كشور سوئيس و در بيشتر موارد بانكداري به طور اعم، دلالان و واسطه هاي مالي با بيمه گران و ديگر موضوعاتي كه در ارتباط با فعاليت سرمايه گذاري مي باشند نياز به اخذ مجوز از ۳ بخش قانون گذاري خدمات مالي در كشور سوئيس مي‌باشند كه عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاري دولتي سوئيس، قانون سرمايه گذاري وجوه و نظارت بوسيلة كميسيون بانكداري دولت FBC . مجموعاً قوانين دولت سوئيس براي جلوگيري از پولشويي به كار مي رود. برعكس در مديريت سرمايه گذاري و مشورت براي سرمايه گذاري و ديگر فعاليت هاي از اين قبيل اين گونه موضوعات مشمول رسيدگي توسط FBC مي باشند.

با وجود اين، دستاورد حوزة قضايي در ارتباط با بانكداري سوئيس و تأمين قانوني آن را داراي تضمين خاصي نمي باشد و با تكيه بر ذات خدمات ارائه شده در كشور سوئيس از فراهم كنندة اينگونه خدمات در داخل كشور حمايت مي‎شود. بجز مورد سرمايه گذاري خارجي يك اصل قانوني در بخش داخلي كشور مي‌گويد:

بانكهاي خارجي، واسطه گران مالي، بيمه ها و شركت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام كنند يا در پي نگه داري و ادامة فعاليت سازماني خود و يا فعاليت هاي متمركز مديريتي باشند درگير مقامات قضايي و گرفتن مجوز مي‎شوند. برقراري حدود و ثغور خدمات مالي داخل كشور كشور سوئيس هنوز موضوع مورد رسيدگي FBC جهت اخذ مجوز براي آن است حتي وقتي كه خدمات مستقيما با مشتريان آن كشور سروكار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانكي الكترونيكي به وسيلة وابستة خود درگير مسائل كاري در كشور سوئيس باشد شايد موضوعات خاص حقوقي بوجود آيد مثل: مشكلات مستقيم يا غيرمستقيم كاري نماينده اي كه به صورت يك شعبه يا دفتر نمايندگي خدمات خارجي را ارائه مي‎دهد تحت فشارهايي كه توسط FBC به آن وارد مي‎شود (كميسيون بانكداري دولت). بطور مشابه نگهداري يك مركز تلفن يا سرور در كشور سوئيس مي‎تواند نتيجة حقوقي متفاوتي را براي ارائه دهنده خدمات بانكي الكترونيكي خارجي داشته باشد. در رابطه با سرمايه گذاري وجوه خارجي و اقدامات مشابه محدوديت در معافيت مالياتي به كار گرفته نمي‎شود. هرگونه توزيع سرمايه در يا داخل كشور سوئيس براي سرمايه گذاري وجوه خارجي يا موارد مشابه سرمايه گذاري اين وجوه (تعاريف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گيري بوسيلة FBC مي‎باشد. در اين حيطه منظور سوئيس براي سرمايه گذاران با ديگر كشورهايي كه كانون اينگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معناي حقوقي خاص). وضعيت ديگر ناشي از اين حقيقت است كه ميزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمايه گذاري عمومي نمي باشد اما از طرف ديگر پيشنهاد هاي حرفه اي هيچ سطح اطمينان بخشي از استانداردهاي اينكار را ندارد. بعلاوه در اينجا معافيتي براي سرمايه گذاران خيالي و غيرواقعي، اشخاص با ثروت خالص بالا، يا مبالغ با حداقل تعهدات مالي وجود ندارد. فقط در رابطه با توزيعات سرمايه اي غيرعمومي مؤسسات معافيت وجود دارد. مثل مبالغ خارجي كه بوسيله اينترنت جابجا مي‎شوند كلاً خارج از اين معافيت هستند. اينگونه پيشنهادات فرض مي‎شوند كه هدف سرمايه گذاران براي مبالغ بزرگ در سوئيس هستند. جهت اعتلاي يك پيشنهاد اينترنتي سرمايه گذاري وجوه يا اقدامات مشابه در جريان توزيعات سرمايه اي سوئيس عرضه كنندة پيشنهاد مي‌بايست ابزار حفاظت در مقابل اينگونه ارائه به اشخاص (يا ديگر مؤسسات) را دارا باشد. FBC هنوز در اين مورد راهنمايي به چاپ نرسانده است اما موارد زير شايد در اين مورد راهنما باشند: (I) – هيچگونه اي- ميل يا ارتباط مستقيم ديگري در رابطه با پيشنهاد نبايد به افراد در سوئيس فرستاده شود (ii) – وب سايت هاي شامل اطلاعات پيشنهادي بايد حاوي قيد سلب مسئوليت مبرهن و واقع و معنادار باشند (شامل پيشنهاد مبالغ بزرگ به اشخاص در سوئيس نباشند). (iii) – اوراق پيشنهادي نبايد به فرانك سوئيس قابل تقسيم باشند و هيچ انتقالي در وب سايتهاي سوئيسي نبايد انجام شود. (بنگاههاي وابسته يا اشخاص ثالث) (iv) – هيچ شماره تلفن يا آدرس قراردادي نبايد در سوئيس ارائه شود و (V)- ارائه گذرنامه قانوني كه مطمئن شويم آيا براستي شخص در سوئيس مي‎تواند جوابگو و مسئوليت پذير باشد يا قادر به وارد شدن به قرارداد مي‎باشد. (مثل نياز به اطلاعات دربارة جايا محل اقامت يا محدودة زندگي يا نياز به ارائه سندي از يك مكان، آژانس حكومتي يا غيره كه به ارائه دهندة خدمت فرستاده مي‎شود).

بويژه تأكيد مي‎شود كه آيا اين موارد به يكي از زبانهاي سوئيس، آلماني، فرانسه يا ايتاليايي به يكي از دفاتر پيشنهاد شده اند يا آيا به آدرس در سوئيس مراجعه شده اند هر يك از عوامل مي‎تواند وضعيت و اهداف اشخاص را در سوئيس گواهي كند.

قراردادهاي غيركاغذي و حمايت از مشتريان آن و قوانين اختصاصي جهت آنها:

قانون گذاري و قواعد:

تا به امروز هيچ قانون ويژه اي يا راهنمايي مشروحي در رابطه با شناخت موارد خاص در قراردادهاي الكترونيكي اعلان نشده است. بنابراين قوانين سنتي هم چنان در اقتصاد الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي به كار گرفته مي‎شوند مثل: نمونه اي از قانون قراردادهاي متكي به خود (قائم به ذات خود)، كد ملي جهت تعهدات و قوانين وابسته به آن، و در موردي از قانون بين المللي خاص، اصلاحيه امور حقوقي و قضايي و تقويت دادرسي در اجتماع و موارد بازرگاني در تاريخ ۱۶/۹/۱۹۸۹ (اجلاسيه لوگانوا) و قانون اختصاصي بين المللي از قوانين دولت سوئيس. با اين وجود دفتر مركزي ارتباطات در تاريخ ۱۹/۱/۲۰۰۰ دربارة صدور آيين نامة امضاهاي الكترونيكي اظهارنظر نمود. بعلاوه معقولانه مي‎توان انتظار داشت تلاشهاي قانونگذاري در دايرة امور تجارت الكترونيكي در سالها يا ماههاي آتي ايجاد شوند. بانكداري الكترونيكي ممكن است به وسيلة خدمات معين از منابع خارجي به اشخاص ثالث يا گروهي از شركت ها ارائه شود. در اين رابطه بخشنامه اي در تاريخ ۱/۱۱/۱۹۹۹ توسط FBC جهت منابع خارجي در محدودة شركت ها با عنوان قوانين بانكي سوئيس و منابع خارجي كشور هر دور تهيه گرديد.

تحقیق بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس

نوشته تحقیق بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

چهارشنبه 14 فروردین 1398

تحقیق در مورد اتيلن اكسايد

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق در مورد اتيلن اكسايد

تاريخچه:

اتيلن اكسايد (Ethylen Oxide) براي اولين بار در سال ۱۸۵۹ توسط ميثمي دان فرانسوي چارلز آدولف ورتز (Charles Adolphe Wurtz) بدست آمد. اين دانشمند اتيلن اكسايد را از تركيب ۲- كلرواتانول با يك پايه به دست آورد.

در طول جنگ جهاني اول اين ماده از لحاظ صنعتي اهميت پيدا كرد و از آن براي توليد دو محصول اتيلن گلايكول (خنك كننده رادياتور) و همچنين ساخت بمب شيميايي گاز خردل استفاده شد.

در سال ۱۹۳۱ ديگر شيمي دان فرانسوي روشي براي تهيه اتيلن اكسايد به طور مستقيم از اتيلن و اكسيژن با استفاده از كاتاليزور نقره پيدا نمود. از سال ۱۹۴۹ تقريباً تمام توليد اتيلن اكسايد صنعتي، به همين روش انجام مي‎گيرد.

به طور خلاصه، اتيلن اكسايد از واكنش اتيلن و اكسيژن روي كاتاليزور و نقره در دماي ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجة سانتيگراد به دست مي‎آيد. فشار اين فرايند در محدوده ۱ تا ۲ مگاپاسكال و معادله شيميايي آن به صورت زير است:

بازدة اين واكنش معمولاً بين ۷۰ تا ۸۰% است. روشهاي گوناگوني براي توليد اتيلن اكسايد وجود دارد كه از لحاظ صنعتي هيچ يك ارزش روش ذكر شده را ندارند.

موارد استفاده:

گاز اتيلن اكسايد، توانايي از بين بردن باكتري ها، قارچ ها و كپك ها را داراست و بنابراين براي استريل كردن موادي كه نمي توان آنها را با استفاده از حرارت استريليزه نمود، كاربرد فراواني دارد. (موادي كه در اثر حرارت تخريف مي‎شوند) استريليزه كردن با اتيلن اكسايد براي حفاظت ادويه جات در سال ۱۹۳۸ توسط شيميدان آمريكايي به كار گرفته شد و هنوز هم استفاده مي‎شود. علاوه بر اين، اتيلن اكسايد براي استريليزه كردن تجهيزات پزشكي مانند باند و لوازم جراحي و بخيه استفاده مي‎شود.

بيشترين مصرف اتيلن اكسايد به عنوان مادة واسطه در توليد ديگر محصولات شيميايي است. عمده مصرف آن در توليد اتيلن گلايكول است. اتيلن گلايكول براي توليد پلي استرها (مانند پلي اتيلن ترفتالات) براي ساخت فيبرها، بطري ها و فيلمهاي مخصوص و همچنين توليد ضديخ براي رادياتور اتومبيل ها به كار مي رود. اتيلن اكسايد هم علاوه بر مصارف ذكر شده، به عنوان يك ماده واسطه در توليد گسترة وسيعي از مواد شيميايي مانند اتانول آمين ها، گلايكول اترها براي پوشش سطوح و اتوكسي لات ها براي فرمولاسيون سورفكتانت ها.

اتانول آمين ها را مي‎توان از واكنش اتيلن اكسايد با آمونياك به دست آورد. از اتيلن اكسايد در توليد شوينده ها نيز استفاده مي‎شود.

نكات بهداشتي:

استنشاق اتيلن اكسايد سمي است. نشانه هاي اين مسموميت سردرد و سرگيجه بوده و پيشرفت بيماري با تشديد نشانه هاي آن و همچنين تشنج همراه است. در ضمن شوك ناگهاني و حالت اغما (كما) نيز به دنبال دارد. تماس اتيلن اكسايد با پوست، خارش ايجاد كرده و بخار آن تنفس را مشكل مي‌كند. استنشاق بخار آن منجر به پر شدن ريه از اين سيال مي گردد كه عواقب بدي را به دنبال دارد. حيوانات آزمايشگاهي كه در معرض تماس با اين ماده قرار گرفتند، دچار درجات بالايي از سرطان كبد شدند، در حاليكه نشانه اي از سرطان در انسانهايي كه براي مدت طولاني با آن سروكار داشتند و يا مقدار ناچيزي (دوز پائين) از اتيلن اكسايد به آنها تزريق شد، ديده نشد. تماس طولاني با اتيلن اكسايد ممكن است احتمال بيماري آب مرواريد را در انسان تقويت كند. اتيلن اكسايد تاثيرات وراثتي بي شماري روي حيوانات دارد و با جهش ژنتيكي نرخ بالايي از سقط جنين را به همراه دارد. تاثيرات وراثتي اتيلن اكسايد روي انسانها به خوبي مطالعه نشده است، اما به وضوح معلوم شده است كه تاثيرات مشابهي روي انسانها دارد.

توليد:

توليد اتيلن اكسايد با اكسيداسيون مستقيم اتيلن توسط اكسيژن روشي است كه حدوداً ۹۵% اتيلن اكسايد مصرفي در جهان به اين روش تهيه مي‎شود.

در طراحي هاي قديمي از هوا به جاي اكسيژن استفاده مي شد كه نسبت به اكسيژن بازدة كمتري دارد. امروزه با توجه به بازدة بالاتر و همچنين قيمت مناسب اكسيژن، استفاده از روش جديد به صرفه تر است.

در اكثر طراحي ها، نيمي از اتيلن اكسايد توليدي براي فروش خالص سازي مي‎شود و نيمي ديگر به واحد توليد اتيلن گلايكول فرستاده مي‎شود كه در اكثر موارد واحد توليد اتيلن گلايكول در كنار واحد اتيلن اكسايد وجود دارد. طراحي هايي نيز وجود دارد كه اتيلن اكسايد توليدي تماماً براي توليد اتيلن گلايكول استفاده مي‎شود و يا تماماً براي فروش خالص سازي مي‎شود.

توليد اتيلن اكسايد و اتيلن گلايكول از آنجا كه دو ماده مهم براي توليد بسياري از فرآورده هاي آلي هستند، در هر كشوري ضروري به نظر مي رسد.

تحقیق در مورد اتيلن اكسايد

نوشته تحقیق در مورد اتيلن اكسايد اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic