مجله

پنجشنبه 15 فروردین 1398

تحقیق مديريت مدرسه مدار

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق مديريت مدرسه مدار

خلاصه:

مفهوم مديريت فرآيند مدار بهبود مستمر كيفيت و رضايت دانش آموزان از طريق بهبود فرآيند است. همچنين رهبري آموزشي عبارتست از ياري و مدد به بهبود كار آموزشي است و هر عملي كه بتواند معلم را يك گام به جلوتر ببرد.رهبري آموزشي خوانده مي‎شود.

رهبر آموزشي مي بايست در بهبود وضع آموختن كودكان و ايجاد فضاي مناسب براي آموختن دانش آموزان و … اهتمام ورزد.

 

مقدمه:

از مشاغلي كه نقش بسيار مهمي در افزايش و كيفيت مصنوع جمع ساز دارد مديريت سازماني مي‎باشد و از انواع مديريت ها، مديريت بر سازمان هاي آموزشي و پرورشي است بويژه در سطوح پايين آن كه ارتباط با درون داد و برون داد آن سيستم دارد و به عبارتي در تربيت و هدايت قشر نوپاي جامعه سهيم مي باشد، لذا مديريتي را مي طلبد كه به دور از هرگونه فشار رواني مخاطره آميز باشد. فشار رواني در ابعاد و جنبه هاي مختلفي بر مديران تأثير مي گذارد و متاثر از فرهنگ سازمان است.

فرهنگ سازماني نشأت گرفته از مديريت سازماني مي‎باشد از آنجا كه مدير بر فرهنگ موجود در سازمان تأثير مي گذارد در اين زمينه لازم است فرهنگ قوي ايجاد نمايد تا نيروي انساني موجود در واحد تحت سرپرستي او احساس آرامش و امنيت كنند.

 

مفهوم مديريت فرايندمدار

مفهوم مديريت فرايندمداري عبور مستمر كيفتي و رضايت دانش‌آموزان از طريق بهبود فرايند است. مديريت فرايندمدار يك رويكرد سازماني است كه با هدف ارتقاي مستمر كيفيت جامع بهسازي روش‌ها و استفاده مطلوب از امكانات و بهره‌گيري از راهبردهاي فرايندي عملكرد مدرسه را بهبود مي‌بخشد. ص‌۳۵

رويكرد نوين مديريت، فرايند محور در مقابل نگاه مديريت سنتي مبتني بر درونداد كمك مي‌كند تا مدير مدرسه همه‌ي منابع و توانمنديهاي مدرسه خود را به منظور ارتقاي كيفي مدرسه به كار بندد. ص ۳۵

نگاه نسبتي درونداد راه‌حل بسياري از مشكلات و موانع و نواقص را در ورودي‌هاي سيستم جستجو مي‌كند در حاليكه رويكرد فرايند مدار و نتيجه گرا معتقد است كه با تضمين كيفيت همراه به بهسازي و ارتقاي فرايند و استراتژي‌هاي آن مي توان بسياري از انتظارات و نيازها را پاسخ داد.

در مفهوم سنتي مديريت كار وقتي خوب انجام شده كه درصد قبولي از بالاترين ميزان برخوردار باشد. طبق اين مفهوم مديران همه تلاش خود را به افزايش درصد قبولي دانش‌آموزان متمركز مي‌كنند نه فرايند يادگيري.

در اين نگرش سنتي مديران و معلمان اغلب دانش‌آموزان را افراد بي‌انگيزه و ناتوان از شناخت نيازهايشان مي‌دانند و در پاسخ به اعتراض دانش‌آموزان از وضعيت نمره درسي اين جمله را بيان مي‌كنند شما خوب درس نخوانديد و به حرف معلم گوش نداديد. دانش‌آموزان نيز فكر مي‌كنند كارشان فقط حفظ مفاهيم كتاب‌ها و آوردن نمره قبولي است نه بيشتر لكن در رويكرد فرايند مداري همه تلاش و هدف مدرسه و مدير معطوف به رضايت دانش‌آموزان و توسعه يادگيري است.

مديران فرايند مدار معتقدند تا وقتي رضايت دانش‌آموزان و معلمان حاصل نشده است در مدرسه كاري انجام نگرفته است در اين مفهوم دانش‌آموز ارباب و سرور است.

طبق مفهوم مديريت مدار رضايت همه كاركنان مدرسه بويژه معلمان مورد توجه قرار مي‌گيرد.

مدارس كيفي جامع چيست؟

حسن ارتباط بين كاركنان از جمله معلمان و دانش‌آموزان و توسعه رفتار آنان در كلاس درس افزايش اثر بخشي مدرسه و كاربرد مفاهيم و ابزارهاي مديريت كيفيت جامع‌ از جمله عناصر مدارس كيفي جامع هستند.

در مدارس كيفي جامع وظيفه مشخص مديريت سرو سامان دادن امكانات و منابع براي پاسخ به نيازهاي خارج از مدرسه است. مدارس كيفي جامع به رهبران فرايند مدار احتياج دارد كه آينده نگر بوده و پذيراي پيشنهاد‌ها و تجربيات جديدي باشند.

مهارت كارگروهي در مدرسه:

همه معلمان و كاركنان مدرسه به طور موثر در برنامه هاي يادگيري و رضايت دانش‌آموزان و فعاليت‌هاي بهبود و ارتقاي مستمر كيفيت نقش دارند. مدارس نمي‌توانند تنها به توانايي، قابليت و هوش مديران متكي باشند. بلكه همه كاركنان بايد بسيج شوند و هر كس در حوزه فعاليت خود نسبت به بهبود شرح وظايف در جهت تعميق يادگيري و رضايت دانش‌آموزان تلاش كند. بنابراين مديران فرايند مدار براي ايجاد محيطي مشاركت پذير بايد نگرش خود را نسبت به سازماندهي كارها تغيير دهند. مديران سنتي درونداد و وظيفه‌گرا كارهاي روزانه و جاري را به معاونان و ديگر كاركنان مدرسه و كارهاي بهبود مدرسه و روش هاي كار را به خودشان واگذار مي‌كنند. ص ۱۲۷

اين نوع سازماندهي در كار خلاقيت و نوآوري را در كاركنان كاهش مي‌دهد. ذوق و شوق كار را از بين مي‌برد. فضاي مدرسه به فضايي ساكت و سرد تبديل مي‌شود. در حاليكه هدف مديريت مدار بهبود امور مدرسه از طريق تلفيق كار روزانه و كار بهبود كيفيت بخشي است به طوري كه همه كاركنان مدرسه اين نگرش را كه «كار من نيست» از ذهن خود خارج كنند. ص ۱۳۹

بعضي از ويژگيهاي گروه با كيفيت:

 1. همه اعضاي گروه در فرايند مشاركتها، گزارش‌ نهايي و ارائه پيشنهاد فعال هستند.
 2. اتحاد و همدلي بين اعضاي گروه.
 3. گروه بايد در مورد مسائل فردي خودداري كنند و به دستور كار جلسه بپردازند.
 4. گروه به نقاط ضعف و فعاليت‌هاي الگو و نمونه مدرسه توجه خاص دارد.
 5. گروه به موضوعات خارج از مدرسه مانند والدين و مراكز علمي ديگر توجه مي‌كند.
 6. گروه داراي تجارب به زبان و ادبيات تقريباً‌ يكساني هستند. ص ۱۳۱

اكثر كارهاي مهمي كه در مدارس امروز انجام مي‌شود به عنوان بخشي از كار گروهي تلقي مي‌شود و بخش وسيعي از قدرت و توان مدارس از كار گروهي و مشاركت كاركنان در امور مدرسه نشأت مي‌گيرد.

مديريت فرايندمدار كمك مي‌كند تا اولاً گروههاي فعالي در مدرسه شكل گرفته و ثانياً به خاطر داشتن حس ارتباط و مناسبات انساني، گروه‌ها از اثر بخشي بيش‌تري برخوردار شوند.

مديريت كيفيت جامع:

مديريت كيفيت جامع، مدارس امروز را در مواردي نظير فرايند ارزشيابي و قبولي دانش‌آ‎موزان ارتقاي جذابيت مدرسه نزد دانش‌آموزان و معلمان بهبود برنامه‌هاي درسي و آموزشي، سرعت و ارائه خدمات آموزشي و پرورشي بهتر و كاهش هزينه بهبود مي‌بخشد.

مدارسي كه فاقد بينش سيستمي و روش‌هاي اجرايي بوده و بر نياز دانش‌آموزان و معلمان تمركز نداشته باشد نمي‌توانند در دراز مدت به بهبود و ارتقاي مستمر كيفيت و مشاركت همه كاركنان و ايجاد شبكه‌هاي همكاري پايدار دست يابند. بي‌توجهي به هر كدام نوعي ضعف كاربرد، محسوب مي‌شود.

مديريت كيفيت جامع، روش مديريت گروهي انجام دادن كار براي بهبود مداوم كيفيت و بهره‌وري قابليت‌ها و استعدادهاي مديريت و نيروي انساني است.

مديريت كيفيت جامع چيزي نيست كه فقط با تصويب و امضاي مسائل ويا تفويض اختيار به ديگران اكتفا شود بلكه اگر مدير خود شخصاً مديريت و رهبري نكند موفق

تحقیق مديريت مدرسه مدار

نوشته تحقیق مديريت مدرسه مدار اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic