مجله

تحقیق خدمات مشاوره درسازمان هلال احمر

« مقدمه »

كشور ما از نظر حادثه خيزي چه در مورد بلاياي طبيعي مثل سيل و زلزله و چه حوادث بشري مثل تصادفات رانندگي و سقوط هواپيما،‌متأسفانه در بين كشورهاي جهان رتبه دهم را داراست و به اين لحاظ سالانه متحمل خسارات سنگين اقتصادي و مهم تر از آن ضايعات و تلفات انساني چه از ظر مرگ و مير و چه از نظر معلوليت هاي جسمي و رواني ناشي از حوادث و بلايا مي گردد.

كه اين مورد اخير خود در دراز مدت به دليل از بين بردن عملكرد نيروي انساني ، از نظر فيزيكي و رواني مجدداً خسارات اقتصادي هنگفتي را به جامعه ما تحميل مي نمايد. متأسفانه چرخش در اين دايره بسته روز به روز بر مشكلات اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و بهداشتي جامعه مي افزايد.

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان عمده ترين نهاد امدادي ، در زمان وقوع حوادث و بلايا، وظيفه امداد رساني و نجات افراد حادثه ديده را چه در داخل كشور و چه در اقصي نقاط جهان كه مورد نياز باشد به عهده دارد . طبعاً در چنين شرايطي ، افراد زيادي دچار صدمات جسمي ، رواني حاد مي شوند كه لزوم رسيدگي سريع را جهت حفظ جان آنان و پيشگيري  از تشديد عوارض مرا ايجاب مي‌نمايد، دربعد امداد رساني فيزيكي و جسمي توسط هلال اهمر اقدامات مؤثري صورت گرفته ، ليكن بعد بسيار مهم امداد رساني رواني و به عبارت ديگر مداخله در بحران هاي رواني ناشي از حوادث و بلايا،‌كمتر مورد توجه قرار گرفته است. و لازم است به اين وجهه نيز پرداخته شود.

اين طرح پيشنهادي ، در واقع زمينه اي را مهيا مي كند، تا در كنار امداد فيزيكي به امداد رواني  حادثه ديدگان ناشي از حوادث يا بلاياي طبيعي نيز توجه ويژه به عمل آيد و با اقدامات تخصصي و رسيدگي هاي به موقع از ايجاد يا تشديد اختلالات و بيماريهاي رواني در دراز مدت پيشگيري شود.

بديهي است كه اين امر بسيار حياتي كاملاً در راستاي وظايف و اهداف اصلي جمعيت هلال احمر كه همانا تسكين آلام بشري و تأمين سلامت انسان ها است مي باشد.

(مباني نظري ارائه خدمات مشاوره اي)

هدف اصلي مشاوره فراهم آوردن موقعيتي مناسب براي مراجع است تا بتواند راحت تر و رضايتبخش تر به زندگي اش ادامه دهد. مشاوره با تسهيل فرايند رشد، شناسايي و حل مشكلات ،‌آموزش شيوه هاي تصميم گيري درست و نحوة مواجهه با بحرانهاي زندگي همراه است و به گسترش بينش و حل تعارضهاي دروني و رشد روابط سازنده با ديگران انجامد وظيفه مشاور آن است كه رشد مراجع را تسهيل و تسريع كند. براي ارزشهاي او احترام قائل شود و توان تصميم گيري را در مراجع تقويت كند (هاوارد ،‌۱۹۹۶)

به نظر رابينسون مشاوره عبارت از كمك به افراد عادي براي كسب سازش بهتر با خود و ديگران افزايش بلوغ عاطفي ، استقلال و قبول مسئوليت است. بنابراين با افراد عادي و حتي با كساني كه مشكل رواني خاصي ندارند نيز مي توان مشاوره كرد از اين رو مشاوره به افزايش كارآمدي و سازش بهتر با خود و محيط پيرامون منجر گردد.

با توجه به تعاريف زيباي مشاوره كه در سازماندهي خدمات مشاوره در هلال احمر به خوبي مي توان از آنها استفاده كرد مي توان گفت قسمت مهمي از خدمات پيشگيرانه است (آموزش كنترل استرس و مقابله با بحرانها) و قسمتي از خدمات هم درماني و در هنگام بروز حوادث ضروري مي باشد اما به جرأت مي توان گفت خدمات رشدي جزء اساسي مشاوره در هلال احمر مي باشد و با اطلاع رساني صحيح هم براي پرسنل و كاركنان و امدادگران و هم براي افراد مراجعه كننده زمينه هاي افزايش بلوغ عاطفي ، استقلال و قبول مسئوليت و شيوه هاي تصميم گيري درست را فراهم نمود و به افزايش كارآمدي و توانمندي افراد كمك نمود.

(سوابق ارائه خدمات مشاوره اي در داخل سازمان هلال احمر)

طبق ماده ۲و۳ اساسنامه جمعيت هلال احمر مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۲ جمعيت هلال احمر وظيفه دارد تا براي تسكين آلام بشري تلاش نموده و از زندگي و سلامت انسان ها خصوصاً در هنگام حوادث حمايت نمايد به منظور تحقق اصول فوق، سازمان داوطلبان با بهره گيري از توان و تخصص كادر مددكار و روانشناس شاغل در ستاد و مراكز استانها ،‌در كنار كمك ها و خدمات مادي و مالي ، نسبت به ارائه انواع خدمات مشـاوره اي با هـدف راهـنمايي و هـدايت مـددجويان به سوي زندگي بهتر اقدام مي نمايد. خدمـات مشـاوره اي فـوق با رعايـت كلـيه اصول مددكـاري و روانشناختي ارائه مي گردد. و تلاش مي شود تا با توانمند سازي روحي و رواني و تقويت ابعاد مثبت زندگي و شخصيتي مددجويان مهارتهاي زندگي آنان ارتقاء يابد.

در هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه نيز به دليل شيوع بالاي اختلالات روحي و رواني ميان آسيب ديدگان و باقي ماندگان حادثة روانشناسان و مددكاران با حضور در محل حادثـه و تشكيل تيم هاي حمـايت رواني ، خدمات مشاوره اي به حادثه ديدگان ارائه مي نمايند.

همانطور كـه از مواد اسـاسنامه جـمعيت هلال احمر برداشت مي شود ارائه خدمات مشاوره اي بسيار محدود و تنها مي توان در ستاد و مراكز استانها از توان و تخصص مددكاران استفاده نمود و هنگام بازديد و تحقيق در سازمان هلال احمر خلأ ارائه خدمات مشاوره اي توسط مشاوران متخصص و باتجربه كاملاً به چشم مي خورد اميدوارم در آينده شاهد ارائه انواع خدمات مشاوره اي اعم از خانواده تحصيلي، شغلي در سازمان هلال احمر باشيم كه اين امر به تحقق اهداف سازمان هلال احمر كمك شاياني خواهد كرد.

«اهداف سازمان»

امروزه در تمامي كشورهاي جهان حوادث و بلاياي اتفاق مي افتد كه منجر به مرگ و معلوليت جسمي و رواني زيادي مي گردد كه اين صدمات و آسيب ها در كشورهاي در حال توسعه به مراتب بيش از كشورهاي توسعه يافته است.

 

در گذشته اقدامات جهاني در ارتباط با حوادث غيرمترقبه عمدتاً بر نيازهاي اساسي افراد آسيب ديده، همچون چادرهاي امدادي ،‌غذا،‌آب سالم و ايمن سازي در مقابل بيماريهاي واگيردار استوار بوده و كمتر به نيازهاي رواني و اجتماعي آنها توجه مي‌شده است . اما در چند سال اخير اين نگرش تغيير يافته و اين واقعيت پذيرفته شده است كه مي بايست به نيازهاي رواني اجتماعي آسيب ديدگان توجه بيشتري مبذول گردد. زيرا مشكلات رواني    ناشي از حوادث و سوانح از نظر جايگاه و حجم اختلال قاعده هرم عوارض پزشكي ناشي از سوانح را تشكيل مي دهد.

يكي از پيامدهاي نامطلوب حوادث و بلايا شيوع نسبتاً بالاي اختلالات رواني در بازماندگان است كه در بررسي ها،‌حدود ۴۰-۵۰% را گزارش نموده اند كه اين ميزان به مراتب بيش از شيوع اختلالات رواني در افراد ساكن در مناطق آسيب ديده بوده است. از اين رو بايد از طرفي در پي مهار حوادث و كاهش اثر آن و تعديل آسيب هاي آن بود و از ديگر سو با آموزش صحيح براي رويارويي با حادثه مهيا شود.

در بررسي هاي علمي، تأكيد شده است كه سازماندهي مناسب در مقابله با بلاياي طبيعي موجب كاهش شيوع اختلال هاي رواني در كشور مي شود.

از جمله اين اقدامات پيشگيرانه سازماندهي مناسب آموزش افراد جامعه قبل از وقوع هر گونه بلايا و همچنين آموزش و درمان به موقع اختلالات رواني آسيب ديدگان است كه زمينه را براي كاهش پيامدهاي جسمي ،‌رواني و اجتماعي ناشي از بلايا فراهم مي نمايند.

در واقع اهداف سازمان هلال احمر و صليب سرخ در تمام دنيا مشترك است.

۱- بـشر دوستـي  ۲- بيـغرضي  ۳- بـي طرفي   ۴- عدم وابستگي  ۵ –خدمات داوطلبانه    ۶-وحدت و يگانگي ۷-جهانشمولي

در سازماني مانند جمعيت هلال احمر كه تلاش براي تسكين آلام بشري، تأمين احترام انسانها و حمايت زندگي و سلامت انسانها را تعهدي جدي و مستمر براي خود مي داند ، علاوه بر سازماندهي در راستاي كاهش آسيب احتمالي ، بايد تلاش بي شائبه اي را براي بالا بردن سطح آگاهي روانشناختي افراد جامعه قبل، حين و بعد از وقوع بلا يا و حوادث غيرمترقبه آغاز نمايد و اهداف سازمان هلال احمر كه خدماتي انگيزه بخش ،‌تسهيل كننده ترويج گر ارائه مي دهد و وضعيت آسيب پذيرترين مردم را ارتقاء مي بخشد و هدايت و هماهنگ سازي ياريهاي جهاني نهضت به قربانيان سوانح طبيعي را بر عهده دارد. رابطه اي نزديك با اهداف كلي و اختصاصي مشاوره  دارد كه در ادامه بيان مي شود .

حتي نمادهايي چون پرنده، كبوتر، برگ درخت زيتون و پرچم سفيد به عنوان مظاهر صلح نشانه دوستي ،‌معاشرت، مصاحبت، ملايمت رفتار وگفتار با يكديگر و رحمت و شفقت نسبت به يكديگر است. به عقيده پپينسكي در مشاوره به بررسي ودرمان مشكلات رواني نسبتاً سطحي مبادرت مي شود. اين مشكلات علل جسماني دارد و صرفاً بر اثر عوامل محيطي حاصل شده اند . مشاور پس از ايجاد رابطه با مراجع به تشخيص مشكل و سپس درمان آن مي پردازد .

تحقیق خدمات مشاوره درسازمان هلال احمر

نوشته تحقیق خدمات مشاوره درسازمان هلال احمر اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic