مجله

پایان نامه ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس

پيشگفتار:

اين قابليت كه بتوان يك كامپيوتر را در هر كجا به كامپيوتري ديگر در جايي ديگر متصل كرد، به منزلة يك سكة دو رو است؛ براي اشخاصي كه در منزل هستند گردش در اينترنت بسيار لذت بخش است در حالي كه براي مديران امنيت در سازمان ها، يك كابوس وحشتناك به حساب مي‎آيد.

«ديوار آتش» پياده سازي مدرني از روش قديمي حصارهاي امنيتي است: خندقي عميق دور تا دور قلعه حفر مي كردند. اين الگو همه را مجبور مي‌كند تا براي ورود يا خروج از قلعه، از يك پل متحرك و واحد بگذرند و بتوان همه را توسط پليس حراست بازرسي كرد. در دنياي شبكه هاي كامپيوتري، همين راهكار ممكن خواهد بود: يك سازمان مي‎تواند هر تعداد شبكة محلي داشته باشد كه به صورت دلخواه به هم متصل شده اند، اما تمام ترافيك ورودي يا خروجي سازمان صرفاً از طريق يك پل متحرك (همان ديوار آتش) ميسر است.

مطالب اين پايان نامه در دو فصل تنظيم شده است. فصل اول به معرفي ديوارهاي آتش مي پردازد. در اين فصل، مطالبي از قبيل اثرات مثبت و منفي ديوار آتش، تواناييها و ناتواناييهاي آن، نحوة عملكرد ديوارهاي آتش، انواع ديوار آتش، معماري هاي ديوار آتش و نحوة انتخاب، پياده سازي و آزمايش يك ديوار آتش بررسي مي‎شوند. اين فصل،‌ يك ديد جامع در مورد نحوة انتخاب ديوار آتش منطبق با سياست امنيتي سازمان مي‎دهد. فصل دوم به پياده سازي نرم افزاري يك ديوار آتش فيلتر كنندة بسته با استفاده از ابزار ارائه شده در سيستم عامل لينوكس، يعني iptables مي پردازد. در اين فصل، مطالبي از قبيل نحوة پيكربندي سيستم مبتني بر لينوكس به عنوان يك مسيرياب، جداول و زنجيرها، قوانين و تطبيق ها و اهداف، پيكربندي iptables، مشخصات فيلترسازي، تعميم ها، مشخصات هدف، تركيب NAT با فيلترسازي بسته و نحوة ذخيره و بازيابي دستورات iptables بررسي مي‎شوند. اين فصل، نحوة نوشتن قوانين ديوار آتش فيلتر كنندة بسته را به منظور كنترل مناسب ترافيك ورودي يا خروجي توضيح مي‎دهد.

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب……………………………. ۳

فهرست شكل ها…………………………… ۹

فهرست جدول ها………………………….. ۱۱

چكيده (فارسي)………………………….. ۱۲

فصل اول: ديوارهاي آتش شبكه………………. ۱۳

۱-۱ : مقدمه…………………………. ۱۴

۱-۲ : يك ديوار آتش چيست؟……………… ۱۵

۱-۳ : ديوارهاي آتش چه كاري انجام مي دهند؟. ۱۶

۱-۳-۱ : اثرات مثبت………………… ۱۶

۱-۳-۲ : اثرات منفي………………… ۱۷

۱-۴ : ديوارهاي آتش، چه كارهايي را نمي توانند انجام دهند؟  ۱۸

۱-۵ : چگونه ديوارهاي آتش عمل مي‌كنند؟…… ۲۰

۱-۶ : انواع ديوارهاي آتش……………… ۲۱

۱-۶-۱ : فيلتر كردن بسته……………. ۲۲

۱-۶-۱-۱ : نقاط قوت…………….. ۲۴

۱-۶-۱-۲ : نقاط ضعف…………….. ۲۵

۱-۶-۲ : بازرسي هوشمند بسته…………. ۲۸

۱-۶-۲-۱ : نقاط قوت…………….. ۳۱

۱-۶-۲-۲ : نقاط ضعف…………….. ۳۲

۱-۶-۳ : دروازة برنامه هاي كاربردي و پراكسيها  ۳۲

۱-۶-۳-۱ : نقاط قوت…………….. ۳۵

۱-۶-۳-۲ : نقاط ضعف…………….. ۳۶

۱-۶-۴ : پراكسيهاي قابل تطبيق……….. ۳۸

۱-۶-۵ : دروازة سطح مداري…………… ۳۹

۱-۶-۶ : وانمود كننده ها……………. ۴۰

۱-۶-۶-۱ : ترجمة آدرس شبكه………. ۴۰

۱-۶-۶-۲ : ديوارهاي آتش شخصي…….. ۴۲

۱-۷ : جنبه هاي مهم ديوارهاي آتش كارآمد…. ۴۲

۱-۸ : معماري ديوار آتش……………….. ۴۳

۱-۸-۱ : مسيرياب فيلتركنندة بسته…….. ۴۳

۱-۸-۲ : ميزبان غربال شده يا ميزبان سنگر ۴۴

۱-۸-۳ : دروازة دو خانه اي………….. ۴۵

۱-۸-۴ : زير شبكة غربال شده يا منطقة غيرنظامي  ۴۶

۱-۸-۵ : دستگاه ديوار آتش…………… ۴۶

۱-۹ : انتخاب و پياده سازي يك راه حل ديوار آتش    ۴۸

۱-۹-۱ : آيا شما نياز به يك ديوار آتش داريد؟   ۴۸

۱-۹-۲ : ديوار آتش، چه چيزي را بايد كنترل يا محافظت كند؟    ۴۹

۱-۹-۳ : يك ديوار آتش، چه تأثيري روي سازمان، شبكه و كاربران

خواهد گذاشت؟…………… ۵۰

۱-۱۰ : سياست امنيتي …………………. ۵۱

۱-۱۰-۱ : موضوعات اجرايي……………. ۵۲

۱-۱۰-۲ : موضوعات فني………………. ۵۳

۱-۱۱ : نيازهاي پياده سازي…………….. ۵۴

۱-۱۱-۱ : نيازهاي فني………………. ۵۴

۱-۱۱-۲ : معماري…………………… ۵۴

۱-۱۲ : تصميم گيري……………………. ۵۵

۱-۱۳ : پياده سازي و آزمايش……………. ۵۶

۱-۱۳-۱ : آزمايش، آزمايش، آزمايش!……. ۵۷

۱-۱۴ : خلاصه ………………………… ۵۸

فصل دوم: پياده سازي ديوار آتش با استفاده از iptables    ۶۰

۲-۱ : مقدمه…………………………. ۶۱

۲-۲ : واژگان علمي مربوط به فيلترسازي بسته. ۶۲

۲-۳ : انتخاب يك ماشين براي ديوار آتش مبتني بر لينوكس ۶۵

۲-۴ : به كار بردن IP Forwarding و Masquerading…. 65

۲-۵ : حسابداري بسته………………….. ۷۰

۲-۶ : جداول و زنجيرها در يك ديوار آتش مبتني بر لينوكس ۷۰

۲-۷ : قوانين………………………… ۷۴

۲-۸ : تطبيق ها………………………. ۷۵

۲-۹ : اهداف…………………………. ۷۵

۲-۱۰ : پيكربندي iptables…………………. 76

۲-۱۱ : استفاده از iptables……………….. 77

۲-۱۱-۱ : مشخصات فيلترسازي………….. ۷۸

۲-۱۱-۱-۱ : تعيين نمودن آدرس IP مبدأ و مقصد ۷۸

۲-۱۱-۱-۲ : تعيين نمودن معكوس…….. ۷۹

۲-۱۱-۱-۳ : تعيين نمودن پروتكل……. ۷۹

۲-۱۱-۱-۴ : تعيين نمودن يك رابط…… ۷۹

۲-۱۱-۱-۵ : تعيين نمودن قطعه ها…… ۸۰

۲-۱۱-۲ : تعميم هايي براي iptables (تطبيق هاي جديد)    ۸۲

۲-۱۱-۲-۱ : تعميم هاي TCP………… 82

۲-۱۱-۲-۲ : تعميم هاي UDP………… 86

۲-۱۱-۲-۳ : تعميم هاي ICMP……….. 86

۲-۱۱-۲-۴ : تعميم هاي تطبيق ديگر….. ۸۷

۲-۱۱-۳ : مشخصات هدف……………….. ۹۲

۲-۱۱-۳-۱ : زنجيرهاي تعريف شده توسط كاربر   ۹۲

۲-۱۱-۳-۲ : هدف هاي تعميمي ………. ۹۲

۲-۱۱-۴ : عمليات روي يك زنجير كامل…… ۹۴

۲-۱۱-۴-۱ : ايجاد يك زنجير جديد…… ۹۴

۲-۱۱-۴-۲ : حذف يك زنجير ………… ۹۴

۲-۱۱-۴-۳ : خالي كردن يك زنجير …… ۹۵

۲-۱۱-۴-۴ : فهرست گيري از يك زنجير .. ۹۵

۲-۱۱-۴-۵ : صفر كردن شمارنده ها…… ۹۵

۲-۱۱-۴-۶ : تنظيم نمودن سياست…….. ۹۵

۲-۱۱-۴-۷ : تغيير دادن نام يك زنجير.. ۹۶

۲-۱۲ : تركيب NAT  با فيلترسازي بسته……. ۹۶

۲-۱۲-۱ : ترجمة آدرس شبكه…………… ۹۶

۲-۱۲-۲ : NAT مبدأ و Masquerading……….. 98

۲-۱۲-۳ : NAT مقصد…………………. ۹۹

۲-۱۳ : ذخيره نمودن و برگرداندن قوانين….. ۱۰۱

۲-۱۴ : خلاصه…………………………. ۱۰۲

نتيجه گيري…………………………….. ۱۰۵

پيشنهادات……………………………… ۱۰۵

 

فهرست شكل ها

فصل اول

شكل ۱-۱ : نمايش ديوار آتش شبكه………… ۱۵

شكل ۱-۲ : مدل OSI…………………….. 22

شكل ۱-۳ : ديوار آتش از نوع فيلتركنندة بسته ۲۳

شكل ۱-۴ : لايه هاي OSI در فيلتر كردن بسته… ۲۳

شكل ۱-۵ : لايه هاي OSI در بازرسي هوشمند بسته ۲۸

شكل ۱-۶ : ديوار آتش از نوع بازرسي هوشمند بسته    ۳۰

شكل ۱-۷ : لاية مدل OSI در دروازة برنامة كاربردي    ۳۳

شكل ۱-۸ : ديوار آتش از نوع دروازة برنامة كاربردي ۳۴

شكل ۱-۹ : مسيرياب فيلتر كنندة بسته…….. ۴۴

شكل ۱-۱۰ : ديوار آتش ميزبان غربال شده يا ميزبان سنگر  ۴۵

شكل ۱-۱۱ : دروازة دو خانه اي………….. ۴۶

شكل ۱-۱۲ : زير شبكة غربال شده يا منطقة غيرنظامي  ۴۶

شكل ۱-۱۳ : دستگاه ديوار آتش…………… ۴۷

فصل دوم

شكل ۲-۱ : يك سيستم مبتني بر لينوكس كه به عنوان يك مسيرياب به

جلو برنده پيكربندي شده است……… ۶۷

شكل ۲-۲ : تغيير شكل شبكة ۱۰٫۱٫۲٫۰ به عنوان آدرس ۶۶٫۱٫۵٫۱    IP 69

شكل ۲-۳ : مسير حركت بستة شبكه براي filtering.. 72

شكل ۲-۴ : مسير حركت بستة شبكه براي Nat….. 73

شكل ۲-۵ : مسير حركت بستة شبكه براي mangling.. 73

 

فهرست جدول ها

فصل اول

فصل دوم

جدول ۲-۱ : جداول و زنجيرهاي پيش فرض……. ۷۱

جدول ۲-۲ : توصيف زنجيرهاي پيش فرض……… ۷۱

جدول ۲-۳ : هدف هاي پيش فرض……………. ۷۶

جدول ۲-۴ : حالت هاي رديابي ارتباط……… ۹۱

جدول ۲-۵ : سطوح ثبت وقايع…………….. ۹۳

جدول ۲-۶ : ماجول هاي كمكي NAT…………. 97

 

چكيده:

تأمين امنيت شبكه، بخش حساسي از وظايف هر مدير شبكه محسوب مي‎شود. از آنجاييكه ممكن است محافظت هاي متفاوتي موردنياز باشد، لذا مكانيزم هاي گوناگوني هم براي تأمين امنيت در شبكه وجود دارد. يكي از اين مكانيزم ها استفاده از ديوار آتش مي‎باشد. مدير شبكه بايد درك بالايي از انواع ديوار آتش، نقاط قوت و ضعف هر نوع، حملات تهديد كنندة هر نوع، معماري هاي ديوار آتش، تأثيرات آن بر شبكه و كاربران، سياست امنيتي سازمان و همچنين نيازهاي فني پياده سازي داشته باشد تا بتواند راه حل مناسب را انتخاب و به درستي پياده سازي نمايد و سپس آنرا مورد آزمايش قرار دهد. در همين راستا، سيستم عامل «Linux» براي پياده سازي نرم افزاري ديوار آتش فيلتر كنندة بسته، ابزاري را به نام «iptables» در اختيار كاربر قرار مي‎دهد تا با استفاده از دستورات اين ابزار بتواند قوانين و فيلترهاي موردنياز را براي كنترل مطلوب دسترسي، خواه از داخل شبكه به خارج و خواه بالعكس، پيكربندي نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

ديوارهاي آتش شبكه

 

فصل اول: ديوارهاي آتش شبكه

۱-۱ : مقدمه

امروزه با وجود طيف گستردة راه حل‌هاي ديوار آتش، انتخاب و پياده سازي ديوار آتش به فرايندي زمان گير مبدل شده است. روش جذاب در راه حل‌هاي ديوار آتشي كه به بازار عرضه شده اند، به همراه ادعاهاي نصب و مديريت آسان، ممكن است سازمانها را به سمتي سوق دهد كه بدون آنكه به طور كامل نياز به راه حل ديوار آتش را بررسي نمايند، تصميم به پياده سازي آن بگيرند. با اتخاذ تصميمات عجولانه، سازمانها اثراتي را كه يك راه حل ديوار آتش بر شبكة موجود و كاربران آنها مي‌گذارد، ناديده مي‌گيرند.

چه متغيرهايي بايد در هنگام تعيين نياز به يك ديوار آتش، مورد توجه قرار گيرند؟ سازمانهايي كه اتصال به اينترنت يا هر شبكة نامطمئن ديگر دارند، ممكن است نياز به پياده سازي يك راه حل ديوار آتش داشته باشند. به هر حال، اين سازمانها بايد اثراتي را كه يك ديوار آتش بر سرويسهاي شبكه، منابع و

پایان نامه ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس

نوشته پایان نامه ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic