مجله

دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

تحقیق در مورد آفازي (آنومي)

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق در مورد آفازي (آنومي)

آفازي (آنومي)

فراهم كردن منبع براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي

فصل ۱

 

۱-۱بيان مسأله

از آن جائيكه عمومي‌ترين و رايج‌ترين عارضه و علامت در آفازي، آنومي[۱] يا نام پريش است، نياز به يك آزمون استاندارد در اين زمينه (به طور خاص) احساس مي‌شود. از اين رو هدف ما از تهيه تست مذكور، فراهم كردن منبعي براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي[۲] مي‌باشد. بعلاوه از آنجا كه بيشتر تست‌هاي به كار برده شده در اين زمينه بر ناميدن اسامي تأكيد دارند، در تمرينات باليني به نوعي نياز به ارزيابي كاملتر شناخت فصل احساس مي‌شود و تأكيد بر طراحي در جاهايي وجود دارد كه بطور خاص، نقايص فعلي را مورد توجه قرار مي‌دهند.

۲-۱ كاربرد‌هاي مجموعه

در تحقيقات روان بازشناختي كه روي افراد بزرگسال انجام مي‌شود ممكن است از داده‌هايي استفاده شود كه با نظام بازنمائي ذهني اسامي و افعال[۳] در واژگان ارتباط دارند. يعني كه به كاربردن الگوهايي از قبيل: تصاوير متحرك (انيميشن)، ناميدن واژگان مكتوب، تكاليف، قضاوت واژگاني[۴]، مطالعات اوليه و … . همچنين موارد هماهنگ شده در مجموعه براي مطالعات تصويربرداري مغزي[۵] در گروه بيماران آفاي و افراد غير آسيب مغزي مفيد خواهد بود.

در تحقيقات بر روي بزرگسالان مبتلا به آسيب زباني[۶]، مي‌توان از تصاوير و برچسب‌هاي كلامي نوشته شده در ناميدن تصاوير، خواندن، نوشتن ديكته و تكرار استفاده كرده كه اين موارد را مي‌توان به آساني براي استفاده به عنوان يك تست اداركي و استفاده در تكاليف تحقيقي تصوير- كلمه[۷] تنظيم كرد.

از آن جائيكه يافته‌هاي مشابه را مي‌توان در كيفيتهاي مختلف به كار برد، اين مجموعه قادر به فراهم ساختن نشانه‌هايي است كه ما را از وجود كمبود مداليتة خاص در اسامي و افعال آگاه مي‌سازد.

در اين مجموعه مي‌توان آيتم‌هاي اسامي را براساس طبقات معنايي گروهبندي كرد، مانند حيوانات، آيتم‌هاي غذايي و مشاغل و به منظور آشكار ساختن كمبودهاي ناميدن طبقات ويژه مورد استفاده قرار داد. در اين مجموعه شمار زيادي از آيتم‌ها در رسيدن به اهداف ارزيابي باليني مؤثر خواهند بود.

ارزيابي درستي ناميدن تصاوير، با به كارگيري مجموعه آيتم‌ها در قبل و بعد از درمان به درمانگر اجازه خواهد داد كه دقيقاً تأثيرات مداخله‌اي را اندازه‌گيري مي‌كند.

در نهايت انتظار مي‌رود كه اين اطلاعات براي رسيدن به اهداف درماني، چه بسا مفيد باشند. شمار زياد تصاوير شي و عمل[۸]، اين امكان را به درمانگران مي‌دهندكه صورتهاي فراواني از فعاليت‌هاي درماني را با استفاده از تصاوير و نامهايشان طرح‌ريزي كنند. براي مثال ممكن است از بيماران خواسته شود تصاويري را انتخاب كنند كه به طريقي با يكديگر در ارتباطند، يا تصوير يك فعل را با تصوير شي‌ء مناسب هماهنگ كنند و يا تصاويري را برگزينند، كه عنوانشان با صداي خاصي آغاز مي‌شود.

۳-۱ تعريف مفاهيم

مسيرهاي درونداد[۹]: وسيله‌اي براي انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنيداري، كلامي، نوشتاري، بينايي و ژسچرها

مسيرهاي برونداد[۱۰]: شامل گفتار، نوشتار و ژسچرها مي‌باشد.

آسيب‌هاي معنايي در مقولة خاص (ويژه): آشفتگي در درك يا توليد مقوله‌هاي معنايي انتخابي، همراه با عملكرد حفظ شده در ديگر مقوله‌ها.

سيستم واژگاني[۱۱]: مجموعة پيچيده و پراكنده‌اي از مكانيسم‌هاي حفظ بازنمائي براي كلمات، اسامي و افعال آشنا و نيز پردازش‌هاي لازم جهت كدشكني و كدسازي محركهاي ناآشنا.

قضاوت واژگاني: تكليفي كه در آن بيمار تصميم مي‌گيرد كه آيا محرك ارائه شده يك كلمه يا اسم واقعي است يا كلمه و اسم بي‌معني است.

در ونداد واجي واژگان: مكانيسم ذخيرة‌‎ بازنمايي‌هاي كلمات بياني آشنا، كه قبلاً شنيده شده‌اند.

برونداد واجي واژگان: مكانيسم دخيرة بازنمائي‌هاي كلمات بياني آشنا كه قبلاً توليد شده‌اند.

آفازي بينايي [۱۲]: آسيب مداليتة ويژة بينايي در ناميدن اشياء مشاهده شده در حضور پردازش معنايي پايه. اين پردازش معنايي پايه از طريق شرح و تفصيل يا ژسچر مربوط به شيء‌ديده شده، كه فرد در ناميدن آن ناتوان است، مشخص مي‌شود.

كري خاص كلمه [۱۳]: آسيب مداليتة ويژة شنيداري در پردازش در ونداد گفتاري.

سيستم معنايي: مكانيسم واژگاني مسئول در ذخيرة بازنماي معنايي براي ژسچرها، اسامي و كلمات آشنا.

بازنمائيهاي بينايي اشياء [۱۴]: مكانيسم نگهداري حافظه‌ها براي اشيائي كه قبلاً مشاهده شده‌اند.

 

فصل ۲

 

۱-۲ مقدمه

در سخن گفتن، بازيابي واژگاني[۱۵] بعنوان يك فرآيند رقابتي[۱۶] عمل مي‌كند و اين امر با تعيين ميزان تأثيري كه بافت معنايي[۱۷] در ناميدن تصوير و واژه بر جاي مي‌گذارد، محقق مي‌شود.

در تست‌ها و آزمونهاي انجام شده در اين زمينه، مشخص شده، زمانيكه طبقات معنايي آيتم‌ها مشابه هستند، مدت زمان ناميدن تصوير به مراتب طولاني‌تر از زماني است كه مضمون آيتم‌ها از طبقات مختلف هستند[۱۸]. در حاليكه اگر اين آيتم‌ها در بافت معنايي ناميده شوند، نتايج معكوسي حاصل مي‌گردد. يعني در بافتي كه آيتم‌ها از طبقات مشابه هستند، نامگذاري اين آيتم‌ها در مدت زمان كوتاهتري صورت مي‌گيرد.

بطور كلي اين يافته‌ها، مهر تأييدي بر اين ادعا هستند كه در فرآيند سخن گفتن، تأثير مداخله‌اي بافت معنايي، رقابتي را در

[۱]. Anomia

[۲]. Psycholinguistic

[۳]. Noun & verb represantotion

[۴]. Lexical decision

[۵]. Brain topography

[۶]. Language impairment

[۷]. Investigatory word- Picture tosks

[۸]. Object & Action

[۹]. Modalities

[۱۰]. Output Modols

[۱۱]. Lexical System

[۱۲]. Optic aphasia

[۱۳]. Pure word deafness

[۱۴]. Visual Object Representations

[۱۵]. Lexical retrieval

[۱۶]. Competitive Preccess

[۱۷]. Semantic Context

[۱۸]. Steward & Kroll

فصل اول

معيار سازي تست ناميدن در مقوله‌هاي اسامي و افعال….

۱-۱ بيان مسئله …………………………..

۲-۱ كاربردهاي عمومي ………………………

۳-۱ تعريف مفاهيم …………………………

 

فصل دوم (مباحث نظري)………………..

۱-۲ مقدمه………………………………..

۲-۲ مدل پردازش واژگاني…………………….

۳-۲ مكانيسم‌ها ……………………………

– سطح بازشناسي………………………..

– پردازش معنايي……………………….

– برونداد واژگان………………………

۴-۲ آسيب‌ها……………………………….

– سطح بازشناسي………………………..

– درونداد واژگاني……………………..

– پردازش معنايي……………………….

– برونداد واژگاني……………………..

۵-۲ كاربردهاي كلينيكي مدل‌واژگاني……………

– جدول ارزيابي تكاليف واژگاني…………..

 

فصل سوم (معرفي تست)…………………………..

۱-۳ مقدمه………………………………..

۲-۳ موارد كاربردي مجموعه…………………..

۳-۳ ساختار تست……………………………

– انتخاب گزينه………………………..

– طبقه‌بندي اطلاعات قراردادي……………..

– شكل دستوري افعال در مجموعه……………

۴-۳ ساختار ليست‌هاي تطبيق داده شده…………..

– بسامد………………………………

– سن فراگيري………………………….

– ميزان آشنايي………………………..

– شاخصهاي ديگر………………………..

– قابليت تصوير………………………..

– پيچيدگي بينايي………………………

۵-۳ زيرگروه ليست‌ها………………………..

۶-۳ اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان سن بدون آسيب مغزي

۷-۳ نحوه استفاده و اجراي اين مجموعه بعنوان يك وسيلة ارزيابي

۸-۳ فرمهاي معرفي………………………….

۹-۳ راهنمائي‌هايي براي ارزيابي و آزمودن بيماران آفازيك

۱۰-۳ ارزيابي رفتارهاي بيمار آفازيك………….

 

فصل ۴ (اجراي تست)…………………………….

۱-۴ ساختار تست شي و عمل……………………

– شماره آيتم………………………….

– هدف………………………………..

– پاسخ اوليه………………………….

– مدت زمان ارائه پاسخ………………….

– يادآوري…………………………….

۲-۴ شرايط تحصيلي و سني شركت‌كنندگان………….

۳-۴ جداول ارزيابي…………………………

– ناميدن اسامي………………………..

– ناميدن افعال………………………..

 

فصل ۵ (بحث و نتيجه‌گيري)……………………

۱-۵ تهيه جدول آماري……………………….

۲-۵ نتيجه‌گيري…………………………….

۳-۵ جداول نتايج…………………………..

 • تست ناميدن اسامي………………………..
 • تست ناميدن افعال………………………..

واژه‌نامه…………………………..

منابع………………………………..    

 

 

تحقیق در مورد آفازي (آنومي)

نوشته تحقیق در مورد آفازي (آنومي) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic