مجله

تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه

– مقدمه

ساقه برنج : از فراوانترین ضایعات لیگنوسلولزی در جهان است . تولید سالیانه آن در سراسر دنیا ، ۶۰۰ میلیون تن در هر سال برآورده می شود . برخلاف ساقه گندم ، مقادیر بالای سیلیکا و قابلیت هضم پایین ، مانع از استفاده از ساقه برنج به عنوان خوراک دام می شود .

بیو اتانول : که امروزه اهمیت جهانی بسیاری دارد ، قابل تولید از ساقه برنج می باشد . سلولز و همی سلولز ساقه برنج را می توان با آزاد کردن قندهای مونومی بوسیله هیدرولیز و سپس تخمیر با میکروارگانیزمها تبدیل به اتانول نمود .

هیدرولیز مواد لیگنو سلولزی ، معمولاً بوسیله هیدرولیز آنزیمی یا اسیدی انجام می شود . در روش آنزیمی ، مولد لیگنوسلولزی ، ابتدا در معرض یک پیش تیمار قرار می گیرند که ساختار سلولز برای حمله آنزیمی باز شده ، و برحسب روش هیدرولیز : همی سلولز را می توان به قندهای ساده هیدرولیز کرد . فرآیند پیش تیماررا می توان بوسیله فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی ، یا بیولوژیکی انجام داد . مصرف اسید پایین و تولید قند زیاد از بخش همی سلولز مورد لیگنو سلولزی ، هیدرولیز اسیدی را روش مناسب برای پیش تیمار مواد لیگنو سلولزی قبل از هیدرولیز آنزیمی می سازد .

ساکارو ماسیس سرویسیا : رایجترین ارگانیزم برای تخمیر هگزوز به اتانول است . با این حال ، قادر به تخمیر پنتوزو حاصل از همی سلولز نمی باشد . علاوه براین ۱ دمای بهینه تخمیر آنقدر بالا نیست که خطرات آلودگی را کاهش داده و امکان حداکثر عملکرد ساکارنمیکالسیون و تخمیر همزمان را فراهم آورد . اخیراً ، قارچ فیانمتوس زیگو میست ، برای تولید اتانول ، مشخص شده است . در این گروه قارچها ، موکور ایندکیوس و ریزوپوس اریزا ، قادر به سازگاری هگزوز و نپتوز و تولید اتانول ، هستند . محصول و بهره وری حاصل از هیدرولیزات اسیدی رقیق بوسیله م.ایندکلوس ، به ترتیب ggt 45/0 و h1- تا g83/0 بود . مشاهده شد که  ر.اریزا قادر به تولید اتانول از مایع سولفیتی و سازگاری زیلوز و تمامی هگزوزها در این مایع ، می باشد . علاوه بر این ، آنها در برابر بازدارنده های موجود در هیدرولیزاتهای اسیدی لیگنو سلولز ، مقاوم هستند مزیت دیگر زیگو مسیت ها میزان شیتوزان بالای آنهاست که برای کاربردهای مختلف در صنایع غذایی ، دارویی و تصفیه آب ، مناسب می باشد .

در مطالعه قبلی ، قابلیت فرایند اسیدی ، برای پیش تیمار و هیدرولیز همی سلولز ساقه برنج به اتانول ، بررسی شد . در مطالعه فعلی ، به هیدرولیز آنزیمی و تخمیر ساقه برنج پیش تیمار شده ( بخش سلولزی ) بوسیله فرآیندهای تخمیر و هیدرولیز جداگانه (SHF) پرداخته شد . تخمیر ساقه هیدرولیز شده . با م .ایندیکلوس و ر. اریزا بررسی شده و با س.سرویسیسا مقایسه شد . از سلولزهای خاص (Avicel) : به عنوان مرجع در آزمایشات شاهد استفاده شد .

۳- نتایج

۳٫۱٫ هیدرولیز آنزیمی

تاثیر دما (T) و PH  بر هیدرولیزر آنزیمی ۱ تا ۱۵ سلولز خاص ، بررسی شده و نتایج در تصویر ۱ ارائه شده اند . فعالیتهای آنزیم FPU15 سلولاز و IU 50 B – گلوکوزیدار در هر گرم سلوز ، مورد استفاده قرار گرفت . دماهای مورد بررسی ، ۳۸ ، ۴۵ و C5 ، در PH 5/4 ، ۵۱ ، و ۵/۵ بودند . پروفیل ( نیم رخ ) تبدیل سلولز طی یک دوره ۷۰ ساعته بررسی شد .(تصویر۱) . در تمامی آزمایشات ، این تبدیل در PH5  ، سر تمرین میزان بود . حداکثر غلظت گلوکز در دمای C45 ، ۱- gl4/10 در دمای ph 5 پس از ۴۸ ساعت بود . این مورد را باید با غلظت گلوکز مشاهده شده ۸/۹ و ۱- gl 8 به دست آمده به ترتیب در دماهای  c 38 و c50 ،در همین ph  و زمان ، مقایسه شد . با این حال ، دمای بهینه ، با زمان مذکور ، مرتبط شد . پس از ۴، ۸ ساعت بهترین میزان تبدیل در دمای c 50 ،به دست آمد . هنگام استفاده از زمانهای واکنش طولانی تر ، یعنی ۷۲ ساعت ، این آزمایش در دمای c 38 منجر به بالاترین محصول تبدیل سلولز شد . بنابراین بررسی تاثیر دما و ph طی زمان ، هنگام پیشنهاد تا بالاترین تبدیل سلولز برای یک زمان از پیش تعیین شده ، حائز اهمیت می باشد .

هیدرولیز آنزیمی ترکیبات مختلف ساقه برنج ( تیمار نشده ، پیش تیمار شده با بخار و اسید رقیق ) در دمای c 45 و ph 0/5 به مدت ۴۸ ساعت انجام شد ( جدول ۲ ) . این آنزیمها ، قادر به تبدیل ۱/۴۶% پلی ساکارید در ساقه تیمار نشده به قند ، بودند ( جدول ۲ ) : پیش تیمارها ، محصول هیدرولیز آنزیمی را بهبود بخشیدند هنگام استفاده از ۱- تا g 20 ساقه برنج برای هیدرولیز آنزیمی پیش تیمار با بخار و اسید رقیق ، منجر به میزان قند بالاتر به ترتیب تا ۳۰% و ۵۶% در مقایسه با هیدرولیز ساقه تیمار نشده گردید . (جدول ۲) بالاترین میزان قند ۱- gg 718/0 ، بوسیله هیدرولیز آنزیمی ، هنگام تیمار ساقه با هیدرولیز اسید رقیق ، به دست آمد . لازم به ذکر است که هر دو روش پیش تیمار ، همی سلولز و بخش لیگینین ساقه را کاهش داده است ( جدول ۱ ) .

به منظور بررسی تاثیری غلظت سولبسترات ، سه غلظت مختلف (۲۰ ، ۵۰ ، و ۱ تا g 100 ) از ساقه پیش تیمار شده با اسید رقیق ، در شرایط یکسان آزمایش شد . هر چند غلظت قندهای به دست آمده در غلظتهای سوبسترات بالاتر ، بالاتر بود : اما محصول قند کاهش یافت ( جدول ۲) . این آنزیمها ۸/۷۱% پلیمرهای قندی موجود در ساقه در ۱ تا g 20 غلظت سوبسترات را هیدرولیز کرد در حالیکه در غلظت های سوبسترات بالاتر ۵۰ و ۱تا g 100 ، این محصول به ترتیب ۰/۶۲% و ۹/۵۹% بودند .

 1. ۳ . تخمیر هیدرولیزاتها

نتایج کشت قارچ فینامنتوس م.ایندیکوس و ر.اریزا او نیز مخمر نانوایی س.سر.یسیا روی هیدرولیزاتها ، در جدول ۳ و تصاویر ۴-۲ خلاصه شده است .

قارچ م.ایندکویس ، قادر به رشد روی هیدرولیزاتها بوده و اتانول را به عنوان محصول اصلی و گلیسرول را به عنوان محصول جانبی عمده تولید کرد ( جدول ۳ و تصویر ۲ ) . گلوکز در کمتر از ۲۵ ساعت ، به طور کامل ، گوارش و جذب شد . میزان اتانول از Avicel ، ۱- gg 43/0 بود . در حالیکه ۲۰ ، ۵۰ و ۱ تا g100 ساقه ی بیش تیمار شده با اسید رقیق به ترتیب منجر به تولید ۳۹/۱۰ ، ۳۷/۰ و ۱-gg 6/03 اتانول شد . این نتایج نشان دادند که م.ایندیکوس قادر به تولید اتانول از هیدرولیزاتهای آنزیمی در یک  زمان ۲۴ ساعته می باشد . پس از مصرف کامل گلوکز غلظت اتانول ، عملاً ثابت بود ( تصویر b 2) . بیومس (توده زیستی ) ، در انتهای آزمایشات و محصل آن براساس تشکیل بیومس برای هر قند مصرف شده محاسبه شدند . میزان بیومس ۱۱/۰ تا ۱-gg 17/0 از ساقه پیش تیمار شده یا Aricel بود ( جدول ۳ ) .

ر.اریزا مشابه م.ایندیکوس قادر به رشد روی هیدرولیزاتها و تولید اتانول بود . تحت شرایط آزمایشی مصرف کامل هگزوز بوسیله ر.اریزا مستلزم دو روز تخمیر بود که بسیار طولانی تر از م.ایندیکوس بود ( تصویر ۳ ) . علاوه بر این میزان اتانول بیومس و گلیسرول بوسیله ر.اریزا معمولاً پایین از این مقادیر از م.ایندیکوس بود ( جدول ۳  ) . از سوی دیگر تشکیل ۱-gg 09/0 -05/0  اسید لاکتیک بوسیله کشت ر.اریزا مشاهده شد ( جدول ۳ )

نیم رخ گلوکز ، اتانول و گلیسرول در طول کشت روی هیدرولیزاتها با استفاده از س.سرویسیا در تصویر ۴ نشان داده شده و محصولات کلی در جدول ۳ خلاصه شده اند . مقادیر اتانول و گلیسرول از هیدرولیزاتهای مختلف ۱-gg 02/0 -01/0 بیش از م.ایندیکوس بود ( جدول ۳ ) . با این حال ، م.ایندیکلوس ، بیومس بیشتری نسبت به مخمر نانوایی تولید کرد . از سوی دیگر هم م.ایندیکلوس و س.سرویسیا قادر به مصرف کامل گلوکز در یک روز بودند که سریعتر از ر.اریزا می باشد.

 

تصویر ۱ . تاثیر ph . 5/4 ، ۵ ، ۵/۵ ، روی هیدرولیز سلولز در هیدرولیز آنزیمی در دمای ثابت ۳۸ ، ۴۵  و ۵۰ .

تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه

نوشته تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی

 • مقدمه

در حال حاضر ، تمایل بسیاری به اتانول به عنوان سوخت وسایل نقلیه به علت ارزش آن به عنوان یک اکسیژنات و گسترش دهنده سوخت وجود دارد . این حقیقت صنعت سوخت اتانول بر پایه ذرت در ایلات متحده را بر آن داشته تا سطح تولید بیش از دوبرابر را از سال ۲۰۰۰ تا۲۰۰۴ به ثبت برساند . دولت چین ینز تدابیری مشابه برای ترغیب تولید اتانول از مواد کم هزینه بویژه مواد لیگنو سلولزی اتخاذ نموده است .

مواد مختلف مورد استفاده در تولید اتانول از طریق تخمیر معمولاً به سه نوع اصلی تقسیم می شوند . نخست قندهایی که می توانند مستقیماً به اتانول تبدیل شوند ملاس و شکر نرم معمولاً بدین طریق مورد استفاده قرار می گیرند . این سوبستراتها به پیش تیمار پیچیده ای نیاز ندارند آنها به میکروارگانیزنهای مناسب نیاز است . مزیت این فرایند تکنولوژی آن است ، با این حال مقادیر کم سوبستراتها و هزینه بالا مانع از کاربرد صنعتی آن می شود . دوم ، ذرت گندم و سایر غلات که با عملکرد آنزیمها باید به قندهای قابل تخمیر هیدرولیز شوند عمدتاً در صنعت تولید اتانول از آنها استفاده می شود  با این حال خطر رقابت برای غلات او وجود درادر . سوم ، مواد سلولزی که باید بوسیله روشهای پیش تیمار نظیر اسید یا آنزیم به قندها تبدیل شوند و اغلب در سراسر جهان از ان ها استفاده میشود . از آنجا که آنها مزایایی چون هزینه پایین مقادیر زیاد و عدم خطر رقابت دارند محققان در تمام دنیا تمایل بسیاری به قابلیت آنها برای تولید اتانول نشان می دهند . منبع ایده آل برای تولید اتانول باید مقرون به حرفه و سرشار از کربن باشد استفاده از ضایعات قابل بازیافت ، ارزان و فراوان برای تولید اتانول توجه محققان را جلب نموده است اما در مورد زباله خانگی مواردی از استفاده از این ماده برای تولید اتانول مشاهده نمی شود . زبالهه ایخانگی که حجم عظیمی از زباله های شهری را تشکیل می دهند . رطوبت بالا و ترکیبات ارگانیکی دارند که به آسانی فاسد شده و حمل آنها دشوار است . از سوی دیگر مواد مغذی فراوان داخل این زباله ها آنها را تبدیل به مواد خام ایده آل برای محصولاتی با ارزشی نظیر اسید لاتیک CH4  ، هیدروژن و … می سازد . استفاده اززباله خانگی برای تولید اتانول می تواند خطر آلودگی و هزینه تولید اتانول را کاهش دهد از این رو ارزش بررسی شدن را داراست .

علاوه بر استفاده از مواد کم هزینه ، تکنولوژیهای دیگری برای موثر و مقرون به صرفه بودن تولید اتانول انجام شده است نظیر استفاده از گونه هایی با قابلیت تولید  اتانول بالا  بازیافت سلولی از طریق رسوب یا فقط غشاء . از میان این تکنولوژیها تولید اتانول تحت شرایط غیر استریل می تواند در استریلیزاسیون و پخت نشاسته موثر باشد . علاوه بر این می تواند این فرایند راحتی ساده تر از قبل سازد ، از این رو توجه بسیاری از محققان را جلب نموده است . معمولاً شرایط اسیدی برای جلوگیری از آلودگی بوسیله میکروارگانیزم و عملی ساختن تخمیر غیر استریل ، کنترل می شد . برای تحقق این هدف ، میکروارگانیزم تولید اتانول مقاوم به اسید ، در این مطالعه حائز اهمیت بسیاری است . زیموموناس موبیلس نوعی باکتری تولید کننده اتانول گرم منفی که قادر به تحمل غلظت بالای اتانول و تخمیر در طیف ph گسترده می باشد به نحوی وسیع مورد مطالعه قرار گرفته است . استفاده از ز.موبیلیس مقاوم به اسید در گلوکز تحت شرایط غیر استریل ، با موفقیت انجام شد . در صورتی که بتوان و آیند تخمیر مقرون به صرفه و تولید موثر اتانول بوسیله ز.موبیلیس را در زباله خانگی انجام داد ، می توان این فرآیند را با هزینه کمتر و کارایی بالاتر تولید کرد . علاوه بر این فرآیند ساکاریمیکالیون و تخمیر (ssf) را می توان با ترکیب هیدرولیز آنزیمی و تخمیر اتانول به صورت یک عملیات مجزا تبدیل کرد . در این روش می توان به جای راکتورهای جداگانه از یک مورد استفاده کرد ، و بازداری محصول نهایی از هیدرولیز آنزیمی را از بین برد . قند کاهنده در طول کل فرآیند ، در سطح پایین می ماند که آلوده شدن آن را دشوار می سازد . هدف این مطالعه انتخاب و استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی بوسیله ssf بود . هر دو فرآیند استریل و غیر استریل برای برررسی امکان تولید اتانول با این گونه ویژه مقایسه شد .

۳- نتایج

 1. ۳ . جداسازی گونه

برای جلوگیری از آلودگی ph پایین ۴ در شرایط غیر استریل کنترل شد از این رو تسلط باکتریهای مقاوم به اسید در چنین فرایندی اهمیت بسیاری داشت . هر چند ز.موبیلسین قادر به تخمیر در طیف وسیعی از ph بود (۷-۳) ، برا ی انجام موفق این فرآیند به باکتریهای مقاوم به اسید با سرعت رشد بالا نیاز است . برای رسیدن به این هدف یک جهش زای انتخابی برای تامین این نیاز ویژه انتخاب شد . ز.موبیلیس رشد یافته ، در محیط انتخابی با ph 4 ، کشت داده شد . سپس کلونی های بزرگ برای تخمیر اتانول تحت شرایط اسیدی انتخاب گردید . همین روند ، برای ۳ بار آزمایش ، برای اطمینان از سازگاری این گونه ها با محیط اسیدی انجام شد . سپس گونه با بهترین عملکرد انتخاب شده و در یخچال در دمای c 4 نگهداری شد . از طریق این سیستم انتخاب گونه ای با مقاومت به اسید به نام GZNSL به دست آمده بسته نهایی تخمیر گونه در تصویر ۱ ارائه شده است ، آزمایش شاهد با گونه والد در PH اولیه ۶ انجام شده و گونه انتخابی در PH 4 استفاده شد . از تصویر می توان مشاهده کرد GZNSL مقاوم به اسید می تواند g/l 48 اتانول تولید کند تنها اندکی کمتر از شاهد (g/l 52 ) که نشان داد GZNSL می تواند تحت شرایط اسیدی با موفقیت اتانول تولید کند . نظیر قند کاهنده ، هردو گونه قادر به تجزیه موثر قند کاهنده بودند . قند کاهنده در حدود ۳۶ ساعت به سطح پایینی می رسد . برای کاستن از زمان کشت ، برای بدست آوردن تولید بیشتر اتانول با زمان کمتر باید تحقیقات بیشتری انجام داد ( تصویر ۲ ).

 1. ۳ . تولید اتانول تحت شرایط غیر استریل

برای بررسی قابلیت فوق العاده تخمیر اتانول PH پایین یک تخمیر اتانول غیر استریل به وجود آمد . ز.م.بیلیس GZNSL را در شرایط غیر استریل کشت داده شده که بوسیله HCL ، تا PH  ۴ ، تنظیم شده بود . برای مقایسه تخمیر با GZNSL نیز در PH 4 انجام شد . آزمایش شاهد ، با گونه والد تحت شرایط بهینه از قبل تعیین شده (PH 6 ، کشت ۱۰% و دمای C 30 ) با شرایط استریل انجام شد .

در PH4 ، شرایط اسیدی مانع آلودگی بوسیله این ارگانیزم بود . باکتریهای مقاوم به اسید ، باکتریهای غالب درون سوبسترات بودند . تصویر ۳ نشان می دهد که GZNSL قادر به تولید g/l46 تحت شرایط غیر استریل بود (B) فقط ۶۵% کمکتر از غلظت بهینه در شرایط استریل (A) و حدود g/l 6 ، کمتر از آزمایش شاهد مصرف قند کاهنده ، تحت این ۳ وضعیت تا حدودی مشابه بود . همگی آنها  در حدود ۳۶ ساعت سطحی پایین به دست اوردند . تحقیق انجام شده در مطالعه وانگ ، نشان داد که تخمیر اسید لاکتیک غیر استریل بهتر از استریل انجام شد. این مقاله ذکر می کند که میکروارگانیزم پبچبده درون زباله خانگی ، می تواند محصولی دلخواه تولید کند ، بویژه می تواند هیدرولیز سوبسترات را تسریع نماید . کلی از مزایای ssf این است که قند کاهنده را می توان در سطحی پایین نگه داشت ، بنابراین سوبسترات موجب اثر بازدارندگی نمی شود . در واقع فرایند استریل می تواند تا روی اثری زیانبار برای فرآیند تخمیر داشته باشد ، بویژه به علت واکنش میلارد میان گلوکز و منابع نیتروژنی ، در دمای بالای اتوکلاو ، گروه هیدروکسیل گلوکز و آمینه منابع نیتروژنی نظیر پتون و عصاره مخمر واکنش داده منجر به ضایعاتی با انباشت رنگدانه می شود . از بین رفتن منبع نیتروژن ، که برای رشد سلول ضروری است ، بر فعالیت آنزیمی سلولای بالغ ، موثر است . علاوه بر این در فرآیند غیر استریل ، میکروارگانیزم کشته نشده ، در طول فرآیند می تواند موجب تولید سوبسترات دلخواه بویژه برای هیدولیز نشاسته گردد . مکانیزم تخمیر غیر استریل ارزش بررسی را داشت ، چرا که این روش هزینه پایین برای استریلیزسیون ، و غلظت اتانول بالا داشت .

 1. ۳ . استفاده از ضایعات تقطیری برای تولید اتانول

مشکلات اصلی در تولید اتانول ، نه تنها در مواد خام بلکه در الودگی ایجاد شده در فرآیند بویژه ضایعات تقطیری می باشد . گزارش شد که با ۱۲ تن ضایعات تقطیری ، ۱ تن اتانول تولید می شود . تیمار ضایعات تقطیری با حجم عظیم cod تا g/l100 و PH 5/4-8/3 دشوار بود . از تکنولوژی پیشرفته اکسیداسیون و سایر روشهای تیمار بیوشیمایی ، برای تیمار این نوع فاضلاب استفاده شد . هزینه بالا برای چنین تیماری ، یکی از نقاط ضعف فرآیند تولید اتانول بود .

در حالیکه از سوی دیگر سوبسترات آلی داخل ضایعات را می توان منبع محسوب کرد ، گزارش شد که از ضایعات تقطیری می توان برای تولید مواد مرتبط با غذا نظیر پروتئاز ، شیتوزلن و ادویه استفاده کرد. برای استفاده کامل از ضایعات تقطیری بازیافت ضایعات برای تولید اتانول شبها راهی است که از سوی برخی محققان ، بررسی شده است . تحقیقات شی نشان داد که تولید اتانول به وسیله گلوکز می تواند موجب تولید موفق این ماده شده و هیچ اثر زیانباری پس از هشت عملیات مشاهده نشد .

ویژگی تقطیری زباله خانگی نشان داده شده در جدول ۲ و ۳ نشان داد این نوع ضایعات حاوی cod و نیز پروتئین خام بوده و غلظت یون فلزی نیز در سطحی بالاست که برای تولید اتانول مناسب می باشد . علاوه براین از ویژگی اسیدی (۲/۴ – ۸/۳ ) این مایع می توان برای تنظیم PH سوبسترات بدون نیاز به hcl استفاده کرد . چنانچه بتوان از ضایعات تقطیری زباله خانگی با موفقیت در تولید  اتانول استفاده کرد ، نه تنها آلودگی کنترل شده بلکه در هزینه نیز صرفه جویی می شود . به منظور آزمایش امکان تولید اتانول بوسیله ضایعات تقطیر از زباله خانگی آزمایش بازیافت براساس روش ذکر شده در بخش ۲٫ ۲ انجام شد ، فقط آب لوله کشی با ضایعات جایگزین شده از فرایندهای استریل (B) و غیر استریل (A) . برای بررسی نتایج استفاده شده و افزودن آب لوله کشی با HCL برای تنظیم PH ، نمونه شاهد انتخاب شد . تصویر ۳ اتانول و قند کاهنده آزمایش را نشان می دهد مشاهده شده که اتانول با این ضایعات تحت شرایط استریل بالاترین غلظت اتانول g/l 50 ، g/l 2 بیش از شرایط غیر استریل و حدودg/l 4 بیش از آب لوله کشی  را دارا بود . استفاده از این ضایعات در مورد تولید اتانول بهتر از آب انجام شد که نشان داد مواد مغذی درون ضایعات برای تولید اتانول مفید بودند . اتنول تحت شرایط استریل در مقایسه با فرآیند غیر استریل ، در انتها فرآیند اندکی بالاتر بود . این نتیجه با بخش ۲٫ ۳ مشابه بود

تحقیق استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی

 

نوشته تحقیق استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي

چكيده

يك مطالعه دربارة فرآيند تقطير چند مرحله اي براي بازيافت DEA از محلولهاي آلوده ارائه گرديده است. اين قبيل محلولها مشكلات جدي را در كارخانجات گاز و پالايشگاههاي نفتي بوجود آورده اند . بدليل فراريت بعضي از اجزاء تشكيل دهنده شان نمي توانند به آاساني خالص شوند. اين فرآيند جديد از هگزادكان به عنوان مايع حامل بي‌اثر براي حصول اطمينان از توزيع مناسب مايع در ستون تقطير ، به منظور جلوگيري از آلودگي و سهولت تفكيك اجزاء غيرفرار استفاده مي كند. در اين پروژه فرايند با داده هاي تعادل فازي نوين بين مخلوط دي اتانول آمين، بي(هيدروكسي اتيل) پيپرازين، تري(هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين، آب و هگزادكان توضيح داده شده است. خصوصيات فيزيكي طراحي شدة ماده حامل بي اثر مورد بحث قرار مي گيرد و رهنمودهايي جهت انتخاب آن ارائه گرديده اند. از مدل ضريب فعاليت دو مايع غير تصادفي به طور موفقيت آميز جهت نمايش يا ارائه داده هاي تعادلي استفاده مي شود. فرآيند تقطير براي عمل خلوص سازي محلول‌هاي آمين آلوده شده، توصيف شده است. فرآيند تقطير چند مرحله‌اي و مايع حامل بي اثر(هگزادكان) استفاده مي شود. از ستون تقطير با قطر داخلي ۵۰ پيشنهاد شده با شبيه سازاسپن(ASPEN) را تائيد كند و از خصوصيات فيزيكي مايع حامل بي اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده مي كند . بعنوان مثال، براي تفكيك ناخالصي هاي محلول دي اتانول آمين فاسد شده تحت شرايط خلاء راندمان خوبي به دست آمده بود. نتايج با تقطير تك مرحله اي مرسوم برابر هستند.

فصل اول

شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها

تعريف عمومي گازها

در طبيعت مواد به اشكال و حالتهاي مختلف وجود دارند كه هر حالت يك فاز ناميده مي شود. مثلاً فاز جامد، فاز مايع، فاز گاز، فاز پلاسما. گازها فازي از ماده هستند كه فاصله بين مولكولها زياد ونيروي جاذبه بين مولكولهاي آنها ناچيز مي باشد. چنانچه در هر ظرفي قرار گيرند، شكل آن ظرف را پيدا مي‌كنند.

 

انواع گاز طبيعي

گاز طبيعي: ماده اي است كه در بسياري از نقاط جهان بصورت مخازن گازي دراعماق زمين وجوددارد.

گاز چاهي: گازي است كه بطور مستقيم از چاه بهره برداري مي شود.

گاز خام: به ماده اوليه گازي كه بواحدهاي شيميايي داده مي شود، اتلاق مي گردد.

گاز خط لوله: گاز قابل فروش كه مشخصات قابل قبول خريدار داشته باشد و يابا استاندارد متداول ممكن وفق دهد.

گاز ترش: گازي است كه به مقدار قابل ملاحظه سولفيد هيدروژن () يا دي اكسيد كربن() و يا هر دوي آنها را داشته باشد.

گاز شيرين: گازي است كه سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن آن حداقل مجاز مناسب خط لوله باشد.

گاز خشك: گازي است كه كم تر از يك دهم گالن هيدروكربن  و بالاتر در هزار فوت مكعب داشته باشد.

گاز تر: گازي است كه بيش از يك دهم گالن هيدروكربن  و بالاتر در هزار فوت مكعب داشته باشد.[۱]

 

ناخالصي هاي موجوددر گازها

ناخالصيهاي موجود در گازها عبارتند از :

– نيتروژن ()       – سولفيد هيردوژن ()    – دي اكسيد كربن()

– آب ()           – هليم(He)           – گوگرد(S)

– دي سولفيد كربن ()                      – سولفايد كربونيل(COS)

– مركاپتان مانند متيل مركاپتان واتيل مركاپتان(R-SH)

معمولاً بيش از همه ناخالصي هاي فوق، گازهاي  و  در گاز طبيعي يافت مي شوند كه بايد با روش هاي مناسب زدوده شده و قابل فروش و مصرف استاندارد گردد. ساير ناخالصي ها معمولاً همراه  و زدوده مي شوند مگر آنكه بطور استثناء روش خاصي براي حذف آنها لازم باشد. روش جذب ناخالصي ها بستگي به ميزان هر كدام در گاز دارد . نسبت سولفيد هيدروژن به دي اكسيد كربن در گاز ممكن است خيلي متغير باشد و لذا روشهاي زدودن آنها مي تواند متفاوت باشد.

 

پالايش گازها

دلايل پالايش گاز وجذب  و : گازها آن طوريكه در طبيعت وجوددارد كمتر قابل مصرف بوده و به دلايل مختلف بايد پالايش شود. مهمترين دلايل پالايش گاز عبارتند از:

 • خورندگي و مسموم كنندگي
 • فقدان ارزش حرارتي
 • استحصال انرژي
 • استفاده از گاز در تركيبات شيميايي و پتروشيميايي
 • حفظ محيط زيست[۲].

 

روش هاي پالايش گاز

قبل از پيدايش روش هاي معمول، براي حفظ  و از گاز طبيعي از آهك استفاده مي شد و آهك مصرف شده دور ريخته مي شد. در سال ۱۹۱۰ روش اكسيدآهن ابتدا در انگلستان و بعد در ساير نقاط جهان رواج يافت. در سال ۱۹۲۰  روش كربنات پتاسيم يا سي بورد [۱]بوسيلة كمپاني كوپر[۲] معرفي شد. در واقع اين اولين روش تجاري بود كه گازهاي اسيدي بوسيلة مايع شستشو داده مي‌شدند. روش استفاده از آمين در سال ۱۹۳۰ به ثبت رسيد و در سال ۱۹۳۹ روش مخلوط آمين و گليكول پيشنهاد شد كه پالايش و خشك كردن گاز را يك جا انجام مي داد. د ۱۹۴۸ تجاري كردن اين روش ها تفصيل مورد بررسي قرار گرفت. روش هاي جذب سطحي سولفينول [۳] در سال ۱۹۶۵ بوجود آمد و روش فلور و استفاده از غربالهاي مولكولي بتدريج جايگزين روش هاي قديمي گرديد. بطور كلي روش هاي پالايش گاز در چهار گروه دسته بندي مي شوند:

 • روش استفاده از حلال هاي شيميايي مثل آمين ها، مخلوط گليكول، آمين وكربنات پتاسيم.
 • روش استفاده از حلال هاي فيزيكي مثل پروپيلن، دي متيل اتر. تتراهيدروتيوفن دي اكسيد.

فهرست مطالب                                                                                                            صفحه

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

 

فصل اول

شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها

تعريف عمومي گازها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

انواع گاز طبيعي………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

ناخالصي هاي موجود در گازها……………………………………………………………………………………………………….. ۷

پالايش گازها……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

روش آمين………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

انتخاب نوع فرآيند……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين ها…………………………………………………………………….. ۱۱

فرآيند تصفية گاز ترش با دي اتانول آمين (DEA)………………………………………………………………… 12

اثر گازهاي اسيدي جذب شده روي خواص فيزيكي آلكانول آمين…………………………………………. ۱۶

واكنش هاي شيميايي فرآيند شرين كردن گاز طبيعي……………………………………………………………. ۱۷

حلالهاي جاذب…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

ويژگيهاي زداينده گازها و حلالهاي جاذب…………………………………………………………………………………. ۲۰

معرفي آمين ها و معيار انتخاب آنها…………………………………………………………………………………………… ۲۱

توليداتانول آمين ها……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

خصوصيات اتانول آمين ها………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

كاربرد اتانول آمين ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

مزاياي دي اتانول آمين نسبت به موتور اتانول آمين………………………………………………………………… ۲۹

ظرفيت، تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان…………………………………………………………………. ۳۰

 

فصل دوم

فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده:

تشريح فرايند وتعادل فازي سيستم دي اتانول آمين – بي (هيدروكسي اتيل) پيپرازين

تري (هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين – هگزادكان…………………………………………………………………………….. ۳۴

 

فرايند نوين…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

مشخصات مايع بي اثر………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

بررسي تعادل بخار مايع(VLE)…………………………………………………………………………………………………. 39

ترموديناميك تعادل بخار – مايع………………………………………………………………………………………………… ۳۹

مخلوط‌هاي دوتايي ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

مخلوط‌هاي چند جزيي……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

آناليز رگرسيون داده‌هاي تعادلي بخار – مايع……………………………………………………………………………. ۴۹

مواد، تجهيزات و روش‌هاي آ‌زمايشگاهي……………………………………………………………………………………. ۵۳

 

 

فصل سوم

فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده:

آناليز فرايند…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل………………………………………………………………………………….. ۵۶

آناليز فرايند با شبيه ساز ASPEN ………………………………………………………………………………………… 65

تقطير ناگهاني……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

تقطير جزئي و ناگهاني…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

اثر شرايط عملياتي بر اجراي فرايند…………………………………………………………………………………………… ۷۲

شبيه سازي فرايند پيشنهادي با دو ستون تقطير……………………………………………………………………… ۸۰

 

نتيجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

ضميمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

معادلة NRTL و پارامترهاي آن ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

 

l

بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي

نوشته بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید اتانول (الکل طبی) پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد

فصل اول

کلیات

۱- ۱ مقدمه :

اتانول برای انسان از دوران باستان شناخته شده بود ، زیرا این ماده ، جزء اصلی مشروبات الکلی است . جداسازی آن به صورت اتانول نسبتاً خالص احتمالاً اولین بار توسط (جابربن حیان) که صنعت تقطیر را گسترش داد ، انجام شده است . البته بیشتر گمان می رود که اتانول خالص توسط (محمد زکریای رازی) دانشمند ایرانی تولید شده باشد . اتانول یا اتیل الکل دارای فرمول شیمیایی CH3 CH2 OH است و بسته به میزان آب ، روش تهیه و استفاده نهایی گریدهای مختلفی از اتانول در بازار موجود است . اتانول ۹۹ درصد (که اتانول مطلق نامیده می شود ) به طور گسترده در صنایع دارویی به عنوان حلال ، نگهدارنده ، گندزدا و در ادکلن ها استفاده می شود . اتانول جز مهمی از نوشیدنی های الکلی است که از تخمیر کربوهیدرات های قابل تخمیر حاصل می شود . اگر الکل برای مصارف غیر آشامیدنی استفاده شود ، به آن متانول ، پیریدین ، فرمالدهید یا sublimate اضافه می کنند . از این الکل در صنعت و تجارت بیشتر به عنوان حلال استفاده می شود . همچنین اتانول جهت ساخت برخی از مواد شیمیایی نیز در برخی کشورها مانند برزیل به عنوان سوخت مصرف می شود .

اتانول سنتزی حاصل از فراورده های نفتی معمولاً از واکنش آب دار کردن اتیلن حاصل می شود . خواص شیمیایی اتانول ناشی از گروه عاملی هیدروکسیل (OH) آن است . روی گروه هیدروکسیل می تواند واکنش های شیمیایی متفاوتی مانند آب گیری ، هالوژن دار کردن و تشکیل استر انجام شود

اتانول نه تنها از طریق سنتز شیمیایی با استفاده فراورده های نفتی ، بلکه از طریق تخمیر مواد آلی در دسترس نیز حاصل می شود . از این رو اهمیت اقتصادی اتانول به عنوان یک ماده خام برای ساخت مواد شیمیایی گوناگون رو به افزایش است .

 

۱ – ۲ نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید اتانول (الکل طبی)

 

محل اجرا :

 

۱ – ۳ – مشخصات متقاضیان :

نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن
       

 

۱ – ۶  – وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح ۳۷ نفر میباشد .

 

مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان ، تاسیسات و نصب ماشین آلات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (زراعی ، باغی ، شیلاتی ، دام و طیور، جنگل و مرتع)  صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :

۱- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت جهاد كشاورزی شهرستان و يا مديريت صنايع كشاورزی و روستائی استان .

۲- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت صنايع كشاورزی و روستائی .

۳-  تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی

۴- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی  و ارجاع  پرونده  به  مديريت .

۵- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

 

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس

۱-   اشخاص حقيقی

–   تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران

–   حداقل سن ۱۸ سال تمام

–   دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

 

 

۲-   اشخاص حقوقی

–   اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )

–   ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور

 

مدارك مورد نياز:

۱- ارائه درخواست كتبی به مديريت جهاد كشاورزی شهرستان يا مديريت صنايع  كشاورزی و روستايی استان.

۲-  اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن

۳-  تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی

۴-  تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست

۵-  يك قطعه عكس از هريك از شركاء

۶-  تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی

۷-  پوشه فنردار

۸- درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست

 

اصلاحیه جواز تاسیس :

۱- ارسال درخواست متقاضی توسط جهاد کشاورزی شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.

۲-  دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن

فهرست مطالب

عنوان                                                                            شماره صفحه

خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

 

فصل اول –  کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱- ۱ مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ – ۲ نام کامل طرح و محل اجرای آن :…………………………………………………………………………………………………… ۷

محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱ – ۳ – مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱ – ۶  – وضعیت و میزان اشتغالزایی :…………………………………………………………………………………………………….. ۷

مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

مراحل صدور جواز تاسیس :……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس…………………………………….. ۸

۱-   اشخاص حقيقی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-   اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

مدارك مورد نياز:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

اصلاحیه جواز تاسیس :……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

 

فصل دوم –  روش انجام کار…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :………………………………………….. ۱۳

بازدید از کارخانه تولید  اتانول (الکل طبی)……………………………………………………………………………………………… ۱۳

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. ۱۳

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………… ۱۴

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار (ارقام به میلیون ریال) :………………………. ۱۵

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت فروش  کالا )………………………………………………………………………… ۱۵

 

فصل سوم – امور مالی طرح………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

جدول ۱ کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید اتانول………………………………………………………………………………. ۱۷

جدول ۲ تعرفه های گمرکی مربوط به صنعت تولید اتانول………………………………………………………………………… ۱۷

جدول ۳ استانداردهای مرتبط با اتانول……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

جدول ۴ قیمت اتانول برای هر یک کیلوگرم……………………………………………………………………………………………. ۱۸

جدول ۵ اتانول مورد استفاده به عنوان ماده اولیه در صنایع شیمیایی در ایالات متحده آمریکا (از ۱ جولای ۱۹۷۸ تا ۳۰ ژوئن ۱۹۷۹)    ۱۹

جدول ۶ شکر مصرف شده (بر حسب تن) برای تولید اتانول……………………………………………………………………. ۲۰

جدول ۷ کشورهای پیشرفته (صنعتی) عمده تولید کننده اتانول………………………………………………………………….. ۲۰

جدول ۸ کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده اتانول……………………………………………………………………… ۲۱

جدول ۹ برخی تولید کنندگان عمده اتانول در ایران………………………………………………………………………………… ۲۱

جدول ۱۰ برخی مصرف کنندگان عمده اتانول در ایران…………………………………………………………………………… ۲۲

جدول ۱۱ تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از ملاس چغندر قند (کد آیسیک : ۱۵۵۱۱۱۱۲) در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

ادامه جدول ۱۱…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

جدول ۱۲ تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از ملاس نیشکر (کد آیسیک : ۱۵۵۱۱۱۱۲) در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

جدول ۱۳ تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از گندم (کد آیسیک : ۱۵۵۱۱۱۱۲) در ایران       ۲۳

جدول ۱۴ تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل صنعتی (کد آیسیک : ۱۵۵۱۱۱۱۲) در ایران     ۲۴

جدول ۱۵ آمار تولید اتانول در سال های اخیر…………………………………………………………………………………………. ۲۵

جدول ۱۶ تعداد و ظرفیت طرح های با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول………………………… ۲۶

جدول ۱۷ تعداد و ظرفیت طرح های با ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول……………….. ۲۷

جدول ۱۸ تعداد و ظرفیت طرح های با۶۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول……………… ۲۸

جدول ۱۹ آمار واردات اتانول در سال های اخیر…………………………………………………………………………………….. ۲۸

جدول ۲۰ مهمترین کشورهای تامین کننده اتانول شرکت های داخلی……………………………………………………….. ۲۹

جدول ۲۱ مهمترین کشورهای تامین کننده اتانول شرکت های داخلی……………………………………………………….. ۳۰

جدول ۲۲ برآورد میزان مصرف اتانول……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

جدول ۲۳ آمار صادرات اتانول در سال های اخیر……………………………………………………………………………………. ۳۱

جدول ۲۴ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰…………………………………… ۳۱

جدول ۲۵ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰…………………………………… ۳۲

جدول ۲۶ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی۱۰ ۲۲۰۷۱۰……………………………… ۳۲

جدول ۲۷ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰۱۰……………………………… ۳۳

جدول ۲۸ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰۹۰……………………………… ۳۳

جدول ۲۹ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۱۰۹۰……………………………… ۳۴

جدول ۳۰ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۲۰۰۰……………………………… ۳۴

جدول ۳۱ مهمترین کشورهای مقصد صادرات اتانول با کد تعرفه گمرکی ۲۲۰۷۲۰۰۰……………………………… ۳۵

شکل ۱ فرایند آب دار کردن غیر مستقیم اتیلن برای تولید اتانول………………………………………………………………. ۳۵

شکل ۲ فرایند آب دار کردن مستقیم اتیلن برای تولید اتانول…………………………………………………………………….. ۳۶

جدول ۳۲تاثیر غلظت اولیه سلول های مخمر بر روی زمان تخمیر در فرآیند batch………………………………….. 36

شکل ۳ راکتور CSTR…………………………………………………………………………………………………………………………. 37

شکل ۴ تاثیر غلظت گلوکز به روی تخمیر پیوسته :…………………………………………………………………………………… ۳۷

جدول ۳۳برنامه سالیانه تولید…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

جدول ۳۴ هزینه های زمین……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

جدول ۳۵هزینه های ساختمان سازی……………………………………………………………………………………………………… ۳۹

جدول ۳۶ هزینه ماشین آلات خط تولید…………………………………………………………………………………………………. ۴۰

جدول ۳۷هزینه های تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

جدول ۳۸هزینه لوازم اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………… ۴۲

جدول ۳۹هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………… ۴۲

جدول ۴۰جمع بندی سرمایه گذاری ثابت طرح………………………………………………………………………………………. ۴۳

جدول ۴۱ هزینه سالیانه مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

جدول ۴۲ هزینه سالیانه نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

جدول ۴۳ مصرف سالیانه آب ، برق ، سوخت و ارتباطات……………………………………………………………………….. ۴۵

جدول ۴۴استهلاک سایانه ماشین آلات ، تجهیزات و ساختمان ها…………………………………………………………….. ۴۵

جدول ۴۵تعمیرات و نگهداری سالیانه ماشین آلات ، تجهیزات و ساختمان ها…………………………………………… ۴۶

جدول ۴۶  هزینه تسهیلات دریافتی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

جدول ۴۷ هزینه های سالیانه………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

جدول ۴۸ برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز………………………………………………………………………………………… ۴۸

جدول ۴۹سرمایه گذاری کل………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

جدول ۵۰ نحوه تامین سرمایه………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

شاخص های اقتصادی طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

قیمت تمام شده :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

سود ناخالص سالیانه :……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

درصد سود سالیانه به هزینه کل و فروش کل:…………………………………………………………………………………………… ۵۰

نرخ برگشت سالیانه سرمایه :………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

مدت زمان بازگشت سرمایه :…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

درصد سرمایه گذاری ارزی به سرمایه گذاری کل:……………………………………………………………………………………. ۵۱

سرمایه گذاری ثابت سرانه :……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

سرمایه گذاری کل سرانه :………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

فصل چهارم  –  جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………. ۵۲

نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

 

کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

نوشته کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق تعيين شيوع تنگي متائوس و عوارض آن بر كليه ها و مجاري ادراري در شيرخوران و كودكان

تعيين شيوع تنگي متائوس و عوارض آن بر كليه ها و مجاري ادراري در شيرخوران و كودكان مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني تهران در نيمه دوم سال ۸۱

پيش گفتار

با وجود پيشرفت روزافزون علم پزشكي خصوصاً در رشته اورولوژي ، با اين حال برخي اوقات بيماران با تنگي مئاتوس دچار مشكلات عديده اي مي شوند. اين معضل بظاهر ساده كه عمدتاً گريبانگير شيرخواران و كودكان مي باشد متأسفانه اغلب اوقات بعلت بي توجهي و عدم آگاهي پزشك معالج از نظر دور مي ماند و بيمار مدت ها بعد با عوارض بيماري مراجعه مي كند.

در اين پايان نامه به بررسي ۳۵ مورد تنگي مئاتوس در كودكان و شيرخواران پرداخته شده است. توضيحات اجمالي در مورد نحوه برخورد با اين بيماران ، علائم ، روشهاي تشخيصي ، عوارض و شيوه هاي درماني از جمله نكات مهمي است كه در اين مجموعه آورده شده است.

 

مقدمه

انسداد و استاز بدليل اثر آسيب رسان آنها بر عملكرد كليه جزء مهمترين اختلالات اورولوژيك مي باشند . اين دو عارضه در نهايت منجر به هيدرونفروز مي شوند كه نوع خاصي از آتروفي كليه است و مي تواند سبب نارسايي كليه يا در صورت يكطرفه بودن تخريب كامل عضو شود . بعلاوه انسداد منجر به عفونت مي شود كه اين نيز آسيب بيشتري به ارگان درگير وارد مي آورد . انسداد را مي توان برحسب علت ( مادرزادي ـ اكتسابي ) مدت ( حاد ـ مزمن ) درجه ( نسبي ـ كامل ) و سطح ( دستگاه ادراري فوقاني يا تحتاني ) طبقه بندي كرد ناهنجاريهاي مادرزادي كه در دستگاه ارداري بيش از هر عضو ديگر رخ مي دهد عموماً انسدادي هستند . در بزرگسالان انواع بسياري از انسداد اكتسابي مي تواند رخ دهد . يكي از محل هاي شايع باريك شدن عبارت است از مه آي خارجي در پسرها . اين عارضه مي تواند بطور شايع بصورت اكتسابي نيز رخ دهد .

 

آناتومي پيشابراه

مجراي پيشابراه مرد بصورت كانالي براي دو سيستم ادراري و ژنيتال عمل مي كند . اين مجرا از سوراخ داخلي در مثانه شروع شده و تا مه آي خارجي در انتهاي آلت تناسلي ادامه دارد . طول مجرا در حدود cm 20 ـ ۱۸ مي باشد به جز در مواقع عبور ادرار و مني از داخل مجرا كانال پيشابراه روي هم خوابيده و بصورت يك شكاف مي باشد . بطور كلي مجراي پيشابراه را به دو قسمت قدامي و خلفي تقسيم مي كنند ولي در كتب مرجع اورولوژي پيشابراه به سه قسمت پروستاييك ، غشايي و غاري ( پندولوس ) تقسيم مي گردد .

پيشابراه پروستاتيك

پيشابراه در طول غدد پروستات عبور مي كند و توسط سطح قدامي آن پوشيده شده است . پيشابراه پروستاتيك با اپي تليوم ترانزيشنال پوشيده شده است كه ممكن است تا مجراي پروستات ادامه داشته باشد .

اوروتليوم ( بافت پوششي يورترا ) توسط يك لايه طولي داخلي و يك لايه حلقوي خارجي از عضلات صاف پوشيده شده است .

يك ستيغ پيشابراهي (urethral crest) در قسمت  خلفي خط وسط غدد پروستات بطرف داخل بر جسته شده است كه در طول يورتراي پروستاتيك ادامه دارد و در محل اسفنكر داخلي ناپديد مي شود .

در دو طرف اين ستيغ (crest) يك شيار تشكيل شده است. (Prostatic Sinus)كه جهت درناژ عناصر غددي مي باشد . از قسمت وسط اين  ستيغ پيشابراه با زوايه قدامي تقريباً  ْ۳۵ شروع مي شود اما زوايه آن مي تواند بين صفر تا ْ۹۰ تغيير كند . اين زاويه يورتراي پروستاتيك را به دو قمست پروگزيمال ( پره پروستاتيك ) و ديستال
( پروستاتيك ) تقسيم مي كند كه از نظر عملكرد و آناتومي متفاوت مي باشند .

پيشابراه پره پروستاتيك : (pre prostatic urethra)

اين قسمت داراي يك مجراي ستاره اي شكل است و حدود ۵/۱ ـ ۱ سانتي متر طول دارد . بطور عمودي از گردن مثانه خارج شده و تا سطح فوقاني غده پروستات ادامه دارد. پيشابراه پره پروستاتيك و گردن مثانه توسط باندهاي عضلاني صاف احاطه شده است كه اين رشته هاي عضلاني تشكيل يك حلقه واضح را داده اند  . باندهاي عضلاني اين قسمت از مجرا كه اسفنكتر داخلي را تشكيل مي دهند بوسيله بافت همبندي كه حاوي تعداد زيادي رشته هاي الاستيك هستند از يكديگر جدا مي شوند . برخلاف عضلات صاف مثانه ، رشته هاي عضلاني صافي كه قسمت پروگزيمال مجرا را احاطه كرده اند تقريباً بطور كامل عاري از رشته هاي عصبي پاراسمپاتيك كلينرزيك هستند و تنها بوسيله تعداد زيادي اعصاب سمپاتيك نان آدرنرژيك عصب دهي مي شوند . انقباض اسفنكتر داخلي از برگشت مايع انزال از پروگزيمال بداخل مثانه جلوگيري مي كند .

 

 

پيشابراه پروستاتيك : (prostatic urethra)

مجراي پروستاتيك كه تقريباً  ۴ ـ ۳ سانتي متر طول دارد عريض ترين و قابل انبساط ترين قسمت از پيشابراه است . اين بخش داخل غده پروستات قرار داشته و به سطح قدامي غده نزديكتر مي باشد . مجراي پروستاتيك از انتهاي پيشابراه پره پروستاتيك شروع و كل طول غده پروستات از قاعده تا راس آن را طي مي كند . در بخش اعظمي از ديواره خلفي آن يك برجستگي مياني وجود دارد كه ستيغ پيشابراه ناميده مي شود . اين امر باعث آن شده است كه در برش عرضي مجرا هلالي شكل به نظر برسد . در هر طرف اين ستيغ فرورفتگي وجود دارد كه سينوس پروستاتيك ناميده مي شود . كف هر كدام از اين فرورفتگي هاي بوسيله مجراي غده پروستات سوراخ شده است . ستيغ پيشابراه در نيمه ارتفاع خود تبديل به يك برجستگي ديگري مي شود كه
collculus seminalis نام دارد. در قله اين برجستگي منفذ شكاف مانند اوريكول پروستات قرار دارد . بر روي هر دو طرف يا درست در ميان اين منفذ دو سوراخ كوچك تر قرار دارند كه مربوط به مجاري انزالي مي باشند . اوريكول پروستات يك بن بستي است كه حدوداً ۶ ميلي متر طول داشته و در  ضخامت پروستات ، در خلف لوب مياني آن واقع شده است و جهت آن بطرف بالا و عقب مي باشد . ديواره هاي اوريكول از بافت فيبرو ، رشته هاي عضلاني و غشاء مخاطي تشكيل شده است . چون لايه اخير داراي تعداد زيادي غدد كوچك است به نظر مي رسد كه در اثر پيشرفت و تكامل مجراي پارامزونفريك يا سينوس اوروژنيتال ساختماني شبيه واژن پيدا كرده است . بنابراين گاهي اوريكول پروستات را بنام vagina Masulina مي نامند ولي چون منظره آن بيشتر شبيه رحم است به همين دليل به آن واژه اوريكول اطلاق مي گردد .

در انتها بايد متذكر شد كه مجراي پيشابراه پروستاتيك داراي يك لايه خارجي از رشته هاي عضلاني مخطط حلقوي است كه در امتداد رشته هاي عضلاني پيشابراه غشائي قرار گرفته است و ايجاد يك برجستگي از عضلات مخطط را مي كند كه اسفنكتر خارجي را شكل مي دهد .

پيشابراه غشايي

پيشابراه غشايي در طول مسير خود از آپكس پروستات تا غشاء پرينئال به طور متوسط ۵/۲ ـ ۲  سانتي متر مي باشد ( ۵ ـ ۲/۱ ) سانتي متر . اين قسمت توسط اسفنكتر خارجي پيشابراه به طور ناكامل و بصورت يك صفحه مسطح  عضلاني ساندويچ شكل بين دو لايه فاسيايي قرار گرفته است . اين قسمت كوتاهترين و باريكترين بخش مجرا مي باشد . در ضمن اين قسمت قابليت اتساع كمتري دارد .

پيشابراه غشايي با يك انحناي ملايم از غده پروستات خارج گرديده و وارد بولب آلت مي شود . مجرا  در هنگام عبور از ميان غشاء پرينئال در

 

تحقیق تعيين شيوع تنگي متائوس و عوارض آن بر كليه ها و مجاري ادراري در شيرخوران و كودكان

نوشته تحقیق تعيين شيوع تنگي متائوس و عوارض آن بر كليه ها و مجاري ادراري در شيرخوران و كودكان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

طراحی معماری و معماری ارگانیک در معماری سبز

در سال های اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری

سبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر درآمده است. اغلب این بیانیه ها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق

طراحان به حفاظت از انرژی ونیز در نظر گیری ویژگی های محلی

مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند.

معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان

«معماری سبز: طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی» یکی از ساده

ترین و صریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نموده

اند. آن ها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی

ساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیری

از معماری بومی تأکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسل های

متمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است . در مجموع

اصول گوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح است که نقاط مشترک

فراوانی را برای بحث دارامی باشند،با این حال موضوعات ارائه شده

مجموعه ای از اصول مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد

توازن و پدید آمدن معماری سبز خواهد شد

نوشته طراحی معماری و معماری ارگانیک در معماری سبز اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

چكيده

در اين تحقيق يك روش ساده و كم هزينه به منظور تعيين مقدار آمانتادين در سرم با استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف طراحي گرديد.

در اين روش از گاز حامل نيتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلي پسودوافدرين استفاده شد. نمونه ها توسط اسيد پركلريك پروتئين زدايي شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گرديد كه بازيافت روش كامل بود.

در شرايط مذكور پيك آمانتادين ،‌استاندارد داخلي از يكديگر و مواد آندوژن به خوبي جدا گرديد. ضريب تغييرات درون روزي و بين روزي روش آناليز در حد قابل قبول بوده و حد آشكارسازي روش ۸/۰ محاسبه شد.

واژه هاي كليدي: آمانتادين ،‌ساس ،‌پلاسما

 

Title:

Author : Arezou Fattahi

Super Visors: Dr. A.Zarghi and Dr. A. Tabatabaie.

Adress: School of Pharmacy, Shaheed Beheshti university of medical sciences, Tehran, P.O.Box: 14155-6132

Abstract:

In the study amantadine was determined by a ?? gas chromatography (G.C) method ?? FID detector??

Nitrogen was used as carrier gas, on a OV16 column, with internal standard , pseudoephedrin HCL.

Serum Samples prepration was performed by protein preciptation using perchioric Acid, then extraction with diethil ether. Recovery of the method was perfect.

Standard and endogenous compounds.

The percentage of coefficient Variation of intra-day and inter-day analysis method was approved and detection limit of the method 0.8  was calculated.

Key words: Aman tadin, G.C, Plasma

 

 

پيشگفتار

آمانتادين دارويي ضد ويروسي است كه داراي خواص آنتي پاركينسوني است

بيماري پاركينسون چهارمين بيماري شايع نورودژنراتيو در افراد مسن است . كه ۱% افراد بالاي ۶۵ سال و ۴/۰% افراد بالاي ۴۰ سال را تحت تأثير قرار مي‌دهد . سن متوسط شروع حدود ۵۷ سال است . ( ۱ )

ايتولوژي و پاتوفيزيولوژي :

در پاركينسون اوليه ، نورونهاي جسم سياه و ساقه مغز از دست مي‌ روند كه دليل آن شناخته نشده است . از دست رفتن اين نورنها باعث كاهش نوروترنسمي‌تر دو پامين در اين مناطق مي‌ شود . شروع معمولاً بعد از ۴۰ سال است .

پاركينسونسيم ثانويه ، در اثر بيماريهاي ايديوپاتيك دژنراتيو ، داروها ، يا توكسين ها ايجاد مي‌ شود . شايع ترين دليل پاركينسونيسم ثانويه مصرف داروهاي آنتي سايكوتيك و رزرپين است كه بوسيله بلوك رسپتورهاي دو پامين باعث پاركينسون مي‌ شوند . دلايل ديگر عبارتند از مونواكسيد كربن مسمومي‌ت با منگنز ، هيدروسفالوس ، تومورها و انفاركت هايي كه مغز مي‌اني را تحت تأثير قرار مي‌ دهند . ( ۱ )

داروهايي كه سبب ايجاد سندرم پاركينسونيسم مي‌ شوند يا آنتاگونيست رپستورد و دوپامين هستند ( مثل داروهاي آنتي سايكوتيك ) ، يا سبب تخريب نورونهاي دوپا منيرژيك در نيگرو  استر يا تال مي‌ شوند . ( مثل MPTP ) ( 2 )

علائم و نشانه هاي باليني :

در ۵۰ تا ۸۰ درصد بيماران ، بيماري بي سرو صدا و غافلگيرانه با ۴ تا  ۸ HZ ترمور ( Pill – rolling ) يك دست شروع مي‌ شود . ترمور و لرزش در حال استراحت بيشترين مقدار است و در حال حركت كمتر مي‌ شود . و در هنگام خواب ناپدپد مي‌ شود . و با فشارهاي روحي و خستگي بيشتر مي‌ شود . معمولاً دست ها و بازوها و پاها بيشتر تحت تأثير قرار مي‌ گيرند . و به همين ترتيب فك ، زبان ، پلك هم مي‌ توانند تحت تأثير قرار بگيرند . اما صدا لرزش پيدا نمي‌ كند . در خيلي از بيماران فقط ريجيديتي رخ مي‌ دهد . و لرزش وجود ندارد . سفتي پيشرفت مي‌ كند و حركات كند مي‌ شود . ( برادي كاردي ) يا كم مي‌ شوند ( هيپوكينزيا ) و يا شروع حركات سخت مي‌ شود ( آكينزيا ) .

كه سختي و هيپوكينزي ممكن است منجر به درد و احساس خستگي شوند . صورت شبيه ماسك مي‌ شود . با دهان باز و ناپدپد شدن برق چشم ها كه ممكن است بادپرسيون اشتباه شود . راه رفتن مشكل مي‌ شود . فرد به اين سو و آن سو حركت مي‌ كند و خودش را مي‌ كشد . قدم ها كوتاه و بازوها در كنار كمر ثابت اند و حركت نمي‌ كنند. ( ۱ )

درمان

بيماري پاركينسون معمولاً پيشرونده است و منجر به ناتواني فزاينده مي‌ شود مگر اينكه درمان موثر انجام گيرد .  غلظت دوپامين كه بطور طبيعي در هسته هاي قاعده اي مغز بالا مي‌ باشد در پاركينسونيسم كاهش مي‌ يابد . تلاش هاي دارويي براي تقويت فعاليت دوپامينرژيك با آگوسيت هاي دوپامين توفيقاتي در تخفيف تعداد زيادي از علايم كلينيكي اين عارضه داشته است . يك رويكرد ديگر كه مكمل روش قبل است عبارتي از ايجاد تعادل طبيعي بين تأثيرات كولينرژيك و دوپامينرژيك روي هسته هاي قاعده اي توسط داروهاي آنتي موسكاريني مي‌ باشد . ( ۲ )

داروهاي مورد استفاده ( ۱ و ۳ )

۱ ـ  Carbidopay levodopa

۲ ـ Bromocriptine

۳ ـ Pergoide

۴ ـ Ropinirole

۵ ـ Pramipexole

۶ ـ‌Entacapone

۷ ـ Tolcapone

۸ ـ Selegiline

۹ ـ Amantadin

۱۰ ـ  Trihexphenidy

 

 

فصل اول

 

 

آمانتادين

 

۱ ـ ۱ ـ ويژگيهاي فيزيكوشيمي‌ايي

آمانتادين

پودر سفيد رنگ كريستالي كه به راحتي در كلروفرم حل مي‌ شود و در آب بسيار كم ( spaningly ) حل مي‌ شود .

PH محلول  ۲۰% آبي آن بين ۳ و ۵ است .

نام شيمي‌ايي آن  مي‌ باشد ( ۴ و ۵ )

فرمول ساختماني آن

آمانتادين هيدروكلرايد

پودر سفيد كريستالي ، با نقطه ذوب  همراه با تخريب آن

به نسبت ۵/۲ : ۱ در آب ، ۵ : ۱ در اتانول و  در كلروفرم حل مي‌ شود . و در اتر نسبتاً غير قابل حل است . ( ۴ و ۵ )

آمانتادين سولفات

Pka = 104

۲ ـ ۱ ـ فارماكوكينتيك :

جذب  : به راحتي و اغلب به طور كامل از دستگاه گوارش جذب مي‌ شود . يك دوز mg100 خوراكي آن سطح سرمي‌  در مدت ۸ ـ ۱ ساعت ايجاد مي‌ كند( ۶ ) اوج غلظت پلاسمايي ۴ ساعت بعد از‌مصرف ايجاد مي‌ شود. (۴ و۵)

حداكثر غلظت بافتي هنگامي‌ كه دوز mg100 هر ۱۲ ساعت مصرف شود در مدت ۴۸ ساعت ايجاد مي‌ شود ( ۶ )

انتشار :

بعد از مصرف خوراكي آمانتادين در بافتهايي مانند قلب و كليه و كبد و شش ها يافت شده است . از جفت و سد خوني ـ‌‌ مغزي عبور مي‌ كند و همچنين به شير ترشح مي‌ شود . پروتئين با يندينگ آن در حدود ۶۷% است . ( ۴ )

دفع :

بيشتر دارو به صورت دست نخورده از طريق فيلتراسيون گلومرولي دفع مي‌ شود . هر چند متابوليت استيله هم در ادرار رديابي شده است . (‌۴ )

در حدود ۵۶% دوز به صورت دست نخورده در مدت ۲۴ ساعت در ادرار وارد مي‌ شود و در حدود ۸۶% آن در طي ۴ روز وارد ادرار مي‌ شود . ( ۶ )‌

۳ ـ ۱  فارماكولوژي

مكانيسم دقيق آن شناخته نشده است اما تصور مي‌ شود باعث ريليز دو پامين از انتهاي دو پامينرژيك اعصابي مي‌ شود كه در جسم سياه افراد پاركينسوني باقي مانده اند . ( ۷ ) در بيماري انفلوانزا ، آمانتادين از نفوذ ذرات RNA ويروس به سلول مي‌زبان جلوگيري مي‌ كند . همچنين از نسخه برداري ويروس جلوگيري مي‌ نمايد ( ۶ )

تحقیق تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

نوشته تحقیق تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

معماری ارگانیک و مفهوم آن

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

معماری ارگانیک و مفهوم آن

نگرش معماری ارگانیک که دردوره جعبه های

ساختمانی بلند مدرن،مثل هوایی تازه برای نفس کشیدن ومفری برای تحرک و آرامش بوده و نگاه رایت- یک معمار و شخص انقلابی، وابسته به طبیعت، با گرایشات آرمان گرایانه به آزادی فردی و اجتماعی –  به عنوان نمونه کامل و بارز نگاه ارگانیک به زندگی و معماری، حتی امروز موضوعی کهنه و تمام شده محسوب نمی شود، بلکه – شاید تحت عناوینی دیگر-   جدی تر شده و اهمیت بیشتری یافته است.
معماری برای تمام امور انسانی، اصلی بنیادی و اساسی است و از همان آغاز تمدن ایجاد شده است چرا که بدون آن امکان بوجود آمدن تمدن یا فرهنگی وجود نداشت. معماری امری اجتناب ناپذیر وبی پایان و نیاز ابتدایی است . دامنه ی معماری از بدوی ترین شکل سکونت در غارها تا پیچیده ترین نوع ساختمانها را در بر می گیرد.
به عقیده ی بن فارمر معماری هنری است که نمی تواند خود را از شرایط بافت پیرامون جدا نگه دارد شرایطی که نا گزیر باید به آن توجه کند هر مکانی ویژگی خاص خود را دارد و پاسخ منحصر به فرد را می طلبد .
یکی از کنجکاو ترین و دور از دسترس ترین پدیده های نیمه ی قرن نوزدهم ،نیاز گسترده و مصرانه در تقاضای یک معماری جدید بود که در حدود سال۱۸۹۰ به اوج خود رسید
زمانیکه گستره ی تجاری فولاد و بتن مصلح توصعه ی قابل ملاحظه ای یافت. نیاز به پاسخ گویی به خواسته ها ی جدید از جمله نیاز به ساختمان های صنعتی ، راه آهن ، مرکز خرید، زندان ها ، بانک ها ، کار خانه جات، خانه های شهری ، خانه های کارگری…که ناشی از صنعتی شدن بودعمدتا  خطوط و فرمها تناسباتی منتهی شد که در الفبای معماری ما جایی نداشته بود .

نوشته معماری ارگانیک و مفهوم آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

تحقیق در مورد آفازي (آنومي)

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق در مورد آفازي (آنومي)

آفازي (آنومي)

فراهم كردن منبع براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي

فصل ۱

 

۱-۱بيان مسأله

از آن جائيكه عمومي‌ترين و رايج‌ترين عارضه و علامت در آفازي، آنومي[۱] يا نام پريش است، نياز به يك آزمون استاندارد در اين زمينه (به طور خاص) احساس مي‌شود. از اين رو هدف ما از تهيه تست مذكور، فراهم كردن منبعي براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي[۲] مي‌باشد. بعلاوه از آنجا كه بيشتر تست‌هاي به كار برده شده در اين زمينه بر ناميدن اسامي تأكيد دارند، در تمرينات باليني به نوعي نياز به ارزيابي كاملتر شناخت فصل احساس مي‌شود و تأكيد بر طراحي در جاهايي وجود دارد كه بطور خاص، نقايص فعلي را مورد توجه قرار مي‌دهند.

۲-۱ كاربرد‌هاي مجموعه

در تحقيقات روان بازشناختي كه روي افراد بزرگسال انجام مي‌شود ممكن است از داده‌هايي استفاده شود كه با نظام بازنمائي ذهني اسامي و افعال[۳] در واژگان ارتباط دارند. يعني كه به كاربردن الگوهايي از قبيل: تصاوير متحرك (انيميشن)، ناميدن واژگان مكتوب، تكاليف، قضاوت واژگاني[۴]، مطالعات اوليه و … . همچنين موارد هماهنگ شده در مجموعه براي مطالعات تصويربرداري مغزي[۵] در گروه بيماران آفاي و افراد غير آسيب مغزي مفيد خواهد بود.

در تحقيقات بر روي بزرگسالان مبتلا به آسيب زباني[۶]، مي‌توان از تصاوير و برچسب‌هاي كلامي نوشته شده در ناميدن تصاوير، خواندن، نوشتن ديكته و تكرار استفاده كرده كه اين موارد را مي‌توان به آساني براي استفاده به عنوان يك تست اداركي و استفاده در تكاليف تحقيقي تصوير- كلمه[۷] تنظيم كرد.

از آن جائيكه يافته‌هاي مشابه را مي‌توان در كيفيتهاي مختلف به كار برد، اين مجموعه قادر به فراهم ساختن نشانه‌هايي است كه ما را از وجود كمبود مداليتة خاص در اسامي و افعال آگاه مي‌سازد.

در اين مجموعه مي‌توان آيتم‌هاي اسامي را براساس طبقات معنايي گروهبندي كرد، مانند حيوانات، آيتم‌هاي غذايي و مشاغل و به منظور آشكار ساختن كمبودهاي ناميدن طبقات ويژه مورد استفاده قرار داد. در اين مجموعه شمار زيادي از آيتم‌ها در رسيدن به اهداف ارزيابي باليني مؤثر خواهند بود.

ارزيابي درستي ناميدن تصاوير، با به كارگيري مجموعه آيتم‌ها در قبل و بعد از درمان به درمانگر اجازه خواهد داد كه دقيقاً تأثيرات مداخله‌اي را اندازه‌گيري مي‌كند.

در نهايت انتظار مي‌رود كه اين اطلاعات براي رسيدن به اهداف درماني، چه بسا مفيد باشند. شمار زياد تصاوير شي و عمل[۸]، اين امكان را به درمانگران مي‌دهندكه صورتهاي فراواني از فعاليت‌هاي درماني را با استفاده از تصاوير و نامهايشان طرح‌ريزي كنند. براي مثال ممكن است از بيماران خواسته شود تصاويري را انتخاب كنند كه به طريقي با يكديگر در ارتباطند، يا تصوير يك فعل را با تصوير شي‌ء مناسب هماهنگ كنند و يا تصاويري را برگزينند، كه عنوانشان با صداي خاصي آغاز مي‌شود.

۳-۱ تعريف مفاهيم

مسيرهاي درونداد[۹]: وسيله‌اي براي انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنيداري، كلامي، نوشتاري، بينايي و ژسچرها

مسيرهاي برونداد[۱۰]: شامل گفتار، نوشتار و ژسچرها مي‌باشد.

آسيب‌هاي معنايي در مقولة خاص (ويژه): آشفتگي در درك يا توليد مقوله‌هاي معنايي انتخابي، همراه با عملكرد حفظ شده در ديگر مقوله‌ها.

سيستم واژگاني[۱۱]: مجموعة پيچيده و پراكنده‌اي از مكانيسم‌هاي حفظ بازنمائي براي كلمات، اسامي و افعال آشنا و نيز پردازش‌هاي لازم جهت كدشكني و كدسازي محركهاي ناآشنا.

قضاوت واژگاني: تكليفي كه در آن بيمار تصميم مي‌گيرد كه آيا محرك ارائه شده يك كلمه يا اسم واقعي است يا كلمه و اسم بي‌معني است.

در ونداد واجي واژگان: مكانيسم ذخيرة‌‎ بازنمايي‌هاي كلمات بياني آشنا، كه قبلاً شنيده شده‌اند.

برونداد واجي واژگان: مكانيسم دخيرة بازنمائي‌هاي كلمات بياني آشنا كه قبلاً توليد شده‌اند.

آفازي بينايي [۱۲]: آسيب مداليتة ويژة بينايي در ناميدن اشياء مشاهده شده در حضور پردازش معنايي پايه. اين پردازش معنايي پايه از طريق شرح و تفصيل يا ژسچر مربوط به شيء‌ديده شده، كه فرد در ناميدن آن ناتوان است، مشخص مي‌شود.

كري خاص كلمه [۱۳]: آسيب مداليتة ويژة شنيداري در پردازش در ونداد گفتاري.

سيستم معنايي: مكانيسم واژگاني مسئول در ذخيرة بازنماي معنايي براي ژسچرها، اسامي و كلمات آشنا.

بازنمائيهاي بينايي اشياء [۱۴]: مكانيسم نگهداري حافظه‌ها براي اشيائي كه قبلاً مشاهده شده‌اند.

 

فصل ۲

 

۱-۲ مقدمه

در سخن گفتن، بازيابي واژگاني[۱۵] بعنوان يك فرآيند رقابتي[۱۶] عمل مي‌كند و اين امر با تعيين ميزان تأثيري كه بافت معنايي[۱۷] در ناميدن تصوير و واژه بر جاي مي‌گذارد، محقق مي‌شود.

در تست‌ها و آزمونهاي انجام شده در اين زمينه، مشخص شده، زمانيكه طبقات معنايي آيتم‌ها مشابه هستند، مدت زمان ناميدن تصوير به مراتب طولاني‌تر از زماني است كه مضمون آيتم‌ها از طبقات مختلف هستند[۱۸]. در حاليكه اگر اين آيتم‌ها در بافت معنايي ناميده شوند، نتايج معكوسي حاصل مي‌گردد. يعني در بافتي كه آيتم‌ها از طبقات مشابه هستند، نامگذاري اين آيتم‌ها در مدت زمان كوتاهتري صورت مي‌گيرد.

بطور كلي اين يافته‌ها، مهر تأييدي بر اين ادعا هستند كه در فرآيند سخن گفتن، تأثير مداخله‌اي بافت معنايي، رقابتي را در

[۱]. Anomia

[۲]. Psycholinguistic

[۳]. Noun & verb represantotion

[۴]. Lexical decision

[۵]. Brain topography

[۶]. Language impairment

[۷]. Investigatory word- Picture tosks

[۸]. Object & Action

[۹]. Modalities

[۱۰]. Output Modols

[۱۱]. Lexical System

[۱۲]. Optic aphasia

[۱۳]. Pure word deafness

[۱۴]. Visual Object Representations

[۱۵]. Lexical retrieval

[۱۶]. Competitive Preccess

[۱۷]. Semantic Context

[۱۸]. Steward & Kroll

فصل اول

معيار سازي تست ناميدن در مقوله‌هاي اسامي و افعال….

۱-۱ بيان مسئله …………………………..

۲-۱ كاربردهاي عمومي ………………………

۳-۱ تعريف مفاهيم …………………………

 

فصل دوم (مباحث نظري)………………..

۱-۲ مقدمه………………………………..

۲-۲ مدل پردازش واژگاني…………………….

۳-۲ مكانيسم‌ها ……………………………

– سطح بازشناسي………………………..

– پردازش معنايي……………………….

– برونداد واژگان………………………

۴-۲ آسيب‌ها……………………………….

– سطح بازشناسي………………………..

– درونداد واژگاني……………………..

– پردازش معنايي……………………….

– برونداد واژگاني……………………..

۵-۲ كاربردهاي كلينيكي مدل‌واژگاني……………

– جدول ارزيابي تكاليف واژگاني…………..

 

فصل سوم (معرفي تست)…………………………..

۱-۳ مقدمه………………………………..

۲-۳ موارد كاربردي مجموعه…………………..

۳-۳ ساختار تست……………………………

– انتخاب گزينه………………………..

– طبقه‌بندي اطلاعات قراردادي……………..

– شكل دستوري افعال در مجموعه……………

۴-۳ ساختار ليست‌هاي تطبيق داده شده…………..

– بسامد………………………………

– سن فراگيري………………………….

– ميزان آشنايي………………………..

– شاخصهاي ديگر………………………..

– قابليت تصوير………………………..

– پيچيدگي بينايي………………………

۵-۳ زيرگروه ليست‌ها………………………..

۶-۳ اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان سن بدون آسيب مغزي

۷-۳ نحوه استفاده و اجراي اين مجموعه بعنوان يك وسيلة ارزيابي

۸-۳ فرمهاي معرفي………………………….

۹-۳ راهنمائي‌هايي براي ارزيابي و آزمودن بيماران آفازيك

۱۰-۳ ارزيابي رفتارهاي بيمار آفازيك………….

 

فصل ۴ (اجراي تست)…………………………….

۱-۴ ساختار تست شي و عمل……………………

– شماره آيتم………………………….

– هدف………………………………..

– پاسخ اوليه………………………….

– مدت زمان ارائه پاسخ………………….

– يادآوري…………………………….

۲-۴ شرايط تحصيلي و سني شركت‌كنندگان………….

۳-۴ جداول ارزيابي…………………………

– ناميدن اسامي………………………..

– ناميدن افعال………………………..

 

فصل ۵ (بحث و نتيجه‌گيري)……………………

۱-۵ تهيه جدول آماري……………………….

۲-۵ نتيجه‌گيري…………………………….

۳-۵ جداول نتايج…………………………..

 • تست ناميدن اسامي………………………..
 • تست ناميدن افعال………………………..

واژه‌نامه…………………………..

منابع………………………………..    

 

 

تحقیق در مورد آفازي (آنومي)

نوشته تحقیق در مورد آفازي (آنومي) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ديده

اختلال ناگهاني در منطقه اي از مغز، مثلاً در اثر سكته هاي مغزي، باعث نقصهاي عصبي مستقيماً مطابق با منطقة آسيب ديده مي شود و آسيب درست از اين منطقه شروع ميشود. به علاوه ديگر نقصهاي باليني كه به عنوان نقصها يا تأثيرات دوم يا Secondarg remote ناميده مي شوند. وي قسمتهاي بي عيب باقيمانده از مغز تأثير خود را مي گذراند. (براي مثال به علت قطع شدن ارتباط آنها با ناحيه آسيب ديده) اين پديده به عنوان diashisis ناميده شده است. diashisis (نقص  الكتريكي و functional كه بعلت آسيب در قشر مغز آغاز مي شود و در منطقه اي دورتر از منطقه آسيب ديده نيز اين آسيب را مي توان فهميد منطقه اي كه خود آسيب مي بيند وي از لحاظ عصبي (ارتباط عصبي ) به آن اتصال دارد.

اين پديده باعث شده ، خصوصاً در مورد ارتباط بين نيمكره چپ و راست مغز، مسأله ويژه اي كه در ارتباط با هر يك از نيمكره ها وجود دارد باعث مشكل در فهم و درك پديده شود. اين مقاله بعضي از مدلهاي Neurocouputetional  اخير را مورد مطالعه قرار داده (اثر و كيفيت diashisis) مدل ارائه شده تنها يك مدلي است كه همه خصوصيت ديگر بين نيمكره ها و همه اثر diashisis را شرح مي دهد. در انتها، نتايج تأثيرات زيرقشري نيمكره چپ و راست روي خصوصيت نيمكره ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

۱- مقدمه: Stoke : يا (سكته مغزي) ، اختلال ناگهاني است كه در جريان supply كردن خون براي مغز بوجود مي آيد. زمانيكه يك سد ناگهاني در برابر جريان خون در سرخرگهاي مغزي ايجاد مي شود متعاقب آن باعث كمبود خون رساني به آن ناحيه شده و ايسكميك مغزي را به دنبال دارد. سكته مغزي يكي از بيماريهاي شايع در نورولوژي است. براي مثال سومين عامل مرگ در كشور آمريكاست و اغلب موارد باعث نقص در بستر كرونيك (نقص در سيستم عصبي ، عضلاني قلبي ) اختلاف در زبان و صحبت كردن و مشكلات حافظه اي را به دنبال دارد. اين باعث شده كه توجه بسيار زيادي روي تحقيقات در مورد اين مطلب در طي چند دهة اخير صورت گيرد. اكثر اين تحقيقات به دنبال اصلاح كردن يافته ها و دانسته ها درباره مكانيسم و پاتوفيزيولوژي اين بمياري (strake) هستند. يافته ها اين تحقيقات در اكثر موارد بسيار پيچيده و حتي بسيار مورد بحث و جدل بوده اند.

در حال حاضر يك ترديد ذاتي دربارة اينكه چه فاكتورها و عواملي باعث مي شوند كه ناحيه آسيب ديدة اوليه به بافتهاي مجاور مغز گسترش يابد، وجود دارد.

پيچيده بودن مغز در حين سكته مغزي باعث شده به اين نتيجه برسيم كه مدلهاي Computational مي توانند ابزار بسيار قدرتمندي براي درك عميق ما دربارة Stroke باشد. محدوديت دربارة تكنولوژي مدلهاي عصبي و علم نورد سيانتيفيك Neurosaentific باعث شده بوجود آوردن و ساختن جزئيات مدل غيرممكن و غير عملي باشد.

هر چند كه ثابت شده كه مطالعه روي بعضي قسمتهاي بخصوص از سكته مغزي ممكن مي باشد. (يا مثل ديگر اختلالات نورولوژيك ]۲و۱[ ) بوسيله مدلهاي عصبي براي مثال يافته هاي بسياري از مدلهاي عصبي ]۳۰۰۰۷[ روي اين متمركز شده اند كه قشر آسيب ايده چطور روي بافتهاي مجاور، فعاليتهاي  و حركتي آن را مختل مي كند.

اين مدلها ، نتايجي كه داده اند بيشتر مبتني بر مشاهده هاي بعدي روي مطالعات حيواني بوده ]۹/۸[ ديگر مدلهاي Computational به عنوان متدهاي مرتبط استفاده شده است براي آزمايش كردن: (به عنوان مثال : چطور تغييرات بيوشيميايي / بيوفيزيكي كه بافت آسيب ديده مغز اتفاق مي افتد،‌مي تواند اختلال اوليه را  و چطور آنها مي توانند نامتقارن بودن چپ و راست فعاليت الكتريكي كه از مغز ثبت مي شود، توضيح دهند. ]۱۲[

يكي از موضوعات مهمي كه دربارة Stroke وجود دارد و بعنوان يكي از  حل نشده، باقيمانده است مكانيزمهايي است كه دربارة اثر اختلال در ناحيه دورتر وجود دارند: مطابق با موضوع، سكته به دليل نقص سيستم نورولوژيك مستقيماً قابل پخش به نواحي آسيب دديه است. بعضي ديگر از نقصهاي كلينيكي (clinical) مطابق با اختلال (secondar fictional) در فاصله دورتري از ناحيه آسيب ديده مغزي ديده مي شوند. كه حتي از لحاظ ارتباط عصبي دوم از يكديگر جدا مي باشند. (پديدة diaschisis ) مكانيزمهاي تأثيرات cmote ، خصوصاً كه مورد interaetion بين  چپ و راست مغز باعث شده كه فهم ها در درك تئوريهاي ويژه femispheric با مشكل مواجه شود.

در بخش بعدي با تأثيرات remote از اختلالات موضعي مغز را مورد مطالعه قرار مي دهيم و اينكه چرا در فهم مطالب با مشكل مواجه مي شويم. در قسمت بعدي سپس بعضي از مدلهاي عصبي كه ارتباط بين ناحيه هاي چپ و راست نيمكره مغزي را شامل مي شود مورد مطالعه قرار مي دهيم.

وقتي كه اين مدلها در نهايت براي simulate كردن ناحيه آسيب ديده بكار گرفته شد، هيچ فرض مدللي دربارة تبادلات femispheric (literaction) از طريق Corpus collosun ، قادر نخواهد بود نتايجي را كه شامل تنها استنباط از يك طرف (وجه) (lateralization) و يا به وسيله تغييرات diasctisis است بدست آورد

در نهايت قضيه را با بحث در مورد نتيجه اي كه از آزمايشات  couputational بدست آورده ايم تمام مي كنيم هر چند در قسمت زير ، مدلي را ارائه مي كنيم كه بتواند ۱- هر دو مسأله (substantial Specilization , diashisis) را پوشش دهد.

۲- مسأله دشوار Callosal

متعاقب سكته مغزي در يك لوب از مغز، كاهش شديد فعاليت عصبي، كاهش متابوليسم و اكسيداسيون و كاهش جريان خون در مغز را در ناحيه مجاور (ناحيه بدون آسيب) خواهيم داشت (Contralateraly) (Oxidative Metabelism) ]14 و ۳[

و نميكره بوسيله مسير بزرگي از فيبرهاي عصبي به نام (Corpas callosum) به هم ارتباط دارند.

اين نوع از بيماري diashisis ، اغلب به عنوان transcallosal diashisis معروف است.

شدت خارج شدن از حالت نرمال متناسب با حجم و شدت ناحيه آسيب ديده (intract) عنوان مي شود. و تغييرات تا سه الي چهار هفته بعد از آسيب (سكته) روند پايداري از خود نشان مي دهد. به علاوه ، اغلب پذيرفته شده كه traascallasl diashisis جوابگوي قسمتي از اختلالاتي كه در سكته رخ مي دهد،‌مي باشد. ]۱۴[ مثلا شامل يافته هاي مربوط به فعاليتهاي حسي حركتي (Sensorimoter) متعاقب آسيب ]۱۵[ اگر چه كه حتي در اين مورد هم مورد بحث و challenge مي باشد. ]۱۶[.

به طور گسترده اي فرض مي شوند اولين مكانيسم پاسخگو براي transcallosal disshsis حذف ورودي هاي تحريك از نيمكره آسيب ديده به نقطه مقابل آن در نيمكره ديگر از طريق callosrm corpus است.

اگر چه  ،‌تغيير در نورتر سميترها (neurotransmitters) و پديده “steal” ]19-17 و ۱۵و ۱۴[ ]تغيير حالت و برگشت چيزي از حالت نرمال[ حفاظت از چنين آسيبهايي از مسيرهاي متفاوتي صورت ميگ يرد. براي مثال ؛ مدلهاي حيواني ثابت كرده اند كه تأثيرات متقابل و catoalateral از يك سكته شديد در يك نيمكره به وسيله قسمت ابتدايي Corpus callosum كاهش پيدا كرده و يا حذف شده ]۲۱و ۲۰[ بنابراين ، اكثر نرونهايي كه داراي آسونهايي در Corpus callosum هستند داراي سلولهاي هرمي (pyromidal) و قسمتهاي اصلي آنها به سلولهاي هرمي ختم و داراي سلولهايي با موقعيت ثابت با سيناپسهاي نامتقارن هستند.]۲۳ و ۲۲[.

همه اينها مكانيسم كاهش اثر اختلال در ناحيه مقابل و تأثير آن روي بافتهاي بدون آسيب از طريق corpus callosum دفاع مي كنند.

هر چند كه فرض تأثيرات torscallosal در ابتدا تحريكي است پذيرفته شده است اما بازهم، مورد بحث باقي مانده است. منتقدان بسياري (مخالفان ) روي ارتباط و interaction بين دو نيمكره كه آيا فعاليتشان بازدارنده است يا رقابتي؟! تناقض دارند. ]۳۲-۲۵[

فرضيه اي كه انتهاي اين ديدگاه مورد حمايت است اين حقيقت است كه مكانيسم تحريكي torscallosal به صورت الكتروفيزيولوژيكي اندازه گيري شده و ثابت كرده اند كه داراي رامند كم يعني در زير استانه تحريك است (subthereshold) و در ادامه ثابت شده كه مكانيسم آن بيشتر بازدارنده است.]۳۳[

تحقیق مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ديده

نوشته تحقیق مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ديده اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تزیینات محراب،میل ها و مناره ها در معماری اسلامی

مناره ها یکی از عناصر اصلی فن و هنر معماری اسلامی محسوب می شوند. الگوی اصلی مناره ها، برجهای کوتاه و مربع شکل پیش از اسلام سوریه بود که برای معابد و یا مقاصد کلیسایی ساخته می شد ولی معماران مسلمان بر ارتفاع آن افزودند و به بناهای پله دار چند طبقه ای از نوع فانوس های دریایی رومی نزدیک تر کردند. نخستین مناره در حدود سال ۴۵ هجری به درخواست والی عراق، زیاد بن ابیهی، در مسجد جامع بصره برپا شد. بلافاصله پس از آن، به دستور حاکم مصر، چهار مناره به مسجد عمرو در فسطاط ملحق گردید و این در حالی است که در مصر، مناره های دیگری به مساجد اضافه می شدند. شاید بتوان رواج ساخت مناره ها در جوامعی با جمعیت غالب غیر مسلمان را در تمایل مسلمین به ابراز و تحکیم حضور خود و نیز عاملی در گردآوری مسلمانان پراکنده از نواحی مختلف شهر به منظور انجام فریضه نماز دانست. لغت: مناره .ماذنه .صومعه هر یک ریشه در جنبه های کاملا متفاوت عملکرد ساختمان دارند. این واژه هیچ گونه دلالت ضمنی به فراخوان مردم به نماز ندارد و به معنی مکان نور و روشنایی است.گاهی معادل با فانوس دریایی تصور می شود. به خصوص از زمانی که چنین ساختاری تا ظهور اسلام به طور گسترده برای اهداف نظامی بیزانسی در شمال آفریقا و سوریه استفاده می شد.

     مناره جز اجزای ضروری معماری اسلامی نیست و می بینیم که جمعیت های اسلامی از کشمیر تا سودان به ویژه وهابیون عربستان از ساختن مناره پرهیز می کنند برج های استوانه ای که به قلعه های نظامی اسلامی در کرانه ی شمال آفریقا مانند تونس اضافه شدند نه تنها حکم فانوس دریایی و دیده بانی را داشتند بلکه مناره نیز نام گرفتند پس بدون تردید ریشه واژه ی مناره از لغت عربی نور به معنای روشنایی مشتق شده است از این ارتباط با روشنایی به عنوان پایه ای برای تفسیر نمادین مناره به عنوان تجلی نور الهی و یا تصویر درخشش معنوی نیز استفاده شده است.                                                                                                                                                                                                 

     لغت مناره در یک روند نزولی در مفهوم تابلوی راهنما و یا  تیرک نشانه ، سنگ های مرزی و برج دیده بانی  به کار برده می شود.           

نوشته تزیینات محراب،میل ها و مناره ها در معماری اسلامی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

معماری اسلامی ”گرمابه“

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

معماری اسلامی ”گرمابه“

تاریخچه و پیشینه:

ایرانیان همواره به آب احترام میگذاشتند.

بعد از ظهور اسلام این موضوع تشدید شد.

قبل از اسلام  مهر و زرتشت  پادیاو

ایرانیان قدیم آبی را سالم میدانستند که  سه چارک عرض،سه چارک طول،سه چارک ارتفاع تقریبا همان آب کر اسلام.

نوشته معماری اسلامی ”گرمابه“ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک

مديريت استراتژيك عبارت است از :

{مديريت، هدايت و كنترل سازمان به‌نحوي كه بتواند واكنش مناسب و سريع در برابرتغييرات محيط دروني و بروني سازمان نشان داده و درشرايط ايده‌آل تغييردهنده  محيط دروني و يا بروني باشد
{مديريت استراتژيك: از ۱)تدوين ، ۲)اجراء و ۳)ارزشيابي استراتژيها تشكيل شده است

ازمهمترین خصوصیات کارتهای امتیازی متوازن ایجاد روابط علت و معلولی در مناظر چهارگانه ارزیابی است که این موضوع از طریق ایجاد نقشه های استراتژی ممکن است.

یک نقشه استراتژی نحوه تبدیل و انتقال داراییهای نامشهود سازمان را به نتایج با ارزش موردنظر مشتری و سهامداران مالی نشان می دهد. البته ارزش پدیده ای غیرمستقیم است و داراییهای نامشهود مانند دانش و کارکنان به ندرت دارای تاثیر مستقیم برنتایج مالی نظیر درآمد و سود هستند.های

نوشته نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

هوش مصنوعي و شبکه های عصبی مصنوعی

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

 هوش مصنوعي و شبکه های عصبی مصنوعی

روشی برای محاسبه است که بر پایه اتصال به هم پیوسته چندین واحد  پردازشی  ساخته میشود.
شبکه از تعداد دلخواهی سلول یا گره یا واحد یا نرون تشکیل میشود  که مجموعه ورودی را به خروجی ربط میدهند.

هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از  خود نشان
میدهد و یا  به دانشی در کامپیوترکه سعی در
ایجاد آن دارد گفته می شود. جان مک کارتی “پدر علم و دانش ماشینهای
هوشمند” ، واژه هوش مصنوعی را در سال ۱۹۵۶ به کار برد . تحقیقات و جستجوهای
انجام شده برای رسیدن به ساخت چنین ماشینهائی مرتبط با بسیاری از علوم دیگر مانند
رایانه ، روان شناسی ، فلسفه ، عصب شناسی ، علوم ادراکی ، تئوری کنترل ، احتمالات
، بهینه سازی و منطق می باشد .
هنوز
تعریف دقیقی برای هوش مصنوعی ارائه نشده است که مورد قبول همه ی دانشمندان صاحب
نظر در این زمینه باشد و این خود به علت آن است که اساس این موضوع یعنی هوش مورد
جنجال و اختلاف است و تعریف جامعی درباره آن وجود ندارد.

نوشته هوش مصنوعي و شبکه های عصبی مصنوعی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

تحقیق در مورد راديوگرافي

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق در مورد راديوگرافي

پيشگفتار

پرتوهاي الكترومغناطيس با طول موجهاي بسيار كوتاه ،‌يعني پرتوهاي X و  ، بدرون محيطهاي مادي جامد نفوذ كرده ولي تا حدي بوسيلة آنها جذب مي شوند. ميزان جذب به چگالي و ضخامت ماده اي كه موج از آن مي گذرد و همچنين ويژگيهاي خود پرتوالكترومغناطيس بستگي دارد. تشعشعي را كه از ماده عبور مي كند مي توان روي فيلم و يا كاغذ حساس آشكارسازي و ثبت نموده ، بر روي يك صفحه داراي خاصيت فلورسانس و يا به كمك تجهيزات الكترونيكي مشاهده نمود.

به بيان دقيق ، راديوگرافي به فرآيندي اطلاق مي شود كه در آن تصوير بر روي يك فيلم ايجاد شود. هنگامي كه تصويري دائمي بر روي يك كاغذ حساس به تابش ثبت گردد،‌فرآيند به راديوگرافي كاغذي موسوم مي باشد. سيستمي كه در آن تصويري نامريي بر يك صفحة باردار الكترواستاتيكي ايجاد شده و از اين تصوير براي ايجاد تصوير دائمي بر روي كاغذ استفاده مي شود، به راديوگرافي خشك شهرت داشته و فرآيندي كه بر يك صفحه داراي خاصيت فلورسانس تصوير گذار تشكيل مي دهد، فلورسكپي ناميده مي شود. بالاخره هنگامي كه شدت تشعشعي كه از ماده گذشته بوسيله تجهيزات الكترونيكي نمايان و مشاده گردد، با فرآيند پرتوسنجي سرو كار خواهيم داشت.

به جاي پرتوهاي X و  مي توان از پرتوهاي نوترون استفاده نمود ، اين روش به راديوگرافي نوتروني موسوم مي باشد (به بخش ۲-۷ فصل ۷ رجوع كنيد)

هنگامي كه يك فيلم راديوگرافي تابش ديده ظاهر شود ،‌با تصويري روبرو خواهيم بود كه كدورت نقاط مختلف آن متناسب با تشعشع دريافت شده بوسيلة آنها بوده و مناطقي از فيلم كه تابش بيشتري دريافت كرده اند سياه تر خواهند بود. همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم ،‌ميزان جذب در يك ماده تابعي از چگالي و ضخامت آن مي باشد. همچنين وجود پاره اي از عيوب از قبيل تخلخل و حفره نيز بر ميزان جذب تأثير مي گذارد. بنابراين ، آزمون راديوگرافي را مي توان براي بازرسي و آشكارسازي برخي از عيوب مواد و قطعات مورد استفاده قرار داد. در بكار بردن سيستم راديوگرافي و ديگر فرآيندهاي مشابه يابد نهايت دقت اعمال شود ،‌زيرا پرتوگيري بيش از حد مجاز مي تواند نسوج بدن را معيوب نمايد.

كاربردهاي راديوگرافي

ويژگيهايي از قطعات و سازه ها را كه منشأ تغيير كافي ضخامت يا چگالي باشند، مي توان به كمك راديوگرافي آشكارسازي و تعيين نمود. هر چه اين تغييرات بيشتر باشد آشكارسازي آ“ها ساده تر خواهد بود ،‌تخلخل و ديگر حفره ها و همچنين ناخالصيها – به شرط آنكه چگاليشان متفاوت با مادة اصلي باشد . از جمله اصلي ترين عيوب قابل تشخيص با راديوگرافي به شمار مي روند. عموماً بهترين نتايج بازرسي هنگامي حاصل خواهد شد كه ضخامت عيب موجود در قطعه ، در امتداد پرتوها ، قابل ملاحظه باشد. عيوب مسطح از قبيل تركها ،‌به سادگي قابل تشخيص نبوده و امكان آشكارسازي آنها بستگي به امتدادشان نسبت به امتداد تابش پرتوها خواهد داشت. هر چند كه حساسيت قابل حصول در راديوگرافي به عوامل گوناگوني بستگي پيدا مي كند ؛ ولي در حالت كلي اگر ويژگي مورد نظر تفاوت ميزان جذب ۲درصد يا بيشتر ،‌نسبت به محيط مجاور ،‌را به همراه داشته قابل تشخيص خواهد بود.

راديوگرافي و بازرسي فراصوتي (به فصل ۵ رجوع كنيد ) روشهايي هستند كه معمولاً براي آشكارسازي موفقيت آميز عيوب دروني و كاملاً زير سطحي مورد استفاده قرار مي گيرند. البته بايد توجه دشات كه كاربرد آنها به همين مورد محدود نمي كگدرد. اين دو روش را مي توان مكمل همديگر دانست ، زيرا در حاليكه راديوگرافي براي عيوب غير مسطح مؤثرتر مي باشد، روش فراصوتي نقايص مسحط را راحت تر تشخيص مي دهد.

تكنيكهاي راديوگرافي غالباً براي آزمايش جوش و قطعات ريختگي مورد استفاده قرار مي گيرد و در بسياري از موارد ، از جمله مقاطع جوش و ريختگي هاي ضخيم سيستم هاي فشار بالا (مخازن تحت فشار ) ،‌بازرسي با راديوگرافي توصيه مي شود. همچنين مي توان وضعيت استقرار و جاگذاري صحيح قطعات مونتاژ شدة سازه ها را به كمك راديوگرافي مشخص نمود. يكي از كاربردهاي بسيار مناسب به جاي اين روش ، بازرسي مجموعه هاي الكتريكي و الكترونيكي براي پيدا كردن ترك ، سيمهاي پاره شده ، قطعات اشتباه جاگذاري شده يا گم شده و اتصالات لحيم نشده است. ارتفاع مايعات در سيستم هاي آب بندي شدة حاوي مايع را نيز مي توان با روش راديوگرافي تعيين نمود.

هر چند روش راديورگرافي را مي توان براي بازرسي اغلب مواد جامد بكار برد، ولي آزمايش مواد كم چگالي و يا بسيار چگال مي تواند با مشكلاتي همراه باشد. مواد غير فلزي و همچنين فلزات آهني و غير آهني ،‌در محدودة وسيعي از ضخامت ، را مي توان با اين تكنيك بازرسي كرد. حساسيت روشهاي راديوگرافي به پارامترهاي چندي از جمله نوع و شكل قطعه و نوع عيوب آن بستگي

تحقیق در مورد راديوگرافي

نوشته تحقیق در مورد راديوگرافي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic